bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wybierzmy Mazowiecką Lady D. i Mazowieckiego Gentlemana D.

Wyjątkowe osobowości – kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnościami, których działalność zachwyca i inspiruje – właśnie takie osoby mogą starać się o tytuły Mazowieckiej Lady D. i Mazowieckiego Gentelmana D. Wyróżnienie można otrzymać w konkursie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia.

Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). Sam konkurs zainicjowany był w 2002 r. w Katowicach przez Marka Plurę – senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. Nazwa oraz patron pozostały przeniesione na grunt Mazowsza za zgodą organizatorów konkursu i rodziny Krystyny Bochenek – długoletniej przewodniczącej kapituły konkursu.

Tegoroczna edycja „Mazowieckiej Lady D. im. Krystyny Bochenek” jest czwartą z kolei organizowaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – jednostki samorządu województwa mazowieckiego. W tym roku po raz drugi również mężczyźni mogą ubiegać się o ten tytuł.

Kandydatury można zgłaszać w sześciu kategoriach. Pięć z nich skierowanych jest do osób z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do osób w wieku od 15 do 26 lat, wyróżniających się w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla osób z niepełnosprawnościami działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców np. w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla osób z niepełnosprawnościami pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Ostatnia kategoria w obu konkursach – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” i adekwatnie „Przyjaciel Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowane są do osób pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do udziału w konkursie można wysyłać do 30 kwietnia 2023 r. Przyjmowane są wyłącznie na wypełnionym formularzu konkursowym, który dostępny jest na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecka Lady D. – zgłoszenie” lub „Mazowiecki Gentleman D. – zgłoszenie” osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby MCPS w Warszawie (ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie). Więcej szczegółów – w tym regulamin obu konkursów dostępne są pod adresami: https://mcps.com.pl/kategoria/mazowiecka-lady-d/ oraz https://mcps.com.pl/kategoria/mazowiecki-gentleman-d/

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Bezpłatna usługa

Szaro-czarny wózek inwalidzki
Gmina zapewnia już darmowy transport osobom i dzieciom niepełnosprawnym (Foto: pixabay.com)

Gmina Wiązowna realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Celem programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością i prowadzenia bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Asystenci udzielają wsparcia zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza nim. Osoby z niepełnosprawnością mogą odbywać wycieczki, bywać w kinie i w sklepach. Asystenci towarzyszą im na treningach i rehabilitacji oraz w codziennym funkcjonowaniu.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jest bezpłatna, jedynym kryterium jej przyznania jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie gminy Wiązowna koordynuje Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna z siedzibą w Radiówku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25), tel. 22 780 46 59 wew. 38 lub 607 390 426.

Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Herb Polski - biały orzeł. Napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pod spodem biało-czerwona flaga.

“Absolwent”. Kariera osób z niepełnosprawnościami

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności
konferencja (Foto: pixabay.com)

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu “Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt rozpocznie się cyklem spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 2. Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 3. Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 4. Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 5. Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Fundacja w ramach projektu oferuje:

 1. Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 2. Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 3. Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 4. Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc! Liczba miejsc jest ograniczona!

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem Fundacji Znajdź Pomoc (al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa) e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: https://znajdzpomoc.pl/

Plakat Fundacja Znajdź Pomoc, która prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością"