bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Uczysz się w szkole zawodowej? Zdobądź stypendium

50 złotych - cztery banknoty jeden na drugim
Wnioski o stypendium można składać co roku (Foto: pixabay.com)

Ruszyła VI edycja stypendiów dla szkół zawodowych. W roku szkolnym 2020/2021 można uzyskać stypendium w wysokości ok. 5 tys. zł. Trzeba się śpieszyć – nabór wniosków trwa do 27 października.

Samorząd Województwa Mazowieckiego od 2015 r. wspiera uczniów szkół zawodowych przyznając im stypendia, które mogą wykorzystać na swój dalszy rozwój. W tym roku aż 519 uczniów ma szansę otrzymać stypendium w wysokości 5 tys. zł.

O stypendia mogą starać się uczniowie szkół zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy nie ukończyli 24 roku życia i otrzymali promocję do następnej klasy, bądź ukończyli szkołę podstawową. Uczniowie klas I starający się o stypendium powinni mieć średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 5,25 oraz z 3 dowolnie wybranych przedmiotów nie niższą niż 5,00. Pozostali uczniowie wyższych klas powinni mieć średnią ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż 4,50 oraz z 3 wybranych przedmiotów lub modułów zawodowych na poziomie nie niższym niż 5,00.

Aby złożyć wniosek o przyznanie stypendium należy założyć konto na stronie internetowej projektu www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/ zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium oraz przesłać go wraz z załącznikami w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamknięcia rejestracji na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Nabór wniosków trwa do 27 października do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, procedur i realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej: www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/

Źródło: mazovia.pl

 

 

 

Stypendia socjalne. Złóż wniosek

Banknoty 20, 100 i 50 zł jeden na drugim, a na nim monety 1 zł i 2 zł

Można już składać wnioski o przyznanie stypendiów socjalnych. Będą przyjmowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance do 15 września.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 są przyjmowane do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53A.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu. Przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Wiązowna:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

Wymagane dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające dochody netto za sierpień 2020 r.:

– z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie pracodawcy;

– z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie;

– z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu lub odcinek

– z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie z PUP;

– zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

2) dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

– działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy;

– działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie;

3) w przypadku osób korzystających ze świadczeń z opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny) – zaświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień 2020 r.;

4) dochód z gospodarstwa rolnego – decyzja lub zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowód wypłaty;

6) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za m-c sierpień 2020 r. lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

7) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2020/2021;

8) inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny;

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Wszelkich informacji udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53A, II piętro, tel. (22) 180 00 27.

Mazowiecki program stypendialny. Ruszył nabór

Szkoła Podstawowa w Gliniance. Widok od tyłu na budynek, plac zabaw oraz bieżnie
Szkoła Podstawowa w Gliniance po modernizacji (Foto: UG Wiązowna)

Jesteś uczniem klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej albo chodzisz do liceum? Masz znakomite wyniki w nauce? Możesz starać się o stypendium marszałka województwa mazowieckiego. Na złożenie wniosku masz czas tylko do 9 września.

Już po raz szósty ogłoszono “Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. W roku szkolny 2020/2021 można uzyskać stypendium w wysokości  prawie 5 tys. zł

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

 1. w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy i otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 2. w roku szkolnym 2020/2021 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego w województwie mazowieckim;
 3. uzyskali średnią ocen z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,66. Co najmniej jeden przedmiot, spośród trzech przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnym ucznia;
 4. uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Wnioski o stypendium – po założeniu konta – należy zarejestrować najpóźniej do 9 września pod adresem https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.  Do 21 września należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” znajdują się na stronie:  https://stypendia.oeiizk.waw.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 22 597 94 10, 22 597 94 13,  22 597 94 23, 22 597 94 49 lub pisząc na e-mail: edukacja@mazovia.pl.