bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Potańcówka wiejska. Rusza nabór wniosków o dotację

Występ Koła Gospodyń Wiejskich podczas święta sójki glinieckiej w 2019 r. Kobiety w kolorowych strojach ludowych śpiewają do mikrofonów.
Występ Koła Gospodyń Wiejskich podczas święta sójki glinieckiej w 2019 r. (Foto: I. Trzaska/UG Wiązowna)

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór w drugiej edycji programu „Potańcówki Wiejskie”, w której samorządowe instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz organizacje pozarządowe mogą pozyskać do 10 tys. zł na organizację wydarzeń tanecznych dla lokalnej społeczności. Do realizacji projektu nie jest wymagany wkład własny.

Środki można wydać m.in. na honoraria muzyków, występujących w ramach realizacji zadania oraz wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty taneczne. Dofinansowaniem objęte są również koszty wynajmu parkietu i sceny oraz wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia np. oświetlenia i nagłośnienia. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są również koszty promocji np. grafiki, druku plakatów oraz banerów jak także reklamy w prasie i radio.

Nabór Wniosków do Programu odbywa się terminie 01 – 24 maja. Potańcówki można organizować w terminie 15 lipca – 15 października 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Beneficjenta wynosi 10 000 zł. Wnioski składane są wyłącznie elektroniczne, za pomocą generatora wniosków. Aktywny link do generatora pojawi się wraz z otwarciem naboru, czyli 1 maja.

Więcej informacji oraz regulamin można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nabór wniosków na zajęcia sportowe dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie zajęć z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych.

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie  organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Zgodnie z regulaminem o środki mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” są adresowane do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Natomiast ogólnodostępne zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej powinny być skierowane do uczniów szkół podstawowych w tym korzystających z wychowania przedszkolnego. Oba programy powinny być zrealizowane od 2 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu AMODIT do 16 grudnia, a ich rozpatrzenie nastąpi do 16 lutego 2023 r. Regulamin obu naborów oraz link do rejestracji wniosków znajdują się TUTAJ.

Źródło: PAP Samorząd

Szkolenie dla NGO. Jak realizować i rozliczyć zadanie publiczne

Kilka osób siedzi przy stole, na którym leżą otwarte laptopy i notatniki. Mężczyzna stoi i pokazuje coś na tablicy.
Dzięki szkoleniom pozyskujemy nową wiedzę i umiejętności (Foto: pixabay.com)

Chcesz się dowiedzieć, jak prawidłowo przygotować ofertę na realizację zadania publicznego? Jak realizować i rozliczać zadanie? Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla NGO.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Przygotowanie ofert oraz sprawozdań przez NGO na realizację zadań publicznych z uwzględnieniem działalności odpłatnej i nieodpłatnej”. Szkolenie odbędzie się 12 października 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Program szkolenia:

 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
 • terminy ogłoszenia,
 • elementy obowiązkowe ogłoszenia- między innymi: cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć pomiędzy pozycjami,
 • na co zwrócić uwagę w ogłoszeniu?
 • jak przygotować ofertę realizacji zadania zleconego?
 1. Jak realizować i rozliczyć zadanie zlecone:
 • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia),
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opisy faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
 • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
 • rezultaty – dokumentowanie osiągnięcia,
 • aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,
 • zasady działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
 1. Sprawozdanie z realizacji zadania:
 • elementy sprawozdania,
 • sprawozdanie częściowe i końcowe z realizacji zadania zleconego,
 • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
 • rozliczenie i dokumentowanie rezultatów
 • załączniki do sprawozdania – omówienie.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński – doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2022 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do 10.10.2022 r. do godz. 18.00 na adres e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Programu „Sportowe Wakacje+”. Zawalcz o dotację

Troje dzieci w kaskach siedzi na rowerach

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na operatorów krajowych, którzy wesprą ministerstwo przy organizacji tegorocznej edycji Programu „Sportowe Wakacje+”. Budżet programu w 2022 r. wynosi 50 mln zł.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

 1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych. Na wspieranie działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 36 mln zł.
 2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 mln zł.
 3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie wymienionych działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1,5 mln zł.
 4. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego. Na wspieranie działań zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 2,5 mln zł.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3 mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W przypadku zadania „Wspieranie upowszechniania strzelectwa”, program skierowany jest do podmiotów które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego i kultury fizycznej. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie.

Terminy składania wniosków:

 1. Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadań 2,3 i 4 (wyłonienie operatora) – do 25 maja 2022 r.;
 2. Termin składania wniosków w systemie AMODIT dla zadania 1 – do 1 czerwca 2022 r;
 3. Termin rozpatrzenia wniosków – do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji o programie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Programu “Sport Dla Wszystkich”. Ruszył nabór wniosków

Program Sport dla Wszystkich
- W ramach Programu można ubiegać się między innymi o dofinansowanie konferencji czy publikacji specjalistycznych upowszechniających aktywny model spędzania wolnego czasu. Nie ograniczamy więc naszej oferty do finansowania wyłącznie zajęć sportowych, ale równie mocno wspieramy wszystkie wartościowe narzędzia przyczyniające się do promowania aktywności sportowej Polaków - powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk (Grafika: gov.pl)

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2022 roku programu “Sport dla Wszystkich”. Budżet na tegoroczną edycję programu jest najwyższy w historii i wynosi 60,5 miliona złotych. To o ponad 36 mln zł więcej w stosunku do oferty z ubiegłego roku.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 29 kwietnia 2022 r.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Program “Sport Dla Wszystkich”

Program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.

W ramach programu dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim: Aktywna wieś oraz Organizator sportu w środowisku wiejskim;
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

W przypadku pytań należy kontaktować się telefonicznie z ministerstwem pod nr: 22 244 73 23, 22 244 73 03 lub 22 244 32 15.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.