bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

NGO. Otwarty konkurs ofert na 2022 rok

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zarząd Powiatu Otwockiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 16 marca.

Organizacja zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert:
1) składa ofertę, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wraz z załącznikami (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e) w Kancelarii Starostwa w Otwocku lub przesyła pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
lub
2) rejestruje się na stronie internetowej pod adresem engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.
Po wypełnieniu, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w sposób opisany w pkt 1.Termin składania ofert wyznacza się do dnia 16 marca.W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP (konto jest bezpłatne), Organizacja przesyła wraz z załącznikami wygenerowany w generatorze eNGO plik w formacie .pdf, poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób przedstawiony w pkt. 1.

Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO:

  1. wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania;
  2. brak konieczności wydruku dokumentów, w przypadku wykorzystania profilu zaufanego ePUAP;
  3. ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu, a organizacjami pozarządowymi;
  4. łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
  5. dostosowanie do zmian prawnych,
  6. łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Aby załatwiać sprawy urzędowe przez internet, w tym składnie ofert przez Organizacje, należy zalogować się na platformie ePUAP oraz potwierdzić profil zaufany.

Wzór oferty i więcej informacji można znaleźć na stronie Powiatu Otwockiego.

Nabór do komisji konkursowej. Ogłoszenie

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 grudnia 2021 r.

Członkowie komisji będą mieli do zaopiniowania oferty dotyczące realizacji następujących zadań publicznych:

  1. Ochrona i promocja zdrowia;
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  3. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
  4. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Posiedzenie komisji konkursowej planowane jest na 30 grudnia 2021 r. na godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Zgłoszenia (formularz pod tekstem) można składać do 23 grudnia 2021 r. osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna (ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna), lub drogą elektroniczną na adres: k.bronikowski@wiazowna.pl z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej”.

 Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.