mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Czyste Powietrze”. Ważne zmiany w programie

Piec z otwartym paleniskiem. Przez uchylone drzwiczki widać ogień
W Programie "Czyste Powietrze" można zyskać dotację na wymianę m.in. starego kopciucha (Foto: pixabay.com)

Zaczęły obowiązywać nowe zasady w programie “Czyste powietrze”. Wzrasta poziom dofinansowania dla najbiedniejszych rodzin, będą ułatwienia w procesie pozyskiwania dotacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) poinformował, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla „Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – poziom 3”, czyli dla rodzin najbiedniejszych.

Dotychczas obowiązywały dwa poziomy dofinansowania:

1 poziomdla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

2 poziom – dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 25 stycznia dodany zostaje 3 poziom dla osób fizycznych, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych sześć miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Program Czyste Powietrze - wybrane koszty kwalifikacyjne

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie Programu “Czyste Powietrze”.

Mieszkańców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet zapraszamy do punktu “Czystego Powietrz”a znajdującego się w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod numerem telefonu 22 512 58 24.

Wnioski w programie “Czyste Powietrze”. Ranking

Dym lecący z kominów. Czerwone dachy domów
Polska aż 40-krotnie przekracza dopuszczaną przez WHO emisję benzo(a)pirenu (Foto: pixabay.com)

Polski Alarm Smogowy (PAS) wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprezentował nowe informacje dotyczące liczby składanych wniosków w programie „Czyste Powietrze” w 2477 gminach w Polsce. Najnowsze dane obejmują II kwartał 2021 r.

Nasza gmina zajęła 1328 w ogólnym zestawieniu wszystkich gmin w Polsce. W naszym powiecie zaś jest na I miejscu z 25 złożonymi wnioskami. Dane można sprawdzić przez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz na czystepowietrze.gov.pl.

Opublikowany ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie w programie „Czyste Powietrze” i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking obejmuje aktywność gmin w drugim kwartale bieżącego roku (od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.) i powstał przy współpracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego.

Punkt konsultacyjny w naszej gminie

W naszej gminie działa punkt konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (piece typu „kopciuchy”) na nowoczesne, ekologiczne, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacją można również dofinansować budowę przydomowej instalacji fotowoltaicznej, co może podnieść poziom otrzymanego dofinansowania.

Wnioski składa się w postaci elektronicznej na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/. Mieszkańców, którzy nie mają możliwości złożenia wniosku przez Internet, zapraszamy do punktu “Czystego Powietrz”a znajdującego się w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Pytania można również kierować na adres e-mail czystepowietrze@wiazowna.pl lub pod numerem telefonu 22 512 58 24.

 

 

“Czyste powietrze 2019”. Ruszył nabór wniosków w WFOŚiGW

Stary piec do palenia węglem i drewnem
"Kopciucha" powinniśmy wymienić jak najszybciej. Tu chodzi o zdrowie nas wszystkich (Foto: pixabay.com)

Chcesz wymienić piec na nowy, ocieplić dom lub zamontować baterie słoneczne?  Możesz liczyć na dofinansowanie. Ruszył ponowny nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego zadaniem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Do głównych zadań finansowanych w ramach programu należą wymiana starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Kto może składać wnioski i ile można zyskać?

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do końca 2029 r. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a także osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 1. Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji, to 53 tys. zł.
 2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 7 tys. zł.
 3. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie.
 4. Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat.
 5. Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 6. Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.
 7. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie.
 8. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć?

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć wniosek oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu. Dodatkowo należy załączyć: dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki, oraz audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób wypełniania wniosków (elektronicznie lub papierowo), będą zamieszczane na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy. W przypadku Gminy Wiązowna to WFOŚiGW w Warszawie (ul. Ogrodowa 5/7, tel. 22 504 41 00).

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 1. dotacja,
 2. pożyczka.

Szczegóły, ogłoszenie o naborze oraz link do Portalu Beneficjenta dostępne są na stronie: http://wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze.

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura zaprasza na szkolenie w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się w czwartek 13 (grudnia) o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta Karczew, ul. Warszawska 28, sala nr 11. W programie między innymi: efektywność energetyczna, rozwiązania proekologiczne, czystość klimatu, możliwość pozyskania dofinansowania, w tym z programu Czyste Powietrze. Więcej informacji na plakacie.

Kontakt: m.klusek@naturaikultura.pl

info z tukontakt@wiazowna.pl
Maciej Kłusek

Program “Czyste powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Beneficjentami są osoby fizyczne:

1) posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
– aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
– użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
– użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale.

Pod artykułem znajduje się materiał do pobrania prezentowany na szkoleniu 16 października 2018 r., które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Bohaterskich lotników Polskich w Wiązownie.

Informacje pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: http://www.wfosigw.pl/