mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dotacje dla rolników. Weź pieniądze na posadzenie lasu

Las sosnowy. Pnie drzew oraz zielone poszycie leśne

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek trzema palikami  w wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy (ul. Legionów 2, 05-400 Otwock, tel. 22 779 90 45). Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Więcej informacji na stronie https://www.arimr.gov.pl/

Koła gospodyń wiejskich. Można już składać wnioski o pomoc

Ganek Izby Regionalnej w Gliniance. Pięć kobiet w strojach ludowych śpiewa piosenkę regionalną
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Glinianki przed wejściem do Izby Regionalnej (Foto: KGW)

Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na swoją działalność. Ruszył nabór wniosków i potrwa do 30 września, chyba że wcześniej wyczerpie się tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Aby dostać wsparcie, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać na podstawie ustawy nadającej im osobowość prawną oraz umożliwiającej prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, to:

 1. działalność społeczno-wychowawcza i oświatowo-kulturalna w środowiskach wiejskich;
 2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacja interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wniosek do pobrania znajduje się na stronie https://www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR (dla naszej gminy jest to oddział regionalny w Otwocku przy ul. Legionów 2, tel. 22 779 90 45), pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Gospodarstwa rolne. Uzyskaj dofinansowanie do nawodnień

System spryskiwaczy, z których tryska woda strumieniami i podlewa małe sadzonki na polu
System spryskiwaczy, z których tryska woda strumieniami i podlewa małe sadzonki na polu

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach projektu: „Modernizacji Gospodarstw Rolnych – obszar nawadnianie w gospodarstwie”, umożliwia rolnikom pozyskanie dopłat do nawodnień w gospodarstwie rolnym. Wnioski można składać do 20 lipca 2020 r.

Pomoc finansowa na jedną osobę i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł, a refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się m.in. rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 do 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami (chyba że prowadzi dział specjalny produkcji rolnej), który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

 1. wykonanie nowego nawodnienia,
 2. ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 3. ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Dzięki temu programowi właściciele gospodarstw mogą przede wszystkim otrzymać refundację części poniesionych wydatków, do których należą m.in. koszty:

 1. wykonania ujęć wody (studnie, zbiorniki),
 2. zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, a w szczególności do poboru, jego pomiaru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody,
 3. budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 4. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, opłaty za patenty lub licencje.

Do częściowo refundowanych kosztów zaliczane są także koszty ogólne związane np. z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Każda inwestycja w nawadnianie powinna już mieć lub ma mieć zainstalowany system pomiaru wody, umożliwiający mierzenie jej zużycia w odniesieniu do wspieranej inwestycji.

Z wnioskiem, w zależności od rodzaju inwestycji (np. budowa studni, pobór wody w celu nawadniania gruntów lub upraw w gospodarstwie), należy przedłożyć:

 1. decyzje zatwierdzające projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – w przypadku, gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy pozwolenia wodnoprawnego lub
 2. pozwolenia wodnoprawne wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na której realizację jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada pozwolenie wodnoprawne, lub
 3. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na której realizację jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1, lub
 4. zgłoszenia wodnoprawne wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję wymagającą dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, lub
 5. opinia w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę do celów nawadniania w gospodarstwie z wód podziemnych, sporządzona przez geologa, w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi – w kategorii IV lub V, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, która nie wymaga sporządzenia projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego, lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych. W obecnie prowadzonym naborze opinia ta będzie mogła zostać złożona przez wnioskodawcę (jeżeli dotyczy danej operacji) w ramach uzupełnień – na wezwanie ARiMR do usunięcia braków we wniosku.

Nie uzyskamy dofinansowania na klasyczne „oczka wodne” przy domu czy też na ogródkach działkowych, jak również na inne zbiorniki służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody oraz na inwestycje planowane przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych. Nie podlega także wsparciu budowa studni, która miałaby zaopatrywać w wodę gospodarstwo domowe lub w wodę wykorzystywaną wyłącznie do pojenia zwierząt.

Szczegółowe informacje dotyczące programu (tutaj ─► zob. też broszura i najczęściej zadawane pytania) oraz dokumenty aplikacyjne (tutaj) dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ─► Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 ─► Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Dla terenu Gminy Wiązowna wsparcie w przygotowaniu wniosku oraz niezbędnej dokumentacji zapewnia Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Otwocku (ul. Księcia J. Poniatowskiego 24, 05-400 Otwock) czynne pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00. Przed wizytą należy skontaktować się z zespołem telefonicznie pod nr  22 788 88 11.

Foto: pixabay.com

Dopłaty dla rolników. Wnioski do 15 czerwca

Zielony ciagnik ciagnie na przyczepie bele słomy
Agencja Rolna uruchamia kolejne dopłaty dla rolników (Foto: pixabay.com)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużył do 15 czerwca termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2020.

Dotyczy to płatności bezpośrednich oraz obszarowych z PROW (w ramach działań: rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, dobrostan zwierząt oraz płatności ONW i premii zalesieniowej).  Do piątku 8 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowano ponad 463 tys. e-wniosków oraz prawie 192 tys. oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. 

Z powodu epidemii koronawirusa również rolnicy, przekazujący oświadczenia, mają więcej czasu na dostarczenie dokumentów. Zgodnie z zapisami ustawy o COVID-19 oświadczenia można składać w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności, czyli nie później niż
do 15 czerwca 2020 r.  

Wnioski i oświadczenia można składać również po 15 czerwca 2020 r., z tym, że za każdy dzień opóźnienia (do 10 lipca 2020 r.) należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/