radio button mapa button pieed button pieed button Logo Instagram
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Zgłoś osoby do tytułu „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do dziesiątej, jubileuszowej, edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 1 października 2018 roku.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2019 r. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Pod tekstem znajdą Państwo regulamin, wniosek i szczegółowe informacje o konkursie.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do 1.10.2018 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl

Zachęcamy do odwiedzania strony konkursu: www.spolecznikroku.newsweek.pl oraz profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzeniem Nr 128.680.2018 z dnia 29.08.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na wsparcie realizacji zadań przeznaczono kwotę 20.000,00 złotych.

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.09.2018 r.

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych

Zarządzeniem Nr 125.677.2018 z dnia 23.08.2018 r. Wójt Gminy Wiązowna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Wiązowna.

Zadanie nr 1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Zadanie nr 2. Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiającymi oraz ich rodzin.

Kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych w poszczególnych latach:

 1. Na wsparcie zadania nr 1 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 4.000,00 zł w roku 2018, kwotę 18.500,00 zł w roku 2019 oraz kwotę 17.000,00 zł w roku 2020.
 2. Na wsparcie zadania nr 2 zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna kwotę 3.000,00 zł w roku 2018 oraz kwotę 5.000,00 zł w roku 2019.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.09.2018 r.  

Każda NGO chcąca wziąć udział w konkursie rejestruje się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji (jeśli już posiada Profil to tylko loguje się). Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego. Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć w Urzędzie Gminy Wiązowna.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polskie Kadry”

Konkurs fotograficzny

Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Więcej informacji o konkursie znajduje się pod tekstem.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/regulamin.pdf

Trwa przyjmowanie ofert na dyrektora przedszkola w Woli Duckiej

Poszukujemy osób chętnych do objęcia stanowiska dyrektora przedszkola w Woli Duckiej, ul. Słoneczna 19.

Oferty na powyższe stanowisko muszą zawierać m.in.:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Woli Duckiej, ul. Słoneczna 19” (z dopiskiem „nie otwierać”) w terminie do 10 sierpnia 2018 roku:

 • bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania, albo
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem.

Alicja Pawlicka zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie

Uczniowie z klas I – III i dzieci z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły wzięły udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Laureatem konkursu w kategorii wiekowej klas 0 – III została absolwentka szkoły podstawowej w Gliniance z oddziału przedszkolnego 0B – Alicja Pawlicka, zajmując II miejsce. Za wygraną otrzymała nagrodę rzeczową i dyplom.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

info z tukontak@wiazowna.pl
Jadwiga Książek

Nagrodzeni ze szkoły w Zakręcie w gminnym konkursie plastycznym

Podczas Pikniku Czytelniczego, organizowanego przez Bibliotekę w Wiązownie, odbyło się wręczenie nagród w gminnym konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać historyczna”. Uczniowie szkoły w Zakręcie oraz młodzież gimnazjalna zostali docenieni przez   jurorów i otrzymali nagrody oraz wyróżnienia.

W kategorii uczniów gimnazjum II miejsce zajęła Julia Wojciechowska z klasy IIg, wśród uczniów szkół podstawowych III miejsce zdobył Krystian Wróbel z IVa, a wyróżnienia otrzymali: Jan Łabędź VIIb, Amelia Makulec IVa i Izabela Dębska z klasy IVb. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Natalia Maciak

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH ONLY – wyniki

Uczniowie kl. VI i VII szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych mających siedzibę na terenie powiatu otwockiego, mieli okazję spróbować swoich sił w Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego ENGLISH ONLY. Konkurs miał na celu m. in. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz pobudzenie twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Organizatorem konkursu była szkoła w Zakręcie i na jej terenie odbywał się etap powiatowy, który składał się z dwóch części.

Pierwsza część odbyła się 26 marca 2018 roku. Uczniowie, którzy przeszli eliminacje szkolne i uzyskali najwyższe wyniki, pisali test w języku angielskim, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych obejmujących różnorodną tematykę. Do testu przystąpiło łącznie 12 uczniów z następujących szkół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie, Szkoła Podstawowa nr 6 w Otwocku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Otwocku, Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zakręcie, Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

Każdą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna, uzyskane z testu punkty dwójki uczestników sumowały się i składały się łącznie na wynik dla danej placówki. Trzy szkoły z najwyższymi wynikami zostały zakwalifikowane do drugiej części konkursu powiatowego, która odbyła się 25 kwietnia 2018 roku. Po 2 przedstawicieli z 3 szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku oraz Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, walczyło o jak najwyższe miejsce na podium.

Uczniowie uczestniczyli w quizie, podczas którego musieli odpowiadać na pytania i wykonywać zadania indywidualnie i w parach. Pytania dotyczyły 15 różnych kategorii tematycznych nie tylko związanych z krajami anglojęzycznymi i wiadomościami typowo językowymi (np. kategorie: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES, CULTURE, HOLIDAYS AND FREE TIME, NATIVE AMERICANS, GRAMMAR), lecz także wiedzy ogólnej z różnych dziedzin (np. COMPUTERS AND PHONES, NATURAL WORLD, MATHS, GENERAL KONOWLEDGE).

Największe emocje budziły zadania drużynowe na czas i konkurencja jeden na jeden, kiedy to na pytanie odpowiadał przedstawiciel drużyny, który pierwszy wcisnął przycisk dźwiękowy.

Zmagania uczestników oceniało jury składające się z nauczycieli języka angielskiego: Pani Karoliny Szczepanek, Pani Olgi Bernadzkiej i Pani Mirosławy Kurdej.

I miejsce w konkursie wywalczyli: Igor Rosiński z kl. 6 i Grzegorz Przybysz z kl.7 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka” w Celestynowie.

II miejsce zajęli: Szymon Wiśniewski z kl.7 i Filip Kucharski z kl.7 ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Otwocku.

III miejsce przyznano: Natalii Barcickiej z kl.7 i Jakubowi Łęgowskiemu z kl.7 ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie.

Dzięki sponsorom konkursu (Powiat Otwocki, ERGO-PAUL, Express Publishing & Egis, Rada Rodziców przy szkoła w Zakręcie) każdy uczeń otrzymał upominek.

Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Starosty Otwockiego. Nagrody laureatom wręczał Roman Zdunik – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego. Pogratulował uczestnikom konkursu wysokiego poziomu językowego i dużej wiedzy ogólnej, a także nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do zmagań.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Anna Smoderek

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkoły i przedszkola

Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs na stanowiska dyrektora:

 • Przedszkola w Woli Duckiej, ul. Słoneczna 19,
 • Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie, ul. Szkolna 11

Oferty muszą zawierać m.in.:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

Szczegółowa oferta dostępna pod tekstem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna w terminie do dnia 14.05.2018 r., z dopiskiem na kopercie: „Konkurs (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy z dopiskiem ”nie otwierać”).

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy Wiązowna poszukuje osób chętnych na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe: zarządzanie, ekonomia, socjologia, kulturoznawstwo lub pokrewne,
 3. 3-letnie doświadczenie w pracy,
 4. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, w szczególności gminnych ośrodków kultury,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
 8. przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja programowo – organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie na lata 2018 – 2021”.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w gminnych ośrodkach kultury,
 2. zdolności menedżerskie i organizatorskie,
 3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, a także: rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 4. dyspozycyjność,
 5. prawo jazdy kat. B i zgoda na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Szczegóły oferty dostępne pod tekstem. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w terminie do dnia 14.05.2018 r., do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie”.