radio button mapa button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Rada Seniorów. Zgłoszenia kandydatów

Szukamy chętnych do współpracy na rzecz seniorów. Wkrótce rozpocznie pracę nowa Rada Seniorów Gminy Wiązowna, która doradza, jak ułatwiać życie osobom starszym, mieszkającym w naszej gminie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Członkiem Rady Seniorów Gminy Wiązowna może zostać:
– przedstawiciel organizacji pozarządowej, zrzeszającej osoby starsze oraz podmioty działające na rzecz osób starszych zgłoszone spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy Wiązowna,
– przedstawiciel osób starszych niezrzeszonych, posiadający poparcie co najmniej 15 osób zamieszkałych na terenie Gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.

UWAGA! Przedstawiciele nie muszą być seniorami!

Zgłoszenie kandydatów

Od 18 marca do 18 kwietnia wypełniony formularz zgłoszeniowy (pod tekstem) należy dostarczyć do Komisji Wyborczej – Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. 001 w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Formularze zgłoszeniowe

Dostępne są pod tekstem, a także w Biurze Obsługi Mieszkańców, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59.

Zadania Rady Seniorów

Integracja środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej. Członkowie rady inicjują działania i opiniują zadania realizowane na rzecz osób starszych.

Informacje o Radzie Seniorów

Rada Seniorów liczy 15 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja trwa 5 lat.

Termin wyborów

25 kwietnia br.

Więcej informacji można uzyskać u Marzeny Szulik – Wydział Spraw Społecznych, pok. 001, tel. 22 512 58 05, e-mail: m.szulik@wiazowna.pl

VI posiedzenie Rady Seniorów

VI posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna odbędzie się w czwartek 28 września 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opracowanie wniosku do budżetu na 2018 rok.
3. Zamknięcie posiedzenia.

V posiedzenie Rady Seniorów

V posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna odbędzie się w środę 26 lipca 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ochrona zdrowia Seniorów.
3. Karta Seniora.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

IV posiedzenie Rady Seniorów

IV posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna odbędzie się w piątek 19 maja 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Szkolenie z podstaw działalności członka rady seniorów przeprowadzone przez Fundację ZACZYN – realizatora projektu „Senior Obywatel Radny”.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie obrad.

III posiedzenie Rady Seniorów

III posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna odbędzie się w poniedziałek, 8 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Radiówek 25, 05-462 Wiązowna

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Prezentacja Fundacji ZACZYN – realizatora projektu „Senior Obywatel Radny”.
 3. Prezentacja działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie polityki senioralnej.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

II Posiedzenie Rady Seniorów

II posiedzenie Rady Seniorów Gminy Wiązowna odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Gminy Wiązowna na 2017 r.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.

Ustalenie harmonogramu pracy na rok 2017.

Rada Seniorów ustaliła harmonogram pracy na 2017 roku. Na swoim drugim spotkaniu seniorzy podjęli decyzję, że stworzą wieloletni plan wsparcia osób najstarszych w naszej gminie.

W tym celu w 2017 roku będą się spotykali z organizacjami, które w naszej okolicy prowadzą działania związane z aktywizacją i wsparciem osób najstarszych.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów (25.01.2017 r.)

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów (25.01.2017 r.)

Porządek obrad I posiedzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna
w dniu 25.01.2017 r.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie podziękowań członkom Gminnej Rady Seniorów w kadencji 2014 – 2016.
 3. Złożenie ślubowania przez członków  Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz wręczenie aktów powołania.
 4. Ustalenie zasad głosowania na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Wiązowna.
 6. Przekazanie przez Wójta Gminy Wiązowna prowadzenia posiedzenia wybranemu Przewodniczącemu Rady Seniorów Gminy Wiązowna.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Gminy Wiązowna:
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Podczas pierwszego w nowym roku spotkania, wiązowscy seniorzy wybrali ze swojego grona przewodniczącego Waldemara Moniaka i wiceprzewodniczącą Alicję Czekajewską.

Następnie mówiono zaplanowane na bieżący rok inicjatywy, skierowane do osób starszych z terenu gminy, mające na celu zwiększenie ich aktywności w życiu lokalnej społeczności. Dyskutowano nad poszerzeniem zakresu opieki medycznej, społecznej i kulturalnej dla seniorów. Jednym z głównych zadań Rady jest pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz w sprawach dotyczących seniorów.

Rada Seniorów liczy 15 członków, którymi są: Barbara Bieniek,Jolanta Bogucka, Bogusława Cacko, Alicja Czekajewska, Alfreda Izdebska, Marzena Kopka, Magdalena Łukomska, Małgorzata Łysik, Zdzisław Majszczyk, Waldemar Moniak, Janina Nejman, Małgorzata Nejman, Krystyna Repczyńska, Mariusz Stelmach, Mirella Żurawska.

Nowa Rada Seniorów z entuzjazmem przystąpiła do pracy.