Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Gospodarka łowiecka

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej na terenie całego kraju regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny, prowadzona w obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców w oparciu o roczne plany łowieckie oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Obszar całego kraju podzielony jest na obwody łowieckie. Obwody tworzy wojewoda, uwzględniając zasadę: optymalnego zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych; unikania dzielenia zbiorników wodnych oraz wytyczania granic po naturalnych, trwałych i wyraźnych znakach w terenie. W skład obwodów łowieckich nie wchodzą: parki narodowe i rezerwaty przyrody, miasta i miejscowości w granicach obejmujących zabudowania, budowle, zakłady i urządzenia oraz tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe i inne cele gospodarcze, a także obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym w granicach ich ogrodzeń. Obwody łowieckie dzielą się na leśne (co najmniej 40% powierzchni lasu) oraz polne (pozostałe). Podlegają one wydzierżawieniu kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego, bądź decyzją ministra właściwego do spraw środowiska pozostają wyłączone z wydzierżawiania.

Poniżej mapa z granicami kół łowieckich na terenie gminy Wiązowna.

PLANY ŁOWIECKIE:

KOŁO ŁOWIECKIE “DZIK”

KOŁO ŁOWIECKIE NR 1 W OTWOCKU

NADŚWIDRZAŃSKIE KOŁO ŁOWIECKIE

Zarząd Nadświdrzańskiego Koła Łowieckiego informuję, że w dniach  06.11, 20.11, 04.12, 11.12., 18.12.2021 r. oraz 08.01, 16.01, 22.01 i 29.01.2022 r.  planowane jest polowanie zbiorowe w części obwodu 412 położonego na obszarze gminy Wiązowna. Polowanie odbędzie się między wschodem, a zachodem słońca. Polowanie może się nie odbyć ze względu na warunki pogodowe, bądź zbyt niską frekwencję uczestników polowania.

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE BAŻANT:

  1. Plany polowań na sezon 2022-2023
  2. Informacja dotycząca książki

Sprawy dotyczące szkód łowieckich regulują przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych a także Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zasadą jest, iż poszkodowany zgłasza szkodę w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. Na podstawie wniosku przeprowadzana jest procedura szacowania szkody łowieckiej, przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika (pełnomocnictwa udziela się na piśmie).

Ustawa – Prawo łowieckie określa odpowiedzialność dzierżawców obwodów łowieckich za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie i sarny bądź też przy wykonywaniu polowania.

Skarb Państwa odpowiada natomiast za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry oraz zwierzęta łowne podlegające całorocznej ochronie – łoś.

Właściwym do złożenia wniosku np. za zniszczenia spowodowane przez bobry jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Data opublikowania strony: 22/12/2015