mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Zarządzeniem Nr 75.98.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2019 r. – w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna, został powołany Zespół w składzie:

 1. Bąk Teresa – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 2. Brodzińska Katarzyna – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie,
 3. Cichecka Anna – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 4. Drewniak Ewa – przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy,
 5. Lacka Katarzyna – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 6. Łęgowska Agata – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie,
 7. Łysik Małgorzata – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie,
 8. Motyka Krystyna – przedstawiciel Dziennego Domu “Senior+” w Woli Karczewskiej,
 9. Nejman Rafał – przedstawiciel Rady Gminy Wiązowna,
 10. Olczyk – Szum Elżbieta – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 11. Popis Anna – przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Otwocku,
 12. Rosłaniec Anna – przedstawiciel Urzędu Gminy Wiązowna,
 13. Rostek Katarzyna – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 14. Skorupka Lidia – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 15. Śmigasiewicz Ewa – przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy,
 16. Soćko Ewa – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 17. Wasiak Joanna – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 18. Wróbel Marzena – przedstawiciel Oświaty funkcjonującej na terenie Gminy,
 19. Laskus Piotr – przedstawiciel Posterunku Policji w Wiązownie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania zespołu interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

Zadaniem pomagających jest współpraca dająca wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach, dobre diagnozowanie problemów rodziny widzianej jako system, możliwość efektywnego określania działań przez poszczególnych członków zespołu, oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Podstawowym celem działania zespołów interdyscyplinarnych  jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Podstawą prawną działania Zespołu jest:

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.1286)

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2011r. Nr 149, poz. 887)

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 163 z późn. zm.)

4. Uchwała Nr 18.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011 r.  w sprawie ,, trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”.

5. Zarządzenie Nr 74.86.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 maja 2015 r. – w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

6. Uchwała Nr 73.LIV.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2014 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2014-2017.

7. Uchwała nr 121.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022.

Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Wiesz lub podejrzewasz, że to, czego doświadczasz, jest przemocą (lub jesteś jej świadkiem), a nie masz do kogo zwrócić się o pomoc lub brak Ci odwagi, aby zgłosić sprawę na policję? W takiej sytuacji możesz na przykład skorzystać z telefonów informacyjnych lub zaufania.

Są to np.:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Korotyńskiego 13 02 – 121 Warszawa, tel. 22 824 25 01 – sekretariat
 • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” 22 668 70 00
 • Całodobowy Telefon Zaufania dla kobiet doświadczających różnych form przemocy 600 070 717
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 801 120 002
 • Zespół Poradnictwa Rodzinnego przy PCPR w Otwocku, ul. Komunardów 10; tel: 22 – 719 48 10; 22 – 719 48 12

Po bezpośrednie wsparcie warto zgłosić się na przykład do Centrum Usług Społecznych. W zależności od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej może on wesprzeć Cię materialnie, a także – jeśli nie masz gdzie się podziać – pomóc znaleźć nocleg. Pomocy możesz szukać również w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Pracujący w nich ludzie postarają się, aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa oraz pomóc w stawianiu pierwszych kroków na drodze do uwolnienia się z “zaklętego kręgu” przemocy, np. poprzez zaproponowanie pomocy prawnej czy psychologicznej.

Centrum Usług Społecznych (dawny GOPS)
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel: 22 780 46 59, 610 45 53

fax 22 780 46 59 wew. 30, 31
czynny: poniedziałki 8.00-18.00; wtorki-piątki 8.00-16.00
bom@cuswiazowna.pl

Punkt Informacyjno Konsultacyjny czynny we wtorki w godz. 16.00-18.00  w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 36

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna

Radiówek 25,
05 – 462 Wiązowna
tel: 22 – 780 46 59; 22 – 610 45 53
pomoc-zespol@gops-wiazowna.pl

Obawiasz się, że policja Ci nie pomoże? Nie martw się – możesz po nią zadzwonić zawsze wtedy, gdy Ty lub członkowie Twojej rodziny czujecie się zagrożeni, a ona ma obowiązek Ci pomóc.

Policjanci posiadają przede wszystkim odpowiednie narzędzia, aby powstrzymać sprawcę przed dalszym znęcaniem się nad bliskimi. Jeśli stanowi on zagrożenie dla otoczenia, funkcjonariusze zobowiązani są do jego zatrzymania na 48 godzin. Jeżeli zaś zachodzi obawa, że może on ponownie popełnić przestępstwo, np. chcąc się “odegrać”, policjanci mogą również złożyć do prokuratury wniosek o jego eksmisję na okres do 3 miesięcy (który może zostać przedłużony). W wyniku takiej interwencji powinna także zostać uruchomiona procedura Niebieskie Karty, dzięki której zbierane są informacje na temat przemocy w danej rodzinie oraz uruchamiana dalsza pomoc dla poszkodowanych.

 

Posterunek Policji w Wiązownie
ul. Leśna 4
05 – 462 Wiązowna
tel: 47 724 17 61
fax: 47 724 14 09

Kontakt po godzinach urzędowania:
dyżurny Komisariatu Policji w Józefowie
tel. 47 724 16 00

oficer dyżurny KPP w Otwocku
tel. 47 724 19 00, 47 724 12 13

Data opublikowania strony: 22/12/2015