Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna.

Zarządzeniem Nr 75.98.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2019 r. – w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna, został powołany Zespół w składzie:

1) Bąk Teresa – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
2) Cichecka Anna – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
3) Drewniak Ewa – przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
4) Kilbach Grażyna – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
5) Łęgowska Agata – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
6) Łysik Małgorzata – przedstawiciel Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna;
7) Motyka – Parzych Krystyna – przedstawiciel Dziennego Domu „Senior +” w Woli Karczewskiej;
8) Nejman Rafał – przedstawiciel Rady Gminy Wiązowna – przewodniczący Zespołu;
9) Olczyk – Szum Elżbieta – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
10) Popis Anna – przedstawiciel II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Otwocku;
11) Rosłaniec Anna – Sekretarz Gminy Wiązowna – przedstawiciel Urzędu Gminy Wiązowna;
12) Rostek Katarzyna – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
13) Soćko Ewa – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
14) Śmigasiewicz Ewa – przedstawiciel ochrony zdrowia funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
15) Świderska Anna – przedstawiciel Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Wiązowna;
16) Wasiak Joanna – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
17) Wróbel Marzena – przedstawiciel oświaty funkcjonującej na terenie Gminy Wiązowna;
18) Zając Piotr – kierownik Posterunku Policji w Wiązownie;

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie oraz inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania zespołu interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb.

Zadaniem pomagających jest współpraca dająca wzajemne wsparcie w podejmowanych działaniach, dobre diagnozowanie problemów rodziny widzianej jako system, możliwość efektywnego określania działań przez poszczególnych członków zespołu, oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Podstawowym celem działania zespołów interdyscyplinarnych  jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Podstawą prawną działania Zespołu jest:

1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi ( t.j.Dz.U. z 2015 r. poz.1286)

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U.  z 2011r. Nr 149, poz. 887)

3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 163 z późn. zm.)

4. Uchwała Nr 18.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011 r.  w sprawie ,,trybu i sposobu powoływania o odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”.

5. Zarządzenie Nr 8.549.2022 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 stycznia 2022 r. – w sprawie zmiany zarządzenia nr 75.98.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania przy Wójcie Gminy Wiązowna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

6. Uchwała Nr 73.LIV.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2014 r. – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2014-2017.

7. Uchwała nr 121.LIX.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wiązowna

Radiówek 25, 05 – 462 Wiązowna
tel: 22 780 46 59
bom@cuswiazowna.pl

Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Wiesz lub podejrzewasz, że to, czego doświadczasz, jest przemocą (lub jesteś jej świadkiem), a nie masz do kogo zwrócić się o pomoc lub brak Ci odwagi, aby zgłosić sprawę na policję? W takiej sytuacji możesz na przykład skorzystać z telefonów informacyjnych lub zaufania.

Są to np.:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002, więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info;
  • Telefon zaufania dla osób cierpiący z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich – tel. 801 889 880 w godz. 17.00 – 22.00;
  • Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – tel. 800 199 990 w godz. 16.00 – 21.00;
  • Całodobowy Telefon Zaufania dla kobiet doświadczających różnych form przemocy 600 070 717;
  • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 801 120 002;
  • Zespół Poradnictwa Rodzinnego przy PCPR w Otwocku, ul. Komunardów 10; tel: 22 – 719 48 10; 22 – 719 48 12.

Po bezpośrednie wsparcie warto zgłosić się na przykład do Centrum Usług Społecznych. W zależności od możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej może on wesprzeć Cię materialnie, a także – jeśli nie masz gdzie się podziać – pomóc znaleźć nocleg. Pomocy możesz szukać również w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Pracujący w nich ludzie postarają się, aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa oraz pomóc w stawianiu pierwszych kroków na drodze do uwolnienia się z “zaklętego kręgu” przemocy, np. poprzez zaproponowanie pomocy prawnej czy psychologicznej.

Centrum Usług Społecznych (dawny GOPS)
Radiówek 25, 05-462 Wiązowna
tel: 22 780 46 59, 610 45 53

fax 22 780 46 59 wew. 30, 31
czynny: poniedziałki 8.00-18.00; wtorki-piątki 8.00-16.00
bom@cuswiazowna.pl

Poradnictwo psychologiczne

Osoby uzależnione i współuzależnione – zapraszamy do kontaktu z psychologiem, który przyjmuje w każdą środę w godzinach 18.00 – 20.00 w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna (Radiówek 25). Jest to specjalista psychoterapii ds. uzależnień i współuzależnionych. Psycholog prowadzi konsultacje terapeutyczne osób uzależnionych od substancji zmieniających świadomość oraz od czynności, takich jak zakupy (zakupoholizm),praca (pracoholizm),granie w karty, gry komputerowe (hazard), sprzątanie czy też korzystanie z telefonu komórkowego i internetu. Psycholog prowadzi również konsultacje dla bliskich osób uzależnionych.Spotkania odbywają się po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu ze specjalistą (tel. 884 885 871).

Osoby będące w sytuacji kryzysowej – zapraszamy do kontaktu z koordynatorem usług społecznych, który umówi Państwa na spotkanie z psychologiem, przyjmującym w piątki w godzinach od 09.00 do 12.00 w CUS Gminy Wiązowna.

Dzieci będące w sytuacji kryzysowej – zapraszamy do kontaktu z koordynatorem usług społecznych, który umówi Państwa dzieci na spotkanie z psychologiem, przyjmującym w piątki w godzinach od 15.00 do 17.00 w CUS Gminy Wiązowna.

Osoby doznające przemocy w rodzinie –  mogą zwrócić się po pomoc do pracownika socjalnego z danego rejonu (http://cuswiazowna.pl/cus/pracownicy).

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – w którym przyjmuje specjalista ds. uzależnień, dostępny jest także we wtorki w godz. 16.00-18.00 w budynku Urzędu Gminy Wiązowna w pokoju nr 1 przy ul. Lubelskiej 59.

Po pomoc do policji

Obawiasz się, że policja Ci nie pomoże? Nie martw się – możesz po nią zadzwonić zawsze wtedy, gdy Ty lub członkowie Twojej rodziny czujecie się zagrożeni, a ona ma obowiązek Ci pomóc.

Policjanci posiadają przede wszystkim odpowiednie narzędzia, aby powstrzymać sprawcę przed dalszym znęcaniem się nad bliskimi. Jeśli stanowi on zagrożenie dla otoczenia, funkcjonariusze zobowiązani są do jego zatrzymania na 48 godzin. Jeżeli zaś zachodzi obawa, że może on ponownie popełnić przestępstwo, np. chcąc się “odegrać”, policjanci mogą również złożyć do prokuratury wniosek o jego eksmisję na okres do 3 miesięcy (który może zostać przedłużony). W wyniku takiej interwencji powinna także zostać uruchomiona procedura Niebieskie Karty, dzięki której zbierane są informacje na temat przemocy w danej rodzinie oraz uruchamiana dalsza pomoc dla poszkodowanych.

Posterunek Policji w Wiązownie
ul. Leśna 4
05 – 462 Wiązowna
tel: 47 724 17 61
fax: 47 724 14 09

Kontakt po godzinach urzędowania:

  1. dyżurny Komisariatu Policji w Józefowie – tel. 47 724 16 00
  2. oficer dyżurny KPP w Otwocku – tel. 47 724 19 00, 47 724 12 13

Data opublikowania strony: 22/12/2015