mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Problemy alkoholowe – pomoc

Problemy alkoholowe – pomoc

Jeśli masz problem w rodzinie lub widzisz w sąsiedztwie niepokojącą sytuację albo przemoc domową spowodowaną nadużywaniem alkoholu możesz pomóc sobie i innym. Zgłoś problem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – formularz do pobrania pod tekstem. Wniosek może być złożony przez każdego, również przez instytucje lub stowarzyszenia.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w budynku Urzędu Gminy w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 59, pokój nr 008 na parterze tel. 603 330 058, e-mail: gkrpa@wiazowna.pl
Komisja działa na podstawie corocznej uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna.

Do zadań Komisji należy:

 • inicjowanie działań, ujętych w formie gminnych programów, w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Podstawą prawną działania Komisji są ustawy:

 • z dnia 26 października 2019 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2277 z póź. zm.)
 •  o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 z 2015 r. Poz. 28, 875 ).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie została powołana Zarządzeniem nr 52.244.2020 Wójta Gminy Wiązowna w dniu z dnia 8 maja 2020 r. w składzie: przewodnicząca komisji – Agata Łęgowska,  z-ca przewodniczącej – Adrianna Przysowa, sekretarz komisji – Elżbieta Różańska. Członkowie komisji: Elżbieta Krogul, Kamila Poul, Andrzej Książek, Piotr Laskus.

Harmonogram posiedzeń GKRPA w roku 2021:

9 marca, 8 czerwca, 14 września i 14 grudnia.

Harmonogram spotkań motywujących w roku 2021:

5 i 19 stycznia, 2 i 16 lutego, 2 i 16 marca, 6 i 20 kwietnia, 4 i 18 maja, 1 i 15 czerwca, 6 i 20 lipca, 3 i 17 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 19 października, 2 i 16 listopada, 7 i 21 grudnia.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny we wtorki w godz. 16.00-18.00 w budynku Urzędu Gminy Wiązowna w pokoju nr 1 przy ul. Lubelskiej 59.

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie “niebieska linia” 801-12-00-02

 • udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy,
 • pomaga znaleźć rozwiązania prawne do zastosowania w konkretnej sprawie,
 • informuje o miejscach pomocy,
 • udziela informacji świadkom przemocy,
 • podejmuje interwencję poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami działającymi w gminie lub powiecie,
 • pomaga w sytuacji, gdy sprawcami są osoby skazane w przeszłości za przestępstwa związane z używaniem przemocy w rodzinie. Możliwe jest szybkie podjęcie interwencji przez policję i kuratorów sądowych.

W ramach Pogotowia „Niebieska Linia” działa:

 • telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02 – od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 22:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach 8:00 – 16:00 (płatny pierwszy impuls – według stawek operatora, z którego usług korzysta osoba dzwoniąca).
 • telefoniczna poradnia prawna – w środy (18:00 – 22:00), tel. 801-12-00-02 oraz w poniedziałki i wtorki (17:00 – 21:00), tel. 22/666-28-50 (koszty według stawek operatora),
 • poradnia mailowa niebieskalinia@niebieskalinia.info,
 • strona internetowa niebieskalinia.inf

Adresy poradni i szpitali odwykowych
Szpital Specjalistyczny MSW, Oddział Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock,
ul. Bolesława Prusa 1/3
tel. 022 779-20-61

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
05-802 Pruszków,
ul. Partyzantów 2/4
tel. 022 758-68-09, 022 739-14-00

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa,
ul. Sobieskiego 9
tel. 022 458-28-48

Poradnia Zdrowia Psychicznego
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 3
tel. 022 778-12-31

Poradnia Leczenia Uzależnień i Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock, ul. Mickiewicza 8
tel. (22) 778-12-33

Do lekarza psychiatry pacjenci przyjmowani są bez skierowania po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w rejestracji.

Data opublikowania strony: 19/08/2015