Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Problemy alkoholowe – pomoc

Jeśli masz problem w rodzinie lub widzisz w sąsiedztwie niepokojącą sytuację albo przemoc domową spowodowaną nadużywaniem alkoholu możesz pomóc sobie i innym. Zgłoś problem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – formularz do pobrania pod tekstem. Wniosek może być złożony przez każdego, również przez instytucje lub stowarzyszenia.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w budynku Urzędu Gminy w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 59, pokój nr 210 na parterze tel. 603 330 058, e-mail: gkrpa@wiazowna.pl
Komisja działa na podstawie corocznej uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna.

Do zadań Komisji należy:

 • inicjowanie działań, ujętych w formie gminnych programów, w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Podstawą prawną działania Komisji są ustawy:

 • z dnia 26 października 2019 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 •  o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie została powołana Zarządzeniem nr 52.244.2020 Wójta Gminy Wiązowna w dniu z dnia 8 maja 2020 r. w składzie: przewodnicząca komisji – Agata Łęgowska,  z-ca przewodniczącej – Adrianna Przysowa, sekretarz komisji – Elżbieta Różańska. Członkowie komisji: Elżbieta Krogul, Kamila Poul, Andrzej Książek, Bartosz Zdanowski.

Harmonogram posiedzeń GKRPA w roku 2022:

14.03.2023, 13.06.2023, 12.09.2023, 05.12.2023.

Harmonogram spotkań motywujących w roku 2022:

03 i 17.01.2023, 07 i 21.02.2023, 07 i 21.03.2023, 04 i 18.04.2023, 09 i 23.05.2023, 06 i 20.06.2023, 04 i 18.07.2023, 01 i 22.08.2023, 05 i 19.09.2023, 03 i 17.10.2023, 07 i 21.11.2023, 05 i 12.12.2023.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny czynny we wtorki w godz. 16.00-18.00 w budynku Urzędu Gminy Wiązowna w pokoju nr 1 przy ul. Lubelskiej 59.

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie “niebieska linia” 801 120 002

 • udziela porad i wsparcia osobom doznającym przemocy,
 • pomaga znaleźć rozwiązania prawne do zastosowania w konkretnej sprawie,
 • informuje o miejscach pomocy,
 • udziela informacji świadkom przemocy,
 • podejmuje interwencję poprzez bezpośredni kontakt z instytucjami działającymi w gminie lub powiecie,
 • pomaga w sytuacji, gdy sprawcami są osoby skazane w przeszłości za przestępstwa związane z używaniem przemocy w rodzinie. Możliwe jest szybkie podjęcie interwencji przez policję i kuratorów sądowych.

W ramach Pogotowia „Niebieska Linia” działa:

 • całodobowy telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 801 120 002
 • poradnia mailowa niebieskalinia@niebieskalinia.info,
 • strona internetowa www.niebieskalinia.info

Adresy poradni i szpitali odwykowych
Szpital Specjalistyczny MSW, Oddział Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock,
ul. Bolesława Prusa 1/3
tel. 022 779-20-61

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
05-802 Pruszków,
ul. Partyzantów 2/4
tel. 022 758-68-09, 022 739-14-00

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Instytut Psychiatrii i Neurologii
02-957 Warszawa,
ul. Sobieskiego 9
tel. 022 458-28-48

Poradnia Zdrowia Psychicznego
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 3
tel. 022 778-12-31

Poradnia Leczenia Uzależnień i Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock, ul. Mickiewicza 8
tel. (22) 778-12-33

Do lekarza psychiatry pacjenci przyjmowani są bez skierowania po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty w rejestracji.

Telefon zaufania dla osób cierpiący z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskich – tel. 801 889 880 w godz. 17.00 – 22.00

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – tel. 800 199 990 w godz. 16.00 – 21.00

Data opublikowania strony: 19/08/2015