bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Plan zagospodarowania / studium

Plan i studium

Chcesz kupić działkę na terenie gminy Wiązowna? Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Oba dokumenty są dla Ciebie bardzo ważne. To na ich podstawie dowiesz się, jakie inwestycje są możliwe na terenie, który chcesz kupić, jakie możesz mieć sąsiedztwo i jak będzie wyglądała Twoja okolica za kilka lat.

Czytanie planu nie jest proste. Wiemy to, i dlatego chętnie Ci w tym pomożemy.

Wydział Planowania Przestrzennego
pok. 212
tel. 22 512 58 16,  22 512 58 17 lub 22 512 58 19

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

To podstawowy dokument określający politykę przestrzenną gminy. Obejmuje obszar całej gminy i jest ustanawiany przez radę gminy w drodze uchwały. W przeciwieństwie do planu miejscowego studium nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie można na podstawie jego ustaleń ubiegać się np. o pozwolenie na budowę. Choć nie decyduje bezpośrednio o konkretnych możliwościach inwestycyjnych poszczególnych terenów, to jednak jego zapisy stanowią wytyczne do ustaleń w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Również rzeczoznawcy majątkowi, w przypadku braku planu miejscowego, biorą pod uwagę ustalenia studium określając wartość nieruchomości.

Na podstawie studium ustala się planowane przez gminę kierunki rozwoju, wskazując np. na których obszarach gmina planuje rozwijać zabudowę mieszkaniową, a które zamierza pozostawić jako tereny rolnicze czy leśne, gdzie lokowane mają być wielkopowierzchniowe obiekty handlowe czy zabudowa produkcyjna itp.

Studium jest dokumentem ogólnodostępnym, do którego każdy ma prawo wglądu. i każdy może się z nim zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego. Dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wiazowna.pl. Podstawowym dokumentem wystawianym na podstawie studium jest wypis i wyrys.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jest uchwalany przez radę gminy. W zależności od treści uchwały może obejmować swym zasięgiem tylko jedną działkę, jak również i całą gminę.

Plan określa przeznaczenie danego terenu oraz warunki zagospodarowania i możliwej zabudowy, dlatego jest tak ważnym dla właścicieli oraz tych osób czy podmiotów, które zamierzają inwestować w jego granicach. Z uwagi na fakt, że plan określa możliwości inwestycyjne, ma on w konsekwencji zazwyczaj decydujące znaczenie w określaniu wartości nieruchomości.

Z planu miejscowego można dowiedzieć się m.in.:

– jaki rodzaj zabudowy można sytuować oraz jakie są wymogi co do jej formy i gabarytów (np. wysokość, kąty nachylenia połaci dachowych, stosowane materiały),
– jaką powierzchnię działki można zabudować,
– jaka jest minimalna odległość zabudowy od drogi,
– jaki przebieg mają zaplanowane drogi publiczne, jak również jakie są  ustalenia dotyczące szerokości już istniejących dróg.

Prócz ustaleń, plan zawiera również szereg ważnych informacji dotyczących np. granic obszarów chronionych, terenów zalewowych, umiejscowienia pomników przyrody, obiektów zabytkowych, elementów infrastruktury technicznej wraz ze strefami ochronnymi.

Warto pamiętać, że w hierarchii ważności dokumentów określających możliwości inwestycyjne na działce, plan miejscowy stoi ponad decyzją o warunkach zabudowy, natomiast niżej od prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Data opublikowania strony: 04/05/2015