Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Śmieci

Dzikie wysypiska

Widziałeś nielegalne wysypisko – powiedz nam o tym! Wypowiedzieliśmy wojnę śmieciom w lasach i na poboczach dróg, ale sami jej nie wygramy. Potrzebna nam Twoja pomoc. Razem posprzątamy gminę Wiązowna!

Wydział Środowiska i Nieruchomości, stanowisko nr 3, tel. 22 512 58 29 lub 22 512 58 25, kom. 661 969 850 (specjalny telefon interwencyjny).

Jeśli znajdziesz nielegalne wysypisko i masz ze sobą telefon komórkowy z funkcją GPS, sprawdź współrzędne. To pomoże nam zlokalizować porzucone śmieci. Jeśli nie masz dostępu do GPS, skorzystaj z gminnego portalu mapowego i postaraj się najdokładniej, jak to możliwe, wskazać miejsce interwencji.

Opóźnienia w odbiorze śmieci

W harmonogramie odbioru śmieci (do pobrania na górze strony) znajdziesz informacje o tym, kiedy P.P.H.U. LEKARO powinno odebrać odpady z Twojej miejscowości. Opóźnienia zgłoś najpóźniej w 24 godziny od daty planowanego odbioru – będziemy interweniować.

Wydział Środowiska i Nieruchomości
stanowisko nr 3
tel. 22 512 58 29 lub 22 512 58 25
kom. 661 969 850 (specjalny telefon interwencyjny)

Reklamacje składane online powinny zawierać:

– adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu),
– informacje o tym, jakie odpady nie zostały odebrane,
– kiedy powinny być odebrane,
– imię i nazwisko mieszkańca,
– kontakt telefoniczny.

Zgłoś nam opóźnienie, a my w Twoim imieniu, wyegzekwujemy odbiór odpadów do firmy P.P.H.U. LEKARO.

Opłaty za odbiór odpadów

Od lutego 2021 r.

Nieruchomości zamieszkałe – śmieci zbierane selektywnie – 34,00 zł (miesięcznie od osoby). Za brak segregacji – 109,14 zł (miesięcznie od osoby).

Zwolnienie za kompostowanie – 3,00 zł (miesięcznie od osoby).

Opłatę należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca, bez wezwania.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku:
zbierane selektywnie – 181,90 zł (rocznie od domku). Za brak segregacji – 545,70 zł (rocznie od domku).

Opłatę należy uiścić do 15 czerwca danego roku, bez wezwania.

Każda nieruchomość ma indywidualny numer rachunku na który należy wnosić opłaty za śmieci.

Jeśli zgubiłeś informację o numerze swojego konta zadzwoń: 22 512 58 25

Jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące zbiórek odpadów wielkogabarytowych, podaj nam kontakt do Ciebie. Dla Twojej wygody stworzyliśmy specjalny system powiadamiania. Takie informacje będziesz dostawać bezpłatnie SMS-em lub mailem.

Jeśli nie jesteś pewien, czy zapłaciłeś za wywóz śmieci, zadzwoń lub napisz do nas – chętnie pomożemy.

Wydział Środowiska i Nieruchomości
stanowisko nr 3
tel. 22 512 58 25, 22 512 58 28, 22 512 58 29, e-mail: n.murach@wiazowna.pl lub p.kowalska@wiazowna.pl
kom. 661 969 850 (specjalny telefon interwencyjny)

Deklaracja śmieciowa

Wypełnienie tzw. deklaracji śmieciowej jest obowiązkowe. Na jej podstawie naliczana jest stawka za odbiór odpadów. Deklaracje możesz pobrać z naszej strony, wypełnić, podpisać i zostawić w urzędzie. Jeśli masz pytania, zadzwoń lub napisz do nas – chętnie pomożemy.

Wydział Środowiska i Nieruchomości
stanowisko nr 3
tel. 22 512 58 25

Kłopotliwe odpady

Baterie i akumulatory, ze względu na obecność w składzie chemicznym metali ciężkich, mogą stanowić znaczne zagrożenie zdrowotne i negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego. Dlatego prawodawstwo polskie i europejskie klasyfikuje je jako odpady niebezpieczne i nakazuje ich selektywne zbieranie.

W Wiązownie selektywną zbiórką baterii i akumulatorów zajmują się m.in. szkoły, urzędy, placówki handlowo-usługowe, zakłady pracy. Zachęcamy, by wyrzucać i korzystać ze znajdujących się tam odpowiednich pojemników. Zebrane w ten sposób baterie i akumulatory trafią do odpowiednich firm, które zajmują się ich unieszkodliwianiem i odzyskiem zawartych w nich surowców wtórnych.

PSZOK mieszczący się w Emowie przy ul. Wiązowskiej 2A nieodpłatnie przyjmuje zużyte baterie i akumulatory. Tam też można oddać stare świetlówki, 4 szt. opon od samochodów osobowych i stary sprzęt RTV i AGD. Przeterminowane leki przyjmą od Ciebie apteki w Wiązownie i Gliniance.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

Emów, ul. Wiązowska 2A, czynny w soboty 10:00-18:00

Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

z terenu gminy Wiązowna, o których mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.):

– PPHU Lekaro Jolanta Zagórska
Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka
– EKO-AWEM Andrzej Wiedeński
Wiejska 72, 05-400 Otwock

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Wiązowna odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

– Zakład MBP, P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska – Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka,
– Kompostownia MPO  Warszawa, ul. Kampinoska 1
– Kompostownia Ziemia Polska Sp. z o.o. w m.Guzów, gm. Wiskitki
– Sater – Otwock Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Johna Lennona 4, Składowisko Odpadów Komunalnych Otwock-Świerk

Podmiot odbierający odpady z terenu gminy Wiązowna:

PPHU Lekaro Jolanta Zagórska
Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka

Zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków do Urzędu Gminy Wiązowna do Wydziału Środowiska i Nieruchomości.

Izabela Guzowska

tel. 22 512 58 29

e-mail: i.guzowska@wiazowna.pl

Poziom odzysku i recyklingu:

Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) gminy są zobowiązane do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć:

– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Zgodnie z art. 3c ust. 1 ustawy gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
W związku z powyższym Wójt Gminy Wiązowna działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) informuje o osiągniętych na terenie Gminy Wiązowna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w zestawieniu z poziomami do osiągnięcia w poszczególnych latach:

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

– wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz.645)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50
Wiązowna 39,7 55,34 32,69  21,57 29,49 31,62 57,00 81,32

 

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r.  w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz.645)

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 30 36 38 40 42 45 50 60 70
Wiązowna 100 100 100  0 100 100 100 100

– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676)

Rok 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych  w 1995 r. [%] 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Wiązowna 73,1 0,28 1,39  2,54

Data opublikowania strony: 04/05/2015