mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Sesja Rady Gminy. Jednogłośnie przyjęte absolutorium!

Sesja Rady Gminy Wiązowna 30 czerwca 2020 r. Absolutorium dla Wójta Janusza Budnego jednogłośnie przyjęte
Sesja Rady Gminy Wiązowna 30 czerwca 2020 r. Absolutorium dla Wójta Janusza Budnego jednogłośnie przyjęte

Na czerwcowej sesji radni udzielili Wójtowi Januszowi Budnemu jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Czym potwierdzili, że gmina jest dobrze zarządzana a sposób w jaki wydawane były nasze wspólne pieniądze z budżetu gminy nie budzi żadnych zastrzeżeń. Wydatki były realizowane w sposób przemyślany i zgodnie z założoną wizją rozwoju.

Podsumowanie minionego roku zostało zawarte w „Raporcie o stanie Gminy Wiązowna za 2019 rok”, który tym razem wydaliśmy w „Powiązaniach” tak, aby każdy mieszkaniec mógł go otrzymać. Zawarto w nim informacje jak dzielimy nasz wspólny budżet, o najważniejszych przeprowadzonych inwestycjach, o tym jak dbano o naszą okolicę oraz o organizowanych wydarzeniach. Wójt przedstawił prezentację, w której zostały omówione najważniejsze zadania ujęte w Raporcie. Po rozpatrzeniu „Raportu o stanie Gminy Wiązowna za 2019 rok” i zakończeniu debaty – Rada Gminy Wiązowna udzieliła jednogłośnie Wójtowi wotum zaufania.

Następnie radni po rozpatrzeniu sprawozdania  finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2019 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej jednogłośnie je zatwierdzili i udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

W dalszej części sesji Radni wyrazili zgodę na przystąpienie gminy do projektów „Akademia nauki w szkołach w Wiązownie i Zakręcie” oraz „Akademia nauki w szkołach w Gliniance i Malcanowie” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu. Wartość projektów to 875 925,63zł w tym kwota dofinansowania 744 185,63 zł. Partnerem wiodącym będzie firma „Bednarek Ewa Mały Inżynier”. Dzięki tym projektom uczniowie naszych szkół podniosą swoje kompetencje i umiejętności. Ponadto radni zdecydowali o przekazaniu środków w wysokości 40 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa na drodze powiatowej 2709W  poprzez modernizację przejść dla pieszych w przy szkole w Gliniance. Projekt będzie realizowany przez powiat w ramach zadania „Droga 2709W w powiecie otwockim – bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna”. Dofinansowanie zadania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniesie 100 tys. zł.

Wszystkie podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy również na portal: wiazowna.esesja.pl, gdzie do pobrania są materiały z prac rady oraz transmisja sesji.

Na sesji wójt przedstawił również sprawozdanie za 2019 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna na lata 2016-2026, który swym zasięgiem obejmuje wybrane obszary w Gliniance, Rzakcie i Wiązownie.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji z sesji.

Szczegółowych informacji dotyczących prac Rady Gminy udziela Paula Woźnica – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.

 

Jednogłośnie przyjęte absolutorium!

Po raz kolejny absolutorium dla wójta Janusza Budnego podjęte jednogłośnie. To dowód na to, że nasi przedstawiciele – radni popierają prowadzoną politykę gospodarczą przez wójta i nie mają zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznego budżetu. To znaczy również, że nasze pieniądze wydawane są racjonalnie i efektywnie. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy rekordową kwotę w historii naszej gminy ponad 16 mln zł, a w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozpoczęliśmy modernizację budynków szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć się w nowoczesnych placówkach na jedną zmianę. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli, jednostkom organizacyjnym i pracownikom urzędu. To absolutorium jest również dla Państwa. Dzięki zgodzie i wspólnym działaniom możemy zmieniać naszą gminę – mówił wójt Janusz Budny.

W dalszej części sesji radni pochylili się nad zmianami budżetowymi, gdzie zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 100 tys. zł na realizację programu „Warszawa+”, czyli na dofinansowanie biletów miesięcznych dla mieszkańców. To bardzo duże udogodnienie, gdyż nawet 720 zł rocznie może zostać w naszych portfelach. Z dopłatami planujemy ruszyć już od września. Zwiększono środki na remonty i budowy dróg oraz wprowadzono nowe zadania „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce” na kwotę 5.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji oraz „Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku – wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi” na kwotę 69.000,00 zł (11.000,00 zł udział mieszkańców). Przyznano również fundusze na zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna.

Radni wyrazili zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Wiązownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz na wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Zdecydowano o przystąpieniu Gminy Wiązowna do spółek wodnych: Zakręt, Wiązowna Kościelna, Centrum i Południe, co umożliwi pełniejszy udział i specjalistyczne doradztwo w pracach spółek. Członkostwa w pozostałych spółkach wodnych z terenu gminy, to jest: Izabela – Michałówek, Majdan, Góraszka i Wiązowna Północna, zostały już ustalone w latach ubiegłych.

Ważną pozycją było przyjęcie „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025”, która określa działania w celu poprawy zdrowia mieszkańców oraz pozwoli starać się o środki zewnętrzne na te działania. To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

LVI Sesja Rady Gminy