Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Ostatnie zmiany w budżecie na 2022 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 29 grudnia. Na trzy dni przed końcem roku radni zdecydowali o ostatnich zmianach w budżecie na 2022 rok.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 608 957,86 zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Plan dochodów i wydatków wzrósł także o kwotę 60 000 zł. To dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy w ramach programu “Mazowsze dla równomiernego rozwoju” na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan i Zagórze na terenie gm. Wiązowna”.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

LIX Sesja Rady Gminy

Na sierpniowej sesji (28. 08) radni debatowali nad 23 projektami uchwał. Wśród nich znalazły się zmiany budżetowe, wynikające z rewizji budżetu po pierwszym półroczu oraz konieczności zapewnienia środków na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze wzrostem cen usług budowlanych, bądź rezygnacji z niektórych zadań z powodu przedłużających się procedur uzyskania zezwoleń.

Trzy projekty dotyczyły Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa”. Projekty te ustalają przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określają sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Radni pochylili się także nad Statutem gminy w związku z koniecznością dostosowania jego zapisów do obowiązującego prawa. Uchwała wprowadza konieczne zapisy wynikające z ustaw oraz zmiany redakcyjne, organizacyjne, porządkowe oraz usprawniające prace rady. Przedmiotem obrad była także obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która daje prawo grupie mieszkańców naszej gminy posiadającej czynne prawo wyborcze do złożenia uchwały z ich propozycją.

Jak co roku, radni uchwalili zasady współpracy z NGO, zawarte w Programie współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Zależy nam na tym, by współpraca urzędu i organizacji pozarządowych była sprawna i przynosiła wymierne korzyści mieszkańcom gminy, stąd program został oparty na Wieloletnim programie współpracy na lata 2017-2022. Radni przyjęli Strategię Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018-2025, dzięki której będzie można podjąć efektywne działania na rzecz osób starszych. Przyjęto również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022, którego celem jest przede wszystkim zmniejszenie zjawiska przemocy i jego negatywnych następstw oraz zmiana zachowań ofiar i sprawców przemocy poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.

Radni wyrazili zgodę na nabycie działki pod poszerzenie ul. Spacerowej w Duchnowie. To tylko niektóre z uchwał, podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica, pok. 207, tel. 22 512 58 33, email: p.woznica@wiazowna.pl