mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Działania Gminy Wiązowna. Garść danych

Czerwone strzałki skierowanr ku górze. Na nich pomarańczowy wznoszacy się wykres
W każdym obszarze działań Urzędu Gminy Wiązowną i jednostek gminny zanotowaliśmy wzrost (Foto: pixabay.com)

Ubiegły rok nie pozostawił nam wyboru. Robiliśmy wszystko, aby trwająca pandemia nie sparaliżowała pracy Urzędu Gminy Wiązowna i jego jednostek. Wprowadziliśmy szereg procedur i udogodnień, które zmniejszały ryzyko zachorowania wśród odwiedzających urząd mieszkańców, a także urzędników, którzy na co dzień w nim pracują. Był to rok rozwijania usług cyfrowych i usprawniania obsługi interesantów. Ma to odbicie w danych, które prezentujemy.

Aktualna liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi 13 011 (stan na dzień 31.12.2021 r.). W 2020 r. w tym samym czasie było to 12 690.  W ciągu roku liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o 321 (w 2020 r. o 261). Ta liczba uwzględnia: 460 osoby, które przybyły do naszej gminy i zameldowały się na stałe (2020 r. – 385), 157 nowo narodzonych dzieci (2020 r. – 143), 191 osób, które wymeldowały się z naszej gminy (2020 r. – 149) i 105 osób, które zmarły (2020 r. – 118).

W sumie w 2021 r. zameldowano 635 osób (2020 r. – 449), a na pobyt czasowy 58 Polaków i 2150 cudzoziemców  (w 2020 r. 52 Polaków i 178 cudzoziemców). Wydano też 397 zaświadczeń o zameldowaniu (2020 r. – 329) oraz wypisano 1836 aktów odpisu stanu cywilnego (2020 r. – 1645). Przyjęto 1171 wniosków o dowód (2020 r. – 842) i wydano 1145 dowodów osobistych (2020 r. – 776).

W 2021 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca zarejestrowano 20 075 pism (w 2020 r. – 16 716), w tym elektronicznie 3092. Z urzędu wysłano 26 569 listów (2020 r. – 22 022). Zarejestrowano 4073 faktury (2020 r. – 2338). W 2021 r. potwierdziliśmy 338 Profili Zaufanych, a 331 w 2020 r.

Wydział Podatków w 2021 r. wydał 18 200 decyzji podatkowych, a w 2020 r. było to 17 397, a zaksięgował 22 383 wpłat (w 2020 r. 22 326). Wydział odebrał 2 505 korespondencji (2020 r. – 1 739) i wystawił 2 065 upomnień (2020 r. – 2 809) oraz 999 tytułów wykonawczych (2020 r. – 576). W ciągu roku obsłużono 4 873 klientów (4 813 w 2020 r.) i przyjęto 519 wpłat kartą (2020 r. – 506). Wydane 14 pozytywnych decyzji w sprawie ulg podatkowych (15 w 2020 r.). Rozpracowano 3 183 zmian geodezyjnych nadesłanych przez Starostwo Powiatowe w Otwocku (2 243 w 2020 r.).

Wydział Finansów do obsługiwanego systemu wprowadził 5 686 przelewów, a w 2020 r. było to 4 544. Przyjął 473 wnioski o zmiany w budżecie na 2021 r. (342 w 2020 r.). Zmian w planie na 2021 r. było 3 287 (2 515 w 2020 r.). W sumie zarejestrowano 566 umów (530 w 2020 r.) oraz do systemu płatniczego wprowadzono 345 kontrahentów (179 w 2020 r.).

W 2021 r. Wydział Środowiska i Nieruchomości przyjął: 1 253 deklaracje śmieciowe (2020 r. – 1 873), 100 wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest (2020 r. – 72), 429 zgłoszeń o usunięcie drzew (2020 r. – 360), 60 wniosków o dotacje z budżetu gminy na wymianę pieca (28 w 2020 r.), 103 wnioski o ustanowienie służebności (77 w 2020 r.), siedem wniosków o komunalizację (5 w 2020 r.) oraz 156 wniosków o podział nieruchomości (105 w 2020 r.). W 2020 r. nadano 20 nazw ulicom na terenie gminy (16 w 2020 r.), wydano 294 numery porządkowe (227 w 2020 r.), oraz przyjęto 20 darowizn nieruchomości na rzecz gminy (7 w 2020 r.). Opłat adiacenckich było 45 (22 w 2020 r.) a rent planistycznych 11 (5 w 2020 r.). Przyjęto także 60 wniosków o dotację w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wydział Planowania Przestrzennego przygotował 650 decyzji o warunkach zabudowy (w 2020 r. było ich 469), 74 decyzje celu publicznego (w 2020 r. – 66) oraz 1 295 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązowa (w 2020 r. – 871).

Wydział Rozwoju Gospodarczego przeprowadził cztery postępowania w progach unijnych, w tym: trzy przetargi nieograniczone na usługi oraz jeden na robota budowlana (dialog konkurencyjny – postępowanie toczące się od 2020 r.), a w 2020 r. było ich sześć. Wydział przeprowadził też 38 postępowań w progach krajowych (w 2020 r. – 16) w tym m.in.: siedem na dostawy (1 – przetarg nieograniczony, 6 – tryb podstawowy bez negocjacji), siedem na usługi (1 przetarg nieograniczony, 6 – tryb podstawowy bez negocjacji), 24 na roboty budowlane (22 – tryb podstawowy bez negocjacji, 2 – wolna ręka), sześć postępowań z częściami, 10 postępowań unieważnionych. Wydział Rozwoju Gospodarczego 2021 r. w punkcie dla firm obsłużył 450 przedsiębiorców. Wydano też 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W 2021 r. wydano następującą ilość dokumentów dotyczących zajęcia pasa drogowego: 148 zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,159 umów cywilno-prawne na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, 81 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, 121 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, sześć umów trójstronnych (cesji) oraz 31 pisma różnego rodzaju. W sumie spraw było 542, a wydanych dokumentów 546.

Wydział Administracji Urzędu Gminy Wiązowna w 2021 r. przyjął 1 246 faktur, zaś w 2020 r. – 766, jak również przygotował 73 umowy z przedsiębiorcami (70 w 2020 r.) oraz 325 umów – zleceń z osobami fizycznymi (2020 r. – 262) i przyjął 793 rachunki do tych umów (548 w 2020 r.).

W 2021 r. Rada Gminy Wiązowna spotykała się na 11  sesjach zwykłych (w 2020 r. – 10),  zwołanych zgodnie z planem pracy rady. Odbyły się również cztery sesje nadzwyczajne (2020 r. – 2). Radni podjęli 166 uchwał (w 2020 r. –  126) zaproponowanych przez wójta gminy, których zakres przede wszystkim dotyczył spraw związanych gospodarowaniem mieniem gminnym, planami zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocą społeczną, oświatą i ochroną środowiska. Radni podjęli także siedem stanowisk (w 2020 r. – 9).

Spółka HYDRODUKT (w 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie) przyjęła 4 340 pism (w 2020 r. – 3 926). Wydała 490 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowe i kanalizacyjnej (2020 r. – 365) oraz 507 opinii do warunków zabudowy (2020 r. – 370) i 52 zgody na lokalizację zajazdu (2020 r. – 42). Spółka podpisał 170 umów na wywóz nieczystości (2020 r. – 206) oraz 465 umów na wodę i ścieki (2020 r. – 477). Spółka zarządza Gminnym Targowiskiem „Mój rynek” w Wiązownie. W związku z tym wydała 84 umowy na rezerwację stanowisk na targowisku (2020 r. – 45) oraz podpisała trzy umowy na lokale (2020 r. – 8).

W 2021 r. wzrosła liczba dzieci w naszych placówkach oświatowych z 1 350 w 2020 r. do 1 648 uczniów w szkołach podstawowych (SP Glinianka – 410, SP Wiązowna – 537, SP Zakręt –310 i SP Malcanów – 391). Do przedszkoli uczęszcza 482 dzieci, a w 2020 r. było to 421.

Centrum Usług Społecznych w Wiązownie w 2021 r. przyjęło 4 990 pism (w 2020 r. – 4 443), sporządziło 71 umów (2020 r. – 30) oraz zrealizowało 1 463 faktury, noty i rachunki  (2020 r. – 981). W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został przekształcony w Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna. W ramach działalności CUS uruchomione zostały nowe usługi dla mieszkańców gminy, z których skorzystało:

  1. fizjoterapia – 45 osób;
  2. złota raczka – 10 osób;
  3. psycholog dla dorosłych – 6 osób;
  4. psycholog dla dzieci – 5 osób;
  5. Klub Młodzieżowy – 15 uczestników;
  6. Młodzieżowe Centrum Kompetencji – 11 uczestników.

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym Biblioteki Publiczna Gminy Wiązowna funkcjonowały w reżimie sanitarnym. Mimo wielu obostrzeń biblioteka i jej dwie filie były otwarte dla czytelników przez cały rok.  Łącznie zarejestrowano 2 263 aktywnie wypożyczających czytelników, w tym 1 532 kobiet i 731 mężczyzn. Jest to wzrost w stosunku do roku 2020 o 6,05%. Liczba wypożyczeń w stosunku do roku 2020 jest wyższa blisko o  23%. Łącznie wypożyczono 31 304 książek, audiobooków i czasopism. Na książki i audiobooki wydano 30 002,40 zł. Dodatkowo pozyskano środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – 8 007,00 zł. Zakupiono 1 516 książek i  60 audiobooków, z tego z programu 304 woluminy i 20 audiobooków. Do księgozbioru biblioteka wprowadziła 583 książek, które pochodziły z darów od czytelników. Łącznie księgozbiór powiększył się o 2 099 woluminów.

Liczba seniorów w Dziennym Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej się nie zmieniła. Pod jego opieką znajduje się 30 osób. Poszerzono natomiast zakres usług o: zabiegi pielęgnacyjne oraz masaże gorącymi kamieniami i bańkami chińskimi. Wprowadzono dodatkowe warsztaty artystyczne z: wełny czesankowej, malowania, projektowania oraz zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania. Wprowadzono zajęcia dla osób po udarze. Pojawiły się też nowe akcje: „Dzień sportu” i “Dzień z historią”. Nawiązano współpracę z organizacjami pozarządowymi  z terenu Warszawy.

Gmina Wiązowna. Nowe dane demograficzne

Dwoje dzieci z podniesionymi w górę rączkami cieszy się z zabawy

Ilu jest mieszkańców w poszczególnych miejscowościach? Ile dzieci się urodziło, a ile osób zameldowało? Oto garść nowych danych statystycznych na temat naszej gminy.

Aktualna liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi 13 011 (stan na dzień 31.12.2021 r.). W ciągu roku liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o 321. Ta liczba uwzględnia: 460 osoby, które przybyły do naszej gminy i zameldowały się na stałe, 157 nowonarodzonych dzieci, 191 osób, które wymeldowały się z naszej gminy i 105 osób, które zmarły.

Przyrost naturalny, czyli liczba stanowiąca różnicę między urodzeniami a zgonami, wyniósł 52. Największy wzrost liczby mieszkańców wystąpił w miejscowościach: Majdan (43), Malcanów (40), Duchnów i Stefanówka (po 28), Wiązowna (23), Lipowo (22). W kilku miejscowościach liczba mieszkańców zmalała, w Zagórzu i Michałówku o 2, a w Rudce i Radiówku o 1. W Emowie, Kruszówcu i Porębach liczba mieszkańców pozostała bez zmian w porównaniu do zeszłego roku.

W 2021 r. liczba wszystkich zameldowań – 812, liczba noworodków – 157, liczba wymeldowań – 191, liczba zgonów – 118, liczba wniosków o wydanie dowodu osobistego 1177, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 300 (13 aktów urodzeń, 91 aktów małżeństwa, 196 aktów zgonu), liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 1805.

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej gminy:

Bolesławów 87, Boryszew 232, Czarnówka 290, Duchnów 788, Dziechciniec 502, Emów 330, Glinianka 1052, Góraszka 546, Izabela 335, Kąck 306, Kopki 197, Kruszówiec 81, Lipowo 376, Majdan 802, Malcanów 566, Michałówek 144, Pęclin 503, Poręby 74, Radiówek 204, Rudka 52, Rzakta 497, Stefanówka 324, Wiązowna 2386, Wola Ducka 479, Wola Karczewska 337, Zagórze 36, Zakręt 1158, Żanęcin 327.

Więcej informacji udziela Agnieszka Kijowska – Zastępca kierownika USC, tel. 22 512 58 36, e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl.

Gmina Wiązowna. Mamy już 12 690 mieszkańców

Widok na Wiązownę z lotu ptaka
Gmina Wiązowna rozrasta się, z roku na rok jest nas też coraz więcej (Foto: UG Wiązowna)

Ilu jest mieszkańców w naszej gminie, a ilu w poszczególnych sołectwach i osiedlach? Ile dzieci się urodziło, a ile osób zameldowało? Oto garść nowych danych statystycznych na temat naszej gminy.

Aktualna liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi 12 690 (stan na dzień 31.12.2020 r.). W ciągu roku liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o 261. Ta liczba uwzględnia: 385 osoby, które przybyły do naszej gminy i zameldowały się na stałe, 143 nowonarodzonych dzieci, 149 osób, które wymeldowały się z naszej gminy i 118 osób, które zmarły.

Przyrost naturalny, czyli liczba stanowiąca różnicę między urodzeniami a zgonami wyniósł 25. Największy wzrost liczby mieszkańców wystąpił w miejscowościach: Góraszka (48), Malcanów (45), Duchnów (30), Pęclin (22), Stefanówka i Kąck (po 18). W kilku miejscowościach liczba mieszkańców zmalała, w Radiówku o sześć, w Porębach i w Bolesławowie o 4 oraz w Emowie i w Gliniance o trzy.

W 2020 r. liczba wszystkich zameldowań – 679, liczba noworodków – 143, liczba wymeldowań – 149, liczba zgonów – 118, liczba wniosków o wydanie dowodu osobistego 842, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 334 (6 aktów urodzeń, 55 akty małżeństwa, 273 aktów zgonu), liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 1645.

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej gminy:

Bolesławów 83, Boryszew 219, Czarnówka 282, Duchnów 760, Dziechciniec 481, Emów 330, Glinianka 1042, Góraszka 534, Izabela 320, Kąck 304, Kopki 190, Kruszówiec 81, Lipowo 354, Majdan 759, Malcanów 526, Michałówek 146, Pęclin 490, Poręby 74, Radiówek 205, Rudka 51, Rzakta 487, Stefanówka 296, Wiązowna 2363, Wola Ducka 469, Wola Karczewska 336, Zagórze 38, Zakręt 1145, Żanęcin 325.

 

Tabela z danymi demograficznymi. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy

 

Więcej informacji udziela Anna Wolak – zastępca kierownika USC, tel. 22 512 58 36, e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl.

Gmina Wiązowna. Jest nas coraz więcej

Widok na Wiązownę z lotu ptaka
Gmina Wiązowna rozrasta się, z roku na rok jest nas też coraz więcej (Foto: UG Wiązowna)

Ilu jest mieszkańców w poszczególnych miejscowościach? Ile dzieci się urodziło, a ile osób zameldowało? Oto garść nowych danych statystycznych na temat naszej gminy.

Aktualna liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi 12 429 (stan na dzień 31.12.2019 r.). W ciągu roku liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o 274. Ta liczba uwzględnia:

  1. 402 osoby, które przybyły do naszej gminy i zameldowały się na stałe,
  2. 145 nowo narodzonych dzieci,
  3. 187 osób, które wymeldowały się z naszej gminy,
  4. 86 osób, które zmarły.

Przyrost naturalny, czyli liczba stanowiąca różnicę między urodzeniami a zgonami, wyniósł 59. Największy wzrost liczby mieszkańców wystąpił w miejscowościach: Wiązowna (52), Duchnów (43), Malcanów (28), Góraszka (21), Boryszew (15), Czarnówka (14). W kilku miejscowościach liczba mieszkańców zmalała, w Radiówku o 11 i w Zagórzu o trzy.

W 2019 r. liczba wszystkich zameldowań wynosiła 699, liczba noworodków – 145, liczba wymeldowań – 187, liczba zgonów – 86, liczba wniosków o wydanie dowodu osobistego – 1272, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 311 (15 aktów urodzeń, 83 akty małżeństwa, 213 aktów zgonu), a liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 1487.

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej gminy:

Bolesławów 87, Boryszew 220, Czarnówka 282, Duchnów 730, Dziechciniec 472, Emów 333, Glinianka 1045, Góraszka 486, Izabela 320, Kąck 286, Kopki 187, Kruszówiec 82, Lipowo 342, Majdan 743, Malcanów 481, Michałówek 142, Pęclin 468, Poręby 78, Radiówek 211, Rudka 53, Rzakta 481, Stefanówka 278, Wiązowna 2347, Wola Ducka 460, Wola Karczewska 326, Zagórze 38, Zakręt 1128, Żanęcin 323.

Więcej informacji udziela Agnieszka Kijowska – Zastępca kierownika USC, pok. 006, tel. 22 512 58 36, e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl.

Gmina Wiązowna. Nowe dane statystyczne

Widok na Wiązownę z lotu ptaka
Gmina Wiązowna rozrasta się, z roku na rok jest nas też coraz więcej (Foto: UG Wiązowna)

Ilu jest mieszkańców w poszczególnych miejscowościach? Ile dzieci się urodziło, a ile osób zameldowało? Mamy dla Państwa garść nowych danych statystycznych na temat naszej gminy.

 Aktualna liczba osób zameldowanych na pobyt stały wynosi 12 155 (stan na dzień 31.12.2018 r.). W ciągu roku liczba mieszkańców naszej gminy wzrosła o 177. Uwzględnia ona: 322 osoby, które do nas przybyły i zameldowały się na stałe, 135 nowo narodzonych dzieci oraz 181 osób, które się wymeldowały i 99 osób, które zmarły.

Na tę liczbę wpłynęły znacząco wymeldowania mieszkańców z powodu wywłaszczenia nieruchomości pod budowę dróg ekspresowych. Przyrost naturalny, czyli liczba stanowiąca różnicę między urodzeniami a zgonami, wyniósł 36. Największy wzrost liczby mieszkańców wystąpił w miejscowościach: Duchnów (37), Pęclin (20), Stefanówka (16), Boryszew (15), Malcanów (14), Wiązowna (14). W kilku innych liczba ta zmalała, najbardziej w Emowie (-16) i w Radiówku (-16).

W 2018 r. liczba wszystkich zameldowań wynosiła 599, liczba noworodków – 135, liczba wymeldowań – 181, liczba zgonów – 99, liczba wniosków o wydanie dowodu osobistego – 1232, liczba sporządzonych aktów stanu cywilnego – 329 (20 aktów urodzeń, 29 aktów małżeństwa, 250 aktów zgonu), liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego – 1527.

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości naszej gminy

Bolesławów – 86, Boryszew – 205, Czarnówka – 268, Duchnów 687, Dziechciniec – 462, Emów – 330, Glinianka – 1034, Góraszka – 465, Izabela – 312, Kąck – 284, Kopki – 181, Kruszówiec – 83, Lipowo – 334, Majdan – 731, Malcanów – 453, Michałówek – 138, Pęclin – 455, Poręby – 79, Radiówek – 222, Rudka – 52, Rzakta – 474, Stefanówka – 270, Wiązowna – 2295, Wola Ducka – 451, Wola Karczewska – 322, Zagórze – 41, Zakręt – 1121, Żanęcin – 320.

Więcej informacji udziela Agnieszka Kijowska – Zastępca kierownika USC, pok. 006, tel. 22 512 58 36, e-mail: a.kijowska@wiazowna.pl.