mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Startuj z Mazowsza”. Konkurs dla firm

Ruszyła IV edycja konkursu “Startuj z Mazowsza”, adresowanego do mazowieckich start-upów, które tworzą innowacyjne pomysły i produkty, a ich działalność nie jest dłuższa niż trzy lata. Nabór jest otwarty do 14 lipca.

Firmy, które wezmą udział w konkursie, mają szansę na zdobycie nagród o łącznej wartości 90 000 złotych, jak również pozyskanie cennych kontaktów, promowanie ich pomysłów poprzez różne kanały komunikacji oraz rozgłos w mediach branżowych.

Kto może zgłosić się do “Startuj z Mazowsza”?

Konkurs dedykowany jest dla startu-up’ów zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego i działających nie dłużej niż 3 lata od daty ogłoszenia konkursu. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:

 1. INNO-TECH – dla start-up’u, który tworzy nowe produkty i procesy oraz znaczące zmiany technologiczne w produktach i procesach, obejmujące innowacje produktowe, procesowe, systemowe; dla start-up’u w fazie wzrostu na etapie sprzedaży;
 2. SOCIAL IMPACT – dla start-up’u o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko lub społeczeństwo, bez względu na etap rozwoju;
 3. START – dla start-up’u, który tworzy innowacyjny projekt, będący na etapie Minimum Value Pro-duct lub prototypu, które ma szanse na efektywny rozwój i skalowanie.
  UWAGA: Nie dopuszcza się zgłoszenia tego samego podmiotu do więcej niż jednej kategorii konkursowej.

Co daje udział w konkursie?

Pomoc w rozwoju, a przede wszystkim wsparcie finansowe na początku biznesowej drogi to marzenie wielu przedsiębiorców. Udział w mazowieckim konkursie daje o wiele więcej! Łączna pula nagród wynosi 90 000 złotych, a dodatkowo jest to również szansa na zdobycie nagród specjalnych od Partnerów konkursu, m.in.: konsultacji merytorycznych związanych z rozwojem biznesu i pozyskiwaniem finansowania, możliwość udziału w szkoleniach i programach mentoringowych czy prezentacja przed gronem inwestorów. Startupy mogą również liczyć na pozyskanie biznesowych kontaktów, promocję ich pomysłu w mediach czy profesjonalną sesję fotograficzną.

Jak wygląda droga dojścia do finału?

Udział w konkursie jest bardzo prosty! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wygodnej formie online: link do formularza zgłoszeniowego

Następnie wszystkie start-up’y biorące udział w konkursie przejdą ocenę formalną, a następnie dwa etapy oceny merytorycznej. Po obradach komisji oceniająca do II etapu oceny merytorycznej zakwalifikuje się 10 najwyżej ocenionych start-up’ów, które zaprezentują swój pomysł przed Jury podczas tzw. Pitch Day. W czasie trwania całego programu uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie poprzez różne działa-nia promocyjno-wizerunkowe, które pozwolą na zaprezentowanie start-upu szerszemu gronu od-biorców.

Zwieńczeniem IV edycji konkursu będzie konferencja finałowa, podczas której przyznane zostaną nagrody główne w trzech kategoriach, a także nagrody Partnerów konkursu. Finalistów poznamy już w październiku 2022 r.

Nabór jest otwarty do 14 lipca. Więcej o konkursie: innowacyjni.mazovia.pl

Posiadasz uprawnienia przewozowe w transporcie drogowym? Nowe przepisy

Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej
Budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej (Foto: Powiat Otwocki)

Rok 2022 to czas wielu zmian w transporcie drogowym. Przedsiębiorców, posiadających uprawnienia przewozowe w transporcie drogowym, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Starosty Otwockiego.

Starosta Otwocki przypomina, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 209 zwana dalej ustawą zmieniającą) w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydanego przez Starostę Otwockiego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 1 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej, o której mowa w art. 4 pkt 21 oraz art. 5 ust. 2c i 2 d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.:

 1. 4 pkt. 21a) baza eksploatacyjna – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006”;
 2. 5 ust. 2c. „Wymóg, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. g rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, uznaje się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z uwzględnieniem ust. 2d. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym”;
 3. 5 ust. 2d. „W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi od-powiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

Cytowana wyżej ustawa nakłada na przewoźników nowy obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art. 7 a ust.8 pkt 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym „Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji”.
Obowiązek złożenia ww. oświadczeń za rok 2022 (według stanu na 31 grudnia 2022 r.) należy przedłożyć Staroście Otwockiemu do dnia 31 marca 2023 r.

Źródło: Powiat otwocki

8. edycja ogólnopolskiego konkursu dla firm “Przedsiębiorstwo przyszłości”

Zapraszamy do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Firm “Przedsiębiorstwo Przyszłości”. W konkursie przyznajemy certyfikaty i wyróżnienia dla najbardziej rozwojowych polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstw inwestujących w kapitał ludzki, wiedzę i innowacje. W ten sposób promujemy liderów polskiego biznesu.

“Przedsiębiorstwo Przyszłości” to Ogólnopolski Konkurs Jakości, w którym wyróżniamy firmy cechujące się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty “Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Jeśli twoja firma jest nowoczesna, kreatywna, inwestuje w wiedzę i innowacje – zgłoś ją do konkursu!

Program ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Gdańskiego. Wyniki tegorocznej, 8. edycji Programu “Przedsiębiorstwo Przyszłości” ogłosimy w czerwcu 2022 roku podczas Uroczystej Gali Finałowej w Warszawie.

W Programie “Przedsiębiorstwo Przyszłości” mogą wziąć udział firmy różnych branż, bez względu na wielkość i status prawny (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itd.). Szansę na Certyfikat mają firmy, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, inwestują w wiedzę (szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry), myślą przyszłościowo, są odpowiedzialne społecznie.

Dodatkowe informacje na stronie Programu: www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl Na zgłoszenia w tegorocznej edycji konkursu organizator czeka do 13 maja.

Kontakt z Organizatorem: certyfikat@fundacja-edukacja.org.pl

Masz pracę dla uchodźców z Ukrainy? Zaprezentuj swoją ofertę na spotkaniu 10 maja

Uśmiechnięty brodaty mężczyzna w koszuli w kratkę ściska wyciagniętą dłoń. Drugi uśmiechnięty mężczyzna w szarym swetrze przygląda się tem.
Rozmowa kwalifikacyjna to jeden z najważniejszych elementów rekrutacji (Foto: Fotolia.pl)

Masz firmę i oferujesz pracę dla uchodźców z Ukrainy? Już dziś zarejestruj się na spotkanie, które odbędzie się 10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Będziesz mógł przedstawić na nim swoją propozycje zatrudnienia i poznać swoich ewentualnych przyszłych pracowników.

Spotkanie odbędzie się 10 maja w godzinach 10.00 – 13.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie przy ul. Wyszyńskiego 1.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: ukraina@jozefow.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwę i adres firmy,
 2. profil działalności,
 3. stanowiska, na które poszukiwani są pracownicy,
 4. dane osoby kontaktowej.

Organizatorem jest Urząd Miasta Józefowa oraz Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Otwocku.

“Polski Ład”. ZUS i KAS pomagają przedsiębiorcom

List z zielonym logiem ZUS. Po lewej kalkulatro, po prawej długopis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe udogodnienia (Foto: Adobe Stock)

Tylko przez jeden tydzień mazowieckie placówki ZUS i KAS przeprowadziły 29 webinariów nt. Polskiego Ładu. Wciąż można skorzystać z takiego wsparcia.

Zaplanowano już kolejne szkolenia on-line dla przedsiębiorców. Osoby, które chcą uczestniczyć w webinariach lub skorzystać z innej formy wsparcia, prosimy o kontakt z koordynatorami ds. komunikacji i edukacji. Więcej informacji na temat konkretnych szkoleń dostępnych jest na stronie www.zus.pl w zakładce „Szkolenia i wydarzenia”.

„Przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Krajową Administracją Skarbową pakiet wsparcia dla przedsiębiorców obejmuje m.in.: szkolenia przez
Internet (webinaria), indywidualną pomoc w placówkach ZUS i KAS, dyżury ekspertów w mediach” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Tylko przez jeden tydzień mazowieckie placówki ZUS i KAS zorganizowały aż 29 webinariów dot. Polskiego Ładu. Wzięło w nich udział przeszło tysiąc przedsiębiorców i pracowników działów kadrowo-płacowych w firmach.

Infolinia

Informacje o Polskim Ładzie można uzyskać również pod numerem telefonu 22 290 55 00. Aby uzyskać połączenie z konsultantem po komunikacie powitalnym należy wybrać cyfrę 2 na klawiaturze telefonu.

Kalkulator

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny kalkulator, który ułatwia przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności.

W ramach programu Polski Ład wprowadzone zostało zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy muszą ją obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r.

Na stronie zus.pl dostępne są również materiały informacyjne dotyczące zmian wynikających z Polskiego Ładu. Są to odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, poradniki oraz nagrania webinariów. Materiały te są na bieżąco aktualizowane.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Dla firm. Ważne zmiany dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Otwarty laptop. Na nim męskie ręce, które ułożone są na klawiaturze

Uwaga przedsiębiorcy! W życie weszły ważne zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Od dnia 13 grudnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Do najważniejszych należy przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej, ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl.

Biznes.gov.pl  to serwis przeznaczony zarówno dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, jak i prowadzących taką działalność. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Główne trzy filary portalu to:

 1. narzędzia dla przedsiębiorców do załatwiania spraw przez internet; (zakładanie, zmiana, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);
 2. aktualne treści o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz Unii Europejskiej;
 3. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy – eksperci którzy odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia firmy.

Za pomocą serwisu przedsiębiorcy mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, oszczędzając przy tym czas i pieniądze. Ponadto serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji, nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji. Informacje na portalu Biznes.gov.pl są dostępne w języku polskim i angielskim.

Biznes.gov.pl zastąpił dotychczasową stronę ceidg.gov.pl, a wszystkie usługi zostały całkowicie przeniesione na nowy portal.

Integracja serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl ma na celu ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych informacji i e-usług, bez potrzeby rejestracji i logowania w kilku serwisach. Już dziś przedsiębiorca, który posiada lub założy konto na Biznes.gov.pl, może w nim sprawdzić swój wpis do rejestru CEIDG i dokonać zmian we wpisie bez konieczności odwiedzania rejestru ceidg.gov.pl., ani bez potrzeby osobistej wizyty w urzędzie.

Dzięki zmianom przedsiębiorca zyska jedno konto do sprawdzania powiadomień, statusów i historii realizowanych przez siebie spraw urzędowych, również tych, które dotyczą rejestru CEIDG.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie od 11 grudnia br. nowych formularzy wniosków CEIDG-1, instrukcji wypełniania oraz zaświadczeń z CEIDG.

Wszystkie nowe formularze dostępne są pod adresem: www.Biznes.gov.pl/ceidg

VIII Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Zaproszenie

Już 21 października przedsiębiorcy, samorządowcy, a także osoby, którym bliski jest rozwój gospodarczy naszego regionu spotkają się podczas VIII Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.

Rozwój gospodarczy jako proces pozytywnych zmian w działalności wytwórczej i redystrybucji dóbr i usług, ma realny wpływ na kształt naszego regionu. Przedsiębiorcy, którzy są jego motorem, poprzez swoje działania zwiększają standard życia społeczeństwa, produkcję, a także bezpieczeństwo publiczne. Mając na uwadze, jak ważna jest współpraca samorządu i sektora prywatnego, powstała inicjatywa Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego.

Chcąc dalej wspierać lokalny biznes, Powiat Otwocki zaprasza do udziału w ósmej edycji Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, które odbędzie się w czwartek, 21 października. Partnerem tegorocznej edycji wydarzenia są: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Z-Hotel Business & Spa z siedzibą w Otwocku.

Czas pandemii dla wielu usługodawców, producentów czy inwestorów przyniósł niespotykane dotychczas wyzwania, z którymi niektórzy borykają się do dziś. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom zdecydowano, że w tym roku główną tematyką Forum będą korzystne rozwiązania dla osób prowadzących biznes wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Zaproszeni do udziału w wydarzeniu prelegenci omówią także formy wsparcia dla nowych inwestycji, a także zakres współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym.

Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać na adres promocja@powiat-otwocki.pl do dnia 18 października.

Do pobrania: Program VIII Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego

Źródło: Powiat Otwocki

 

Plakat VIII Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, które odbędzie się 21 października

Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Konsultacje społeczne

Ręka z czerwony flamastrem zaznacza okienka w anakiecie
Dzięki anonimowej ankiecie można poznać zdanie mieszkańców na ważne dla nich sprawy (Foto: pixabay.com)

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych tego dokumentu. Konsultacje projektu FEM 2021-2027 będą trwały od 10 września do 17 października 2021 r.

Uwagi i wnioski do projektu FEM 2021-2027 mogą być wnoszone drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag dostępnego pod linkiem: https://forms.office.com/r/kr4MZ2DWjQ

Uwagi do projektu można wnosić również pisemnie i ustnie do protokołu pod adresem: Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Informacje o konsultacjach znajdują się na następujących stronach internetowych:

http://omw.um.warszawa.pl/konsultacje-projektu-fem-2021-2027/

https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/konsultacje-projektu-fem-2021-2027/

Umorzenie składek. Złóż wniosek do 30 czerwca

List z zielonym logiem ZUS. Po lewej kalkulatro, po prawej długopis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowe udogodnienia (Foto: Adobe Stock)

Branżowa tarcza antykryzysowa umożliwia zwolnienie przedsiębiorców ze składek za okres od grudnia nawet do kwietnia. Firmy mają jeszcze czas na złożenie wniosku o umorzenie do końca czerwca.

Zwolnienie ze składek przysługuje przedsiębiorcy, który zanotował spadek przychodu o co najmniej 40 procent i zgłosił się jako płatnik składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przed 1 listopada ubiegłego roku. Jeśli chce skorzystać z umorzenia, musi złożyć wniosek do ZUS maksymalnie do 30 czerwca. Firma, która ma obowiązek sama składać comiesięczne dokumenty rozliczeniowe, do wniosku musi dołączyć również te dokumenty za miesiące objęte zwolnieniem ze składek. Umorzenie dotyczy także składek już opłaconych – można wtedy uzyskać ich zwrot.

Najnowsza odsłona tarczy antykryzysowej obejmuje ponad 60 różnych branż, m.in. fryzjerów, kosmetyczki, sklepy, gastronomię, fitness i rozrywkę. Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej sprawdza się na podstawie bazy REGON z końca marca tego roku. Od rodzaju działalności zależy to, z których miesięcy firma będzie zwolniona ze składek.

Łączna kwota umorzonych składek w województwie mazowieckim od początku pandemii Covid-19 sięgnęła 2 mld 630 mln zł, z tego prawie 280 mln zł to branżowe zwolnienia za okres od grudnia do kwietnia.

Przedsiębiorcy nadal mogą ubiegać się też o świadczenia postojowe w wysokości 2080 lub 1300 zł. Wnioski mogą składać w ZUS w czasie stanu epidemii, a także do trzech miesięcy po jego zakończeniu. Dotychczasowe wypłaty postojowego z ZUS przekroczyły na Mazowszu 896,5 mln zł.

Wnioski należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach pomocy są na stronie internetowej www.zus.pl.

Dotacja dla firm. Zyskaj 5 tys. zł

Banknot 200 zł. Utrzymany w brązowych barwach. Na pierwszym planie z profilu głowa mężczyzny w koronie
Dotacje można pozyskiwać z rożnych źródeł (Foto: pixabay.com)

Dyrektor Urzędu Pracy w Otwocku ogłasza nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 2. na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w poniższej tabeli,
 3. działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r.,
 4. przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.,
 5. nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

Więcej informacji na stronie: https://otwock.praca.gov.pl/