mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Jednogłośnie przyjęte absolutorium!

Po raz kolejny absolutorium dla wójta Janusza Budnego podjęte jednogłośnie. To dowód na to, że nasi przedstawiciele – radni popierają prowadzoną politykę gospodarczą przez wójta i nie mają zastrzeżeń do realizacji ubiegłorocznego budżetu. To znaczy również, że nasze pieniądze wydawane są racjonalnie i efektywnie. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy rekordową kwotę w historii naszej gminy ponad 16 mln zł, a w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozpoczęliśmy modernizację budynków szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć się w nowoczesnych placówkach na jedną zmianę. Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli, jednostkom organizacyjnym i pracownikom urzędu. To absolutorium jest również dla Państwa. Dzięki zgodzie i wspólnym działaniom możemy zmieniać naszą gminę – mówił wójt Janusz Budny.

W dalszej części sesji radni pochylili się nad zmianami budżetowymi, gdzie zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 100 tys. zł na realizację programu „Warszawa+”, czyli na dofinansowanie biletów miesięcznych dla mieszkańców. To bardzo duże udogodnienie, gdyż nawet 720 zł rocznie może zostać w naszych portfelach. Z dopłatami planujemy ruszyć już od września. Zwiększono środki na remonty i budowy dróg oraz wprowadzono nowe zadania „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce” na kwotę 5.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji oraz „Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku – wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi” na kwotę 69.000,00 zł (11.000,00 zł udział mieszkańców). Przyznano również fundusze na zakup podnośnika koszowego dla OSP Wiązowna.

Radni wyrazili zgodę na nawiązanie współpracy partnerskiej z Gminą Wiązownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz na wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Zdecydowano o przystąpieniu Gminy Wiązowna do spółek wodnych: Zakręt, Wiązowna Kościelna, Centrum i Południe, co umożliwi pełniejszy udział i specjalistyczne doradztwo w pracach spółek. Członkostwa w pozostałych spółkach wodnych z terenu gminy, to jest: Izabela – Michałówek, Majdan, Góraszka i Wiązowna Północna, zostały już ustalone w latach ubiegłych.

Ważną pozycją było przyjęcie „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025”, która określa działania w celu poprawy zdrowia mieszkańców oraz pozwoli starać się o środki zewnętrzne na te działania. To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

LVI Sesja Rady Gminy

Zapraszamy na Sesję absolutoryjną

Najważniejszymi uchwałami, którymi radni zajmą się na majowej sesji, będą te dotyczące absolutorium dla wójta, czyli kwestii wykonania budżetu za 2017 rok. Na inwestycje w ubiegłym roku wydaliśmy rekordową kwotę w historii naszej gminy ponad 16 mln zł, a w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego rozpoczęliśmy modernizację budynków szkolnych, tak aby dzieci mogły uczyć się w nowoczesnych placówkach na jedną zmianę. Opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie są pozytywne.

Radni pochylą się też nad zmianami budżetowymi, które jeśli zostaną przyjęte pozwolą na:

  • Zwiększenie wysokości środków o kwotę 100.000,00 tys. zł w celu zabezpieczenia środków na realizację programu „Warszawa+”, czyli dofinansowania biletów miesięcznych dla mieszkańców;
  • Wprowadzenie nowych zadań „Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce” na kwotę 5.000,00 zł oraz „Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku – wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi” na kwotę 69.000,00 zł (11.000,00 zł udział mieszkańców).

Radni będą głosowali nad dwoma projektami w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Gminą Wiązownica oraz z Miastem i Gminą Wiązów. Rozpoczęcie partnerskiej współpracy naszych gmin pozwoli na realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie ich mieszkańców oraz wymianę doświadczeń w różnorodnych dziedzinach.

Ponadto radni zajmą się deklaracją w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, którą trzeba dostosować do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz dopłatami do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna, gdzie proponuje się by dopłaty pozostawić na tym samym poziomie, co w pierwszej połowie 2018 roku.

Ważną pozycją będzie również uchwalenie „Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 – 2025”, która określi działania w celu poprawy zdrowia mieszkańców oraz pozwoli starać się o środki zewnętrzne na te działania.

To tylko niektóre z uchwał, więcej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod artykułem. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie są dostępne materiały z prac rady. Od tej sesji rozpoczynamy transmisję obrad na żywo. Sesja odbędzie się 29 maja, o godz. 16.15 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.

Sesja absolutoryjna w Malcanowie. Zapraszamy!

Absolutoryjna sesja odbędzie się 30 maja br. w Malcanowie. Miejsce to nie jest przypadkowe, gdyż właśnie rozbudowa szkoły w Malcanowie była główną inwestycją zrealizowaną w ubiegłym roku.  W 2016 roku na inwestycje w infrastrukturę publiczną w gminie wydaliśmy 15 769 110,68 zł, tj. 23,14% wydatków. Nigdy przedtem nasza gmina nie wydała tyle na remonty i rozbudowy w ciągu 12 miesięcy. Radni będą głosowali nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Wiązowna, czyli kwestią wykonania przez niego budżetu za 2016 rok. Opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie są pozytywne.

W czasie sesji radni zajmą się m. in uchwałą, na mocy której Gmina Wiązowna przyjmie dotacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 88500 zł wykorzystamy na bieżące funkcjonowanie Domu Senior + w Woli Karczewskiej.

Jeśli radni zgodzą się na przesunięcie środków w budżecie OSP Malcanów, to strażacy będą mogli kupić lekki samochód, który pomoże w akcjach gaśniczych i ratunkowych. Stary jest już zawodny i wymaga częstych napraw. Strażacy część pieniędzy zebrali sami. 20 tys. zł przesunięte zostanie ze środków na gotowość bojową.

Radni będą też głosowali nad poprawką w budżecie, która umożliwi Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji utwardzenie ul. Sosnowej w Emowie. Ulica będzie utwardzona płytami betonowymi. Koszt inwestycji 80 tys. zł.

Od 1 września zostanie ujednolicony system pobiera opłat za obiekty użyteczności publicznej. Teraz niektóre szkoły w naszej gminie pobierają opłaty za wynajem np. sali gimnastycznej, inne szkoły tego nie robią. Jeśli radni zaakceptują projekt przygotowany na zlecenie Komisji Oświaty, opłaty będą pobierane we wszystkich szkołach. Będzie to zwrot kosztów eksploatacyjnych za sale czy sprzęt. Nie znaczy to jednak, że organizacje, które dziś współpracują z Gminą Wiązowną, czyli np. nasze kluby sportowe, będą ponosiły dodatkowe koszty. Gmina przekaże tym organizacjom dotacje celowe na wynajem przestrzeni. Jednolity system poboru opłat pozwoli za to na udostępnianie powierzchni także innym instytucjom czy grupom mieszkańców. Wprowadzi równe zasady w dostępie do wspólnych przestrzeni i – w konsekwencji  -pozwoli na prowadzenie większej liczby ciekawych zajęć.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 30 maja br. o godz. 16.00 do szkoły w Malcanowie przy ul. Mazowieckiej 55.