Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Kolejne pieniądze na dodatek węglowy

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiązowna odbyła się 23 stycznia. Głównym powodem jej zwołania była konieczność dokonania zmian budżetowych.

Sesję nadzwyczajną zwołano aby jak najszybciej przekazać środki przeznaczone na dodatki węglowe dla mieszkańców Gminy Wiązowna. Wzrósł plan dochodów i wydatków o kwotę 1 418 820,00 zł zł w związku z otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środkami na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w  podjętych uchwałach. Transmisja z obrad dostępna jest na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są także materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Mamy budżet na 2023 rok

Sesja Rady Gminy Wiązowna
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Mamy budżet na 2023 r.! Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – radni gminni przyjęli budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2034.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 132 378 409,16 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 25 527 052,15 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 155 097 512,82 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 548 181,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 50 549 331,63 zł.

Na oświatę – zgodnie z zapewnieniami Ministra Finansów – otrzymamy tylko 21 350 863,00 zł. Wydatki wyniosą tymczasem 44 946 536,00 zł (29 % budżetu gminy). Dużą częścią naszych dochodów są podatki. Zgodnie z szacunkami MF, z PIT-u oraz CIT-u mieszkańców otrzymamy 32 372 876,00 zł. Oczywiście, to kwoty szacowane, a nie obiecane – wszystko będzie zależeć od bieżącej sytuacji gospodarczej gminy i całego kraju. Z tytułu podatków i opłat lokalnych planujemy wpływy do budżetu w wysokości  23 898 000,00 zł.

W 2023 roku zaplanowano przeznaczyć 21 368 569 zł na modernizację i budowę dróg, 5 875 000 zł na budowę wodociągów i kanalizacji, 7 565 637 zł na budowę mieszkań komunalnych na terenie gminy, 3 123 754 na modernizację obiektów gminnych, 3 000 000 na modernizację strażnic OSP wraz z wyposażeniem bojowym, 3.123.754 zł na modernizację obiektów gminnych, 760 000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu , a także 509.656 zł na utworzenie żłobka na terenie gminy. Do budżetu państwa w ramach tzw. ”janosikowego” wpłacimy 2 993 108 zł (więcej o 648 254,00 zł w stosunku do 2022 r.).

Część środków przeznaczymy na współpracę z policją oraz strażą pożarną. Przekażemy 159 500,00 tys. zł na dofinansowanie dodatkowego etatu dzielnicowego na Posterunku Policji w Wiązownie, a także 240 000,00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, a 40 000 zł planujemy na ekwiwalenty. Kwotę 3 202 750,00 zł przeznaczymy na współpracę z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie – będziemy finansować wydatki związane z utrzymaniem linii 720, 722 i 730 oraz linii „L”, natomiast kwotę 802 750,00zł przeznaczymy na dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu. Dla organizacji pozarządowych planujemy przeznaczyć 855 900 zł.

Szczegółowe informacje o budżecie dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna oraz pod tekstem.

Na grudniowej sesji Radni przyjęli „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie zdecydowali o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określili stawkę opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni przyjęli również 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie oraz uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

W celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody, radni przyjęli zmianę uchwały w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 13 grudnia

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na ostatniej sesji w tym roku – 13 grudnia – głównym przedmiotem obrad będzie uchwalenie budżetu gminy na 2023 r. i uchwał okołobudżetowych tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 r. oraz ustalenie wydatków budżetu gminy, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej UG Wiązowna.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dochody na łączną kwotę 123 316 969,10 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 106 851 357,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 16 465 612,09 zł. Natomiast wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 146 036 072,76 zł, w tym na wydatki bieżące – 104 501 070,19 zł. Na inwestycje zaplanowano rekordową kwotę 41 535 002,57 zł.

Radni w uchwałach finansowych dokonają zmian budżetowych wynikających z konieczności dostosowania planów dochodów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.480.000,00 zł w wyniku niewykonania przez wykonawcę całego zakresu robót w 2022 roku. W ramach budowy 5 dróg, tj. ul. Podleśnej w Malcanowie, ul. Jana Pawła II w Zakręcie, ul. Sportowej w Wiązownie, ul. Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej, ul. Trakt Napoleoński w Kopkach i Dziechcińcu, termin zakończenia zadania zostanie przesunięty na 2023 rok.

Kolejną uchwałą, którą zajmą się radni, będzie przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2022-2029 z perspektywą do roku 2025”. Program został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Następnie radni zdecydują o wysokości dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz określą stawki opłat za wywóz nieczystości ciekłych na terenie gminy Wiązowna.

Radni zajmą się również 3 uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie i Duchnowie, a następnie uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy „Lisia” w Kącku.

Zmianie będzie podlegać uchwała w sprawie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” w celu usprawnienia procedury, dzięki której wnioskodawca może ubiegać się o zniżkę na dostarczanie wody.

Na koniec radni zdecydują o przyjęciu uchwały warunkującej szczegóły zwolnienia z opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz o przyjęciu regulaminu przyznawania i wypłacania wynagrodzenia dla nauczycieli.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 13 grudnia o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.