bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 28 listopada

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Już 28 listopada odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 100 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadania pn. Modernizacja budynków strażnic OSP na terenie gminy Wiązowna wraz z wyposażeniem bojowym” na 2024 rok.

Zwiększony zostanie także plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Wierzbowej w Pęclinie” o kwotę 100 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego) z przeznaczeniem na wykup gruntów pod rozbudowę drogi.

W następnej kolejności Radni zdecydują czy Gmina Wiązowna wniesie do spółki komunalnej Hydrodukt wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych w zamian za objęcie nowych udziałów, a także określą wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Na sesji podejmowanych będzie sześć projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Radni zdecydują o przystąpieniu do planów pn. „Izabela, Michałówek – Północ”, „Kąck Malownicza – Łąkowa”, „Kąck, Pęclin Sosnowa – Wierzbowa”, „Poręby – nowe obszary zabudowy”, „Wola Karczewska – Doliny Świdra, Glinianka – Szkolna” oraz wybranych fragmentów obszarów w miejscowości Zakręt.

Radni również podejmą stanowisko w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Zjazdowej w Duchnowie. Podjęcie przez Radę Gminy Wiązowna uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych pozwoli na podejmowanie przez Wójta Gminy Wiązowna dalszych działań prawnych z zakresu budowy, przebudowy, rozbudowy, utrzymania i zarządzania pasem drogowym w/w drogi jako drogi publicznej.

Następnie radni zajmą się ponownie projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”. W wyniku dokonanych przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zmian w przyjętym w dniu 29 sierpnia 2023 r. planie, konieczne jest dostosowanie tego dokumentu do aktualnego brzmienia.

Kolejne projekty uchwał będą dotyczyć wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Wiązownie Kościelnej, Wiązownie Gminnej, Woli Karczewskiej, Zakręcie oraz Emowie. Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Radosna” w Woli Karczewskiej.

W związku z uwagami Nadzoru Prawnego Wojewody Mazowieckiego zmianie zostanie poddana uchwała podjęta wcześniej przez Radę Gminy dotycząca przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Następnie Rada zdecyduje o przyjęciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku, a także o wprowadzeniu regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze stawu w Dziechcińcu, Malcanowie i Woli Duckiej.

Zmianie zostanie poddana uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu. Zmiana wiążę się rozszerzeniem zakresu wspólnej obsługi oraz usług informatycznych przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna.

Rada zajmie się również projektem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty polegającą na likwidacji gimnazjów, funkcjonujące w Gliniance Gimnazjum im. Jana Pawła II zostało włączone w struktury szkoły podstawowej. Podjęcie uchwały rozpocznie proces przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 1 oraz 53 A poprzez zlikwidowanie lokalizacji prowadzenia zajęć w obiekcie przy ul. Napoleońskiej 53 A (budynek dawnego gimnazjum).

Na koniec Rada ustali wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku w Gliniance oraz opłat za wyżywienie, a także zajmie się ponownie Regulaminem wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna, który reguluje warunki wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, warunki dokonywania zamiany lokali oraz tryb rozpatrywania wniosków o najem

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 28 listopada o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Program GKRPA i Przeciwdziałania Narkomani. Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 7 listopada do 21 listopada 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres d.twardziak@wiazowna.pl;
  • wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.
  • Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna.
  • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „ogłoszenia konsultacji”;

2) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl;

3) w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.twardziak@wiazowna.pl, do dnia 21 listopada 2023 r. Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na ten temat udziela Dominika Twardziak, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Zapraszamy 26 listopada

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Radni obradują
Sesja Rady Gminy Wiązowna. Radni obradują

To będzie przedostatnia sesja w tym roku. Radni zajmą się na niej m.in. czterema miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, „Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” i zdecydują, czy nasza gmina przejmie od powiatu otwockiego osiem dróg.

Na sesji rozpatrywane będą cztery uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden z nich – „Wiązowna Kościelna – Sportowa część A” – ma zostać ostatecznie przyjęty. Dwa – „Zakręt – Zachód” i „Majdan Północny” – dotyczą rozdzielenia na dwie części obecnie sporządzanych planów, a jeden – „Duchnów Południowy” – to przystąpienie do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To oznacza łatwiejszy rozwój, nowych inwestorów i pewność, w jakim kierunku będzie rozwijała się okolica.

Jednym z zadań gminy jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Gmina realizuje je w oparciu o uchwalany corocznie specjalny program. Na najbliższej sesji radni zdecydują, czy przyjmą nowy „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2020”. Określa on lokalne propozycje działań, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania szkodliwych używek. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Wiązowna ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych jak również do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo.

Zarząd Powiatu Otwockiego rozpatrzył pozytywnie propozycję przejęcia ośmiu dróg powiatowych przez Gminę Wiązowna oraz zmienienia im kategorii na gminne. Drogi te mają duże znaczenie lokalne i są ważne dla naszych mieszkańców. Dzięki temu, że je przejmiemy z dniem 1 stycznia 2021 r., będziemy mogli bez problemów przebudowywać je czy też modernizować.

Rada rozstrzygnie też, czy kupimy budynek (tzw. dom społeczny) w Radiówku, który jest siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem”.

Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad oraz projekty uchwał. Zapraszamy na sesję, która odbędzie się 26 listopada o godz. 16.15 w Urzędzie Gminy Wiązowna lub do obejrzenia bezpośredniej transmisji z sesji oraz na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji ws. sesji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. 603 209 701, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.