bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Oświetlić gminę. Kończymy największy projekt modernizacji oświetlenia w Polsce

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Dobiega końca bardzo ważna inwestycja, związana z modernizacją i dobudową oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Na realizację tych działań mieszkańcy czekali już kilka lat, gdyż budowa lamp to nie tylko zapewnienie dobrego oświetlenia ciągów komunikacyjnych i przestrzeni publicznych, ale przede wszystkim komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na naszym terenie spoczywa na barkach samorządu. Zmieniające się normy oświetleniowe, potrzeby wykonania napraw oraz poszukiwanie oszczędności, poprawa bezpieczeństwa, a także dbałość o środowisko wpłynęły na decyzję o konieczności przeprowadzenia kompleksowej modernizacji oświetlenia. Porównując lata ubiegłe z budżetu gminy rokrocznie finansowano modernizację albo budowę około 50-70 lamp. Te działania – choć bardzo ważne – to jednak nie rozwiązywały problemów i oczekiwań mieszkańców. Tempo prowadzonych inwestycji wiązałoby się więc z długoletnim oczekiwaniem na dobudowę oświetlenia. Gdyby nie projekt PPP i zobowiązanie finansowe, na taki efekt musielibyśmy czekać 63 lata.

Dlatego wójt i rada gminy zdecydowali się na realizację działania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach zawartej umowy  w okresie 18 miesięcy powstało łącznie 4 447 nowoczesnych latarni ulicznych typu LED oraz wdrożony został system sterowania tym oświetleniem. Dokonano wymiany 2 667 sztuk istniejących sodowych opraw na nowe oprawy LED-owe ze sterowaniem, dobudowano 1 780 sztuk nowych latarni wraz z systemem sterowania. Warto podkreślić, że pomimo dodatkowej rozbudowy oświetlenia zużycie energii elektrycznej po modernizacji spadnie o około 36% w stosunku do obecnego zużycia, gdyż moc ponad 2600 istniejących lamp była wyższa niż łączna moc nowych blisko 4500 lamp LED. Dzięki rozbudowie systemu oświetlenia na terenie gminy dbamy mieszkańcy będą mogli poczuć się bezpieczniej w swojej najbliższej okolicy.

Firma ECM ENERGIA S.A., która jest wykonawcą oświetlenia, przez 10 kolejnych lat będzie utrzymywać i zarządzać oświetleniem ulicznym na naszym terenie. Po zakończeniu i odbiorze etapu inwestycji, będziemy spłacać wynagrodzenie wykonawcy w miesięcznych ratach. Jednocześnie będziemy kontrolować wypełnianie przez partnera obowiązków wynikających z umowy oraz osiągnięcia zadeklarowanych w ofercie poziomów oszczędności w zużyciu energii. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 32 841 426,60 zł, co w przeliczeniu na jeden punkt oświetleniowy wynosi 61,50 zł miesięcznie.

Wiemy jednocześnie, że w tak dynamicznie rozwijającej się gminie jak nasza stale przybywa nowych ulic, dróg i miejsc, gdzie oświetlenie uliczne będzie potrzebne. Przyjmujemy wszystkie Państwa zgłoszenia i  wskazania. Sukcesywnie będziemy kontynuować dobudowę oświetlenia ulicznego, włączając nowe punkty do systemu sterowania. Zgłoszenia należy kierować do Emilii Szarugi z Wydziału Inwestycji, tel. 225125861, email: e.szaruga@wiazowna.pl

„Oświetlić Gminę Wiązowna”. Kończymy wymianę starych lamp

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Projekt „Oświetlić Gminę Wiązowna” już na półmetku. Kończymy wymianę lamp sodowych na LED. Wkrótce przyjdzie czas na budowę nowego oświetlenia. Dzięki rozbudowie całego systemu będziemy mogli poczuć się bezpieczniej.

Do realizacji tego ambitnego i jedynego w swoim rodzaju projektu wybraliśmy sprawdzoną formułę PPP, czyli Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jego celem jest nie tylko poprawa stanu technicznego i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy, ale przede wszystkim obniżenie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie kosztów utrzymania oświetlenia.

Wykonawca prac, firma ECM ENERGIA S.A., wymienia stare lampy sodowe na nowe energooszczędne LED. Jest już gotowy projekt budowy nowych odcinków w miejscach, gdzie jeszcze nie ma oświetlenia. Prace ruszą pod koniec roku. Ich efektem będzie 4 447 szt. nowoczesnych latarni ulicznych typu LED oraz wdrożony system sterowania, który w przyszłości posłuży również do zarządzania innymi systemami, np. monitoringiem wizyjnym. Pomimo dodatkowej rozbudowy oświetlenia, zużycie energii elektrycznej po modernizacji spadnie o około 36% w stosunku do obecnego zużycia.

Zależało nam również na tym, aby dostosować projekt oświetlenia do aktualnych oraz przyszłych potrzeb tak, aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania mieszkańców oraz aby nie oświetlać niezamieszkałych i znikomo użytkowanych ciągów komunikacyjnych. Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania oświetleniem można ograniczać zużycie energii, np. przez dostosowanie intensywności światła do warunków pogodowych, oświetlenia zewnętrznego czy natężenia ruchu. Wdrażane elastyczne rozwiązania pozwalają na dostosowanie poziomu oświetlenia drogi do rzeczywistych potrzeb. Dzięki temu na przykład rzadko uczęszczane drogi oświetlane będą wtedy, gdy pojawi się na nich pieszy. System zarządzania oświetleniem pozwala na pełną kontrolę i monitoring pracy nawet pojedynczego punktu świetlnego.

Firma ECM ENERGIA S.A. pozyska finansowanie niezbędne do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych i następnie przez 10 lat będzie utrzymywać i zarządzać oświetleniem ulicznym na naszym terenie. Po zakończeniu i odbiorze etapu inwestycji, będziemy spłacać wynagrodzenie wykonawcy w miesięcznych ratach. Jednocześnie kontrolować będziemy wypełnianie przez partnera obowiązków wynikających z umowy oraz osiągnięcia zadeklarowanych w ofercie poziomów oszczędności w zużyciu energii. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 32 841 426,60 zł.

Więcej informacji na temat inwestycji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycyjnego, tel. 22 512 58 60, e-mail: urząd@wiazowna.pl

„Oświetlić Gminę Wiązowna”. Część starych lamp już wymieniono

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Zgodnie z podpisaną umową trwają obecnie prace modernizacyjne przy wymianie lamp na terenie Gminy Wiązowna. Na chwilę obecną wymieniono już blisko 1600 lamp z planowanych 2667 sztuk. Efekt ten daje się już zauważyć na niektórych drogach i ulicach.

Trwają również prace projektowe. Wykonawca planuje. że dokumentacja będzie gotowa do końca czerwca 2023 r. Następnie, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, rozpocznie się budowa oświetlenia w nowych lokalizacjach.

Zakończenie całości prac budowlanych planowane jest na marzec 2024 r. W efekcie końcowym prac na terenie gminy będzie 4447 nowoczesnych latarni ulicznych typu LED wraz z systemem zarządzania, który w przyszłości posłuży również do zarządzania innymi systemami, np. monitoringiem wizyjnym.

Zużycie energii elektrycznej pomimo rozbudowy spadnie o około 36% w stosunku do  zużycia przed modernizacją i budową nowego oświetlenia. Dzięki rozbudowie systemu oświetlenia na terenie gminy mieszkańcy będą mogli poczuć się bezpieczniej.

W ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowę z firmą ECM ENERGIA S.A. zawarliśmy na 138 miesięcy, z czego 18 miesięcy zajmie projektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych oraz budowa nowego oświetlenia. Kolejne 120 miesięcy to utrzymanie i zarządzanie oświetleniem przez firmę z Warszawy. W tym czasie gmina co miesiąc będzie płacić ratę wynagrodzenia. Całkowita kwota przedsięwzięcia to 32 841 426,60 zł.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Inwestycja, którą zobaczymy wszyscy

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Modernizacja oświetlenia w całej gminie od początku tej kadencji samorządu była jednym z najważniejszych zadań do zrealizowania. Dzięki rozbudowie systemu oświetlenia będą mogli poczuć się bezpieczniej. Właśnie wchodzimy w czas jego finalnej realizacji!

Wysokie koszty utrzymania nieefektywnego oświetlenia oraz chęć poprawy jego jakości sprawiają, że kolejne samorządy decydują się na jego wymianę. Nasza gmina również podjęła to wyzwanie. Zdecydowaliśmy się wdrożyć w życie projekt – po raz kolejny – w formule PPP, czyli Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.  Celem była nie tylko poprawa stanu technicznego i rozbudowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy, ale przede wszystkim osiągnięcie efektu energetycznego, polegającego na obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz kosztów z tym związanych. Będzie to możliwe dzięki świadczeniu przez partnera usług w zakresie zarządzania systemem sterowania oświetlenia ulicznego oraz utrzymania technicznej sprawności zmodernizowanej infrastruktury.

Czy inwestycje realizowane w PPP są korzystne z punktu widzenia samorządu? Tak, o ile przeprowadzone analizy wykażą większą efektywność zastosowania formuły PPP względem tradycyjnego modelu realizacji danego zadania. W przypadku projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia w gminie, w trakcie etapu przygotowawczego sporządzono analizę techniczną wraz z audytem oświetlenia oraz przeprowadzono tzw. ocenę efektywności. Co ważne, na tę ostatnią składały się analizy: ekonomiczno-finansowe, ryzyka i prawne. Konieczność przeprowadzenia powyższych prac wynikała zarówno z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również z tzw. dobrych praktyk realizacji projektów PPP w sektorze efektywności energetycznej – wskazuje Paweł Kuźma, radca prawny, doradca inwestycji „Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP”. – Samorząd ocenił zasadność zastosowania różnych modeli realizacji projektu i wybrał ten najkorzystniejszy do wdrożenia. Następnie wyniki analiz zostały skonfrontowane z potencjalnymi partnerami prywatnymi w ramach tzw. testowania rynku. Dzięki temu mogliśmy pozyskać opinie i informacje od firm specjalizujących się w modernizacji oświetlenia. Zarówno strona publiczna, jak i prywatna, dostrzegły potencjał w planowanej inwestycji, dlatego też podjęto decyzję o wszczęciu procedury wyboru partnera – dodaje mec. Kuźma.

Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

Jedną z głównych barier w poprawie efektywności energetycznej jest brak środków finansowych, ponieważ to bardzo drogie przedsięwzięcie. Dlatego nasza gmina zdecydowała się właśnie na formułę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Tego typu inwestycje z powodzeniem realizują inne miasta i gminy na terenie całego kraju, jednak nasza jest wyjątkowa. Nie jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w sektorze efektywności energetycznej w Polsce. Z pewnością jednak największe z dotychczas realizowanych – zarówno pod względem zakresu, jak i wartości. Każdy z wdrażanych projektów PPP modernizacji infrastruktury oświetleniowej – w tym także ten realizowany przez gminę Wiązowna – opiera się na podobnym schemacie. Partner prywatny pozyskuje finansowanie, następnie wykonuje prace projektowe i przeprowadza roboty budowlane. Tym, co odróżnia formułę PPP od tradycyjnych zamówień publicznych, jest m.in. to, że po przeprowadzeniu inwestycji partner odpowiedzialny jest za utrzymanie i zarządzenie zmodernizowanym oświetleniem. Jego zadaniem jest osiągnięcie zadeklarowanych w ofercie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. A to powinno przełożyć się na obniżenie płaconych przez samorząd rachunków – tłumaczy Paweł KUŹMA. –  Jednocześnie, jeśli w umowie o PPP zostanie dokonane odpowiednie przyporządkowanie stronie prywatnej większości zadań i ryzyk związanych z realizacją inwestycji, jak również z późniejszą eksploatacją zmodernizowanej infrastruktury – zobowiązania wynikające z zawartej umowy będą w większości neutralne dla indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy, co z kolei umożliwi realizację innych zadań komunalnych.

Jakie są plusy formuły partnerstwa publiczno-prywatnego? – Mamy do czynienia z kilkoma zasadniczymi korzyściami wynikającymi ze współpracy w ramach PPP. Poza tymi finansowymi, o których już wspomniałem – z pewnością jest to kompleksowa realizacja projektu przez jednego wykonawcę. Jedna firma jest odpowiedzialna zarówno za modernizację infrastruktury oświetleniowej, jak i jej późniejszą eksploatację – wyjaśnia mec. Kuźma. – Partner odpowiedzialny za wdrożenie projektu w obu fazach umowy jest w stanie sprawniej zarządzać jego realizacją. Kolejną zaletą modelu PPP jest uzależnienie wysokości wypłacanego wynagrodzenia partnerowi prywatnemu od rzeczywistego poziomu osiągniętych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Ale to nie wszystko – bardzo ważny jest określony w umowie o PPP standard wykonywania zadań w zakresie utrzymania technicznej sprawności infrastruktury oświetleniowej. Innymi słowy – gmina płaci partnerowi należne wynagrodzenie, ale równocześnie może rozliczać go z efektów, korzystając z instrumentów kontroli i katalogu kar umownych. Ich naliczenie jest możliwe w przypadku niedotrzymania określonych w umowie o PPP standardów dostępności infrastruktury lub określonego poziomu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Pierwszy etap – wymiana lamp

Mamy już umowę pomiędzy Gminą Wiązowna a ECM ENERGIA S.A. – wykonawcą, który posiada doświadczenie we wdrażaniu i realizacji tego typu przedsięwzięć chociażby w pobliskich Ząbkach. Firma pozyska finansowanie niezbędne do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych i następnie przez 10 lat będzie utrzymywać i zarządzać oświetleniem ulicznym na naszym terenie. Po zakończeniu i odbiorze etapu inwestycji, gmina będziemy spłacać wynagrodzenie wykonawcy w miesięcznych ratach. Jednocześnie kontrolować będziemy wypełnianie przez partnera obowiązków z zakresu utrzymania technicznej sprawności wytworzonej infrastruktury oświetleniowej, jak również osiągnięcia zadeklarowanych w ofercie poziomów oszczędności w zużyciu energii. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 32 841 426,60 zł.

Przed rozpoczęciem projektowania nowego systemu oświetleniowego przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. Wpłynęło 49 wniosków na budowę nowego oświetlenia na 57 ulicach. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności finansowo-ekonomicznej, własności terenu, na którym była planowana lokalizacja punktów świetlnych, a także możliwości technicznych. Samorząd nie ma prawnej możliwości umieszczania lamp na terenach prywatnych (drogi wewnętrzne i tereny w posiadaniu osób fizycznych), dlatego wszystkie wnioski dotyczące budowy oświetlenia na nieruchomościach nienależących do gminy nie weszły do projektu. Mając na uwadze wnioski oraz rosnące potrzeby mieszkańców, opracowaliśmy poszerzony zakres planowanej inwestycji.

Zależało nam również na tym, aby dostosować projekt oświetlenia do aktualnych oraz przyszłych potrzeb tak, aby w jak największym stopniu spełnić oczekiwania mieszkańców oraz aby nie oświetlać niezamieszkałych i znikomo użytkowanych ciągów komunikacyjnych. Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania oświetleniem można ograniczać zużycie energii, np. przez dostosowanie intensywności światła do warunków pogodowych, oświetlenia zewnętrznego czy natężenia ruchu. Wdrażane elastyczne rozwiązania pozwalają na dostosowanie poziomu oświetlenia drogi do rzeczywistych potrzeb. Dzięki temu na przykład rzadko uczęszczane drogi oświetlane będą wtedy, gdy pojawi się na nich pieszy. System zarządzania oświetleniem pozwala na pełną kontrolę i monitoring pracy nawet pojedynczego punktu świetlnego.

Wymiana lamp sodowych na LED rozpoczęła się z końcem marca. Do czerwca potrwają prace projektowe. Potem rozpocznie się budowa nowego oświetlenia. Umowę zawarliśmy na blisko 12 lat. Efektem tych prac będzie 4 447 szt. nowoczesnych latarni ulicznych typu LED oraz wdrożony system sterowania, który w przyszłości posłuży również do zarządzania innymi systemami, np. monitoringiem wizyjnym. Pomimo dodatkowej rozbudowy oświetlenia zużycie energii elektrycznej po modernizacji spadnie o około 36% w stosunku do obecnego zużycia. Dzięki rozbudowie systemu oświetlenia na terenie gminy mieszkańcy będą mogli poczuć się bezpieczniej.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Umowa podpisana!

„Systemowa modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Wiązowna w formule PPP” weszła w kolejną fazę. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą – firmą ECM ENERGIA S.A. z Warszawy. Wartość projektu to blisko 33 mln zł.

Firma ECM ENERGIA S.A., z którą podpisaliśmy umowę w formule Partnerstwa Prywatno-Publicznego, ma już doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Wykonawca ma również sfinansować całe przedsięwzięcie. Pomimo dodatkowej rozbudowy oświetlenia zużycie energii elektrycznej po modernizacji spadnie o 36,4% w stosunku do obecnego zużycia.

Umowę zawarliśmy na 138 miesięcy, z czego 18 miesięcy zajmie projektowanie i wykonanie robót modernizacyjnych oraz budowa nowego oświetlenia. Kolejne 120 miesięcy to utrzymanie i zarządzanie oświetleniem przez firmę z Warszawy. W tym czasie gmina co miesiąc będzie płacić ratę wynagrodzenia. Całkowita kwota przedsięwzięcia to 32 841 426,60 zł.

Po zrealizowaniu całego projektu na terenie gminy pojawi się 4 447 szt. nowoczesnych latarni ulicznych typu LED. Wdrożony zostanie także system zarządzania oświetleniem ulicznym. W przyszłości posłuży on również do zarządzania innymi systemami, np. monitoringiem wizyjnym.

W ramach zadania inwestycyjnego odbyły się konsultacje społeczne. Wpłynęło 49 wniosków o budowę nowego oświetlenia ulicznego. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności ekonomicznej, własności terenu, na którym była wskazana lokalizacja, a także możliwości technicznych wykonania. Więcej na ten temat w materiale: Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Ogłosiliśmy przetarg dla firm

Mężczyzna na czerwony wysięgniku naprawia lampę uliczną
Nowoczesne oświetlenie to bezpieczeństwo i oszczędności (Foto: Adobe Stock)

Kontynuujemy prace nad modernizacją, budową i rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie Wiązowna. Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe w trybie unijnym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 15 lipca na złożenie swych ofert.

Zadanie realizowane jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest to bardzo skomplikowana procedura, ale dzięki niej gmina jest w stanie zrealizować dużo bardziej rozbudowane przedsięwzięcia, których podjęcie, z uwagi na ograniczone środki finansowe własne gminy, nie byłoby możliwe.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, obejmującego: zapewnienie przez partnera prywatnego finansowania, a także wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, prace budowlane oraz usługa zarządzania systemem sterowania i utrzymania technicznego powstałej infrastruktury oświetleniowej. Zależy nam także, aby nowe oświetlenie było jak najbardziej oszczędne.

Gmina podpisze umowę z firmą, która przedstawi w swojej ofercie najkorzystniejsze warunki, w tym również te finansowe. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 15 lipca na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

W ramach zadania inwestycyjnego odbyły się już konsultacje społeczne. Wpłynęło 49 wniosków o budowę nowego oświetlenia ulicznego. Każdy z nich został przeanalizowany pod kątem zasadności ekonomicznej, własności terenu, na którym była wskazana lokalizacja, a także możliwości technicznych wykonania. Więcej na ten temat w materiale: Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Dariusz Furmańczyk, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 68, e-mail: d.furmanczyk@wiazowna.pl

“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wchodzimy w kolejny etap

Kontynuujemy prace nad największą modernizacją, budową i rozbudową oświetlenia ulicznego w historii Gminy Wiązowna. Otworzyliśmy postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 17 stycznia 2022 r. na złożenie swych ofert.

Zadanie realizowane jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jest to bardzo skomplikowana procedura, ale dzięki niej gmina jest w stanie zrealizować dużo bardziej rozbudowane przedsięwzięcia, których podjęcie, z uwagi na ograniczone środki finansowe własne gminy, nie byłoby możliwe.

Procedurę wyłonienia partnera prywatnego przeprowadza się w sposób niezwykle staranny, ponieważ jest to umowa wieloletnia obejmująca m.in. bieżące utrzymanie i obsługę zdalnego systemu zarządzania.

W ramach zadania inwestycyjnego odbyły się już konsultacje społeczne (więcej na ten temat w materiale:“Oświetlić Gminę Wiązowna”. Wnioski po konsultacjach”) oraz dialog konkurencyjny z potencjalnymi partnerami prywatnymi, który zakończył się zaproszeniem do złożenia ofert.

Gmina podpisze umowę z firmą, która przedstawi w swojej ofercie najkorzystniejsze warunki, w tym również te finansowe. Firmy ubiegające się o realizację zadania mają czas do 17 stycznia 2022 r. na złożenie swych ofert poprzez elektroniczną platformę przetargową dostępną pod linkiem: https://tuwiazowna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

Kompleksowe zakończenie etapu projektowania oraz etapu robót planuje się na jesień 2023 r. W pierwszej kolejności będą realizowane projekty już gotowe. Następnie partner prywatny przystąpi do prowadzenia bieżącego utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury technicznej.

Więcej informacji na temat inwestycji udziela Jakub Sędek, Wydział Inwestycji, tel. 22 512 58 66, e-mail: j.sedek@wiazowna.pl