mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Wójt i rada gminy zaprzysiężeni

Pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy odbyła się w szkole w Malcanowie. Na sesję przybyli nasi radni powiatowi Grażyna Kilbach, Jolanta Koczorowska, Paweł Zawada. Po raz pierwszy aż troje mieszkańców naszej gminy zasiada w Radzie Powiatu w Otwocku. W inauguracji kadencji uczestniczyli także przedstawiciele policji, straży pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, oraz mieszkańcy.

Sesja była niezwykle uroczysta. Ślubowanie składali wójt Janusz Budny i radni: Stanisław Bogucki, Andrzej Cholewa, Marzena Dach, Robert Dąbrowski, Wioleta Deczewska, Renata Falińska, Jacek Kardas, Magdalena Koczorowska-Szlassa, Mariola Kublik, Anna Lech, Bogumiła Majewska, Agnieszka Mikulska, Rafał Nejman, Leszek Sobota, Paweł Zawadka. Radni ślubowali, że będą wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Natomiast wójt złożył ślubowanie wypowiadając słowa roty:

Obejmując urząd Wójta Gminy Wiązowna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

W swoim wystąpieniu wójt podniósł, jak ważna w samorządzie jest współpraca nie tylko na poziomie gminy, ale i powiatu. Zwrócił uwagę na dokonania poprzedniej kadencji: prawie 80 mln na inwestycje, jednoczesną rozbudowę wszystkich szkół i budowę nowego przedszkola za 86 mln, rozwój komunikacji i ożywienie gospodarcze. Wszystko to było możliwe dzięki partnerstwu wszystkich stron: samorządu, sołectw i sektora społecznego. Pod tekstem znajdą Państwo wystąpienie wójta.

Do czasu wyboru przewodniczącego rady obrady prowadził radny senior Stanisław Bogucki. W wyborach tajnych, jak nakazuje ustawa, radni na przewodniczącą rady wybrali Renatę Falińską, a na wiceprzewodniczącą rady Bogumiłę Majewską. Powołane zostały również komisje rady.

Obligatoryjne:
– Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący Andrzej Cholewa, zastępca przewodniczącego Robert Dąbrowski i członek Rafał Nejman
– Komisja
Skarg, Petycji i Wniosków w składzie: przewodnicząca Wioleta Deczewska i członkowie: Jacek Kardas, Paweł Zawadka, Marzena Dach i Mariola Kublik.

W pozostałych komisjach zasiądą:
– w Komisji Budżetowej jako przewodniczący Leszek Sobota, zastępca przewodniczącego Anna Lech i członkowie: Renata Falińska, Stanisław Bogucki i Agnieszka Mikulska;
– w Komisji Inwestycyjnej jako przewodniczący Rafał Nejman, zastępca przewodniczącego Stanisław Bogucki i członkowie: Robert Dąbrowski, Leszek Sobota i Magdalena Koczorowska – Szlassa;
– w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych jako przewodnicząca Mariola Kublik, zastępca przewodniczącej Bogumiła Majewska i członkowie: Andrzej Cholewa, Agnieszka Mikulska i Jacek Kardas;
– w Komisji Gospodarczej jako przewodnicząca Marzena Dach, zastępca przewodniczącej Mariola Kublik, członkowie: Stanisław Bogucki, Paweł Zawadka, Wioleta Deczewska;
– w Komisji Planowania Przestrzennego jako przewodnicząca Magdalena Koczorowska – Szlassa, zastępca przewodniczącej Marzena Dach i członkowie: Bogumiła Majewska, Renata Falińska i Anna Lech.

Po raz pierwszy będzie to pięcioletnia kadencja. Radni wspólnie będą decydować o kierunku rozwoju naszej gminy i prowadzonych inwestycjach. O współpracy zapewniali także sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, którzy pogratulowali wszystkim wyborów, a wójtowi wręczyli kwiaty w podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie dla sołectw i osiedli, a także życzyli kolejnych sukcesów. Kolejna sesja – budżetowa – planowana jest na 18 grudnia w Urzędzie Gminy Wiązowna. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy

Radni zajmą się 22 uchwałami. Będą m. in. głosowali nad szeregiem uchwał, dotyczących remontów i budowy nawierzchni dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy. Jeśli wyrażą na to zgodę, Gmina Wiązowna przekaże Powiatowi Otwockiemu pomoc finansową i rzeczową na ten właśnie cel. Dwie największe inwestycje, którymi zajmą się radni na sesji to kontynuacja modernizacji drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z mapami podziałowymi nieruchomości w związku z koniecznością uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w trybie ustawy w zakresie budowy dróg publicznych. Koszt wykonania dokumentacji to 56 tys. zł. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zostanie wykonany brakujący odcinek ul. Widocznej pomiędzy Majdanem a Izabelą. Drugą ważną inwestycją jest pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania odcinka ciągu pieszo-rowerowego od ul. Olchowej do ul. Piaskowej w Dziechcińcu oraz od Ośrodka Zdrowia w Gliniance do ul. Łąkowej w Gliniance. Przewidywany koszt inwestycji to 350 tys. zł. Jest to kontynuacja inwestycji, którą realizujemy etapami od 2016 r. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców i przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Malcanowie i szkoły w Gliniance.

Radni, jak co roku, podejmą uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, a więc w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Więcej o tej sprawie będziemy pisali w lutowym numerze miesięcznika „Powiązania”.
Radni będą też głosowali nad taryfikatorem opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie. ZGK proponuje, by opłaty pozostawić na tym samym poziomie co w roku 2017.

Radni zajmą się też projektem uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów aktywizacja gospodarcza”. Plan obejmuje fragment obrębu geodezyjnego Duchnów, ograniczony ulicami Ustronną, Spacerową, projektowaną autostradą A2 i północną granicą gminy (ul. Bosmańską). To bardzo istotny dokument, który po pozwoli rozwijać na tym terenie duże inwestycje, a tym samym w przyszłości zwiększać przychody podatkowe gminy. Plan jest istotny także dla właścicieli nieruchomości na tym terenie. Plany budowy autostrady A2 uniemożliwiały obrót nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową. Powstający plan uwolni te tereny pod nowe inwestycje.

Pod tekstem znajdą Państwo link do porządku obrad sesji i projektów uchwał.
Przypominamy, że sesja jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 30 stycznia 2018 r. na godz. 16.15 (sala konferencyjna Urzędu Gminy).

Zapraszamy na XLVII Sesję Rady Gminy Wiązowna

Na wtorek 29 sierpnia zaplanowana została kolejna sesja Rady Gminy. Radni będą głosowali nad zmianami budżetowymi, w których zdecydują o zwiększeniu o 50 tys. zł pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 100 tys. zł i wynika z postępowania, przeprowadzonego w celu wyłonienia projektanta drogi. Zwiększone środki zostaną również na budowę kanalizacji w Emowie (ul. Gołębia i ul. Sosnowa) o kwotę 40 tys. zł, tj. do kwoty 120 tys. zł. Wygospodarowane zostały środki w wysokości 7 tys. zł. na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy budynku byłej remizy OSP na świetlicę w Porębach. Na modernizację budynku będziemy ubiegać się o fundusze ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.
Na wniosek Rady Seniorów zapewnione zostaną także środki na szczepionki przeciwko grypie dla osób powyżej 70 roku życia. Chcemy przekazać 20 tys. zł dla wsi Rytel z gminy Czersk powiat Chojnicki na remont dróg gminnych po sierpniowej klęsce żywiołowej, która dotknęła Pomorze w pierwszej połowie sierpnia. Ustaliliśmy z tamtejszymi samorządowcami, że taka pomoc jest w tej chwili najpilniejsza. Radni będą głosowali też nad uregulowaniem zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wiązowna oraz wydzierżawieniem do końca września 2018 roku gruntów i pawilonów w centrum Wiązowny. Po tym okresie – w związku z przejęciem pawilonu GS – planujemy przystąpić do zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”.
Jeżeli radni się zgodzą, przystąpimy do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, które upowszechnia bieganie jako sport dla wszystkich. Od lat organizując Półmaraton Wiązowski korzystamy z jego doświadczeń. Będąc członkiem stowarzyszenia będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w jego pracach oraz kształtować dalszą działalność. Radni rozważą również, czy przejąć nieruchomości pod drogi w Malcanowie i Woli Karczewskiej na tzw. Osiedlu Wedel oraz nadać nazwy ulic w Wiązownie – Zakątek i w Gliniance – Marzeń. Zajmą się także nowym statutem Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna, gdyż poprzedni – nadany ćwierć wieku temu – nie uwzględnia obecnych potrzeb rynku czytelniczego.
Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał. Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 29 sierpnia o godz. 16.15 do Urzędu Gminy Wiązowna przy ul. Lubelskiej 59.