mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Wykoś. Nie pal!

Płonące, suche trawy. Po prawej stronie strażak od tyłu w czerwonym kasku
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw (Foto: pixabay.com)

Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń tj. art. 82. § 1. “Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.(…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”. Nad nielegalnym wypalaniem traw i chwastów czuwają przepisy karne z art. 131 pkt.12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – a osoba winna podlega karze aresztu lub grzywny.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika również z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Rolnicy, składający wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, zobowiązani są utrzymywać grunty rolne w dobrej kulturze rolnej, tj. m.in. nie powinni dopuszczać do zachwaszczania terenów.

Jak niebezpieczne skutki powoduje brak utrzymywania gruntów w należytym stanie, tj. zarośniętych i zachwaszczonych, pokazały zdarzenia zaistniałe ostatnio na terenie naszej gminy. Pożar suchej trawy w Wiązownie, o mało nie strawił budynków mieszkalnych. Kilkukrotnie paliło się też w Duchnowie, Boryszewie, Michałówku i Zakręcie. Straż Pożarna rok rocznie wiosną i jesienią, gasi pożary wywołane przez mieszkańców stosujących pseudodegradowalne zabiegi na terenie swoich gruntów. Podpalić jest łatwo, zapanować nad ogniem jest już trudno. Straż te pożary gasi, za wasze – mieszkańców pieniądze!

Naturalnym jest, że zachwaszczone tereny są idealnym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania się szkodników glebowych oraz gryzoni, nie wspominając o uciążliwych owadach oraz tych niebezpiecznych, jak np. kleszcze. Wspomniane wyżej gryzonie przed zimą z pewnością poszukają schronienia w pobliskich budynkach. Zachwaszczona posesja to również uciążliwość dla sąsiada, bo nadmierny wysiew chwastów powoduje utrudnienie w użytkowaniu i pielęgnacji obszarów sąsiednich.

Co zrobić ze skoszonymi trawą i chwastami?  Najlepiej kompostować. W ten sposób pozyskać można najtańszy nawóz organiczny do użyźniania gleby. Kompostowanie wykonane ręką człowieka znane jest od kiedy ludzie uprawiają rośliny dla swoich potrzeb. Przerabianie odpadów organicznych jest dobre dla nas, naszego ogrodu i środowiska naturalnego. Trzeba mieć świadomość, że w prosty sposób ogrodowe i biodegradowalne odpady z naszych gospodarstw, przerobić można na użyteczne ogrodowe “złoto”. Po co płacić setki złotych na zakup ulepszaczy czy nawozu do iglaków, róż, trawników by ogród latem wyglądał pięknie?Wystarczy wiedzieć jak kompostować. Resztę zrobi natura.

Problemy spowodowane skutkami braku dbałości o wygląd i stan terenów przyległych zgłaszane są do Urzędu Gminy Wiązowna – notorycznie. Z uwagi na dbałość o bezpieczeństwo na terenie naszej gminy zaplanowano kontrole w terenie, w celu dokonania oceny rozmiarów zjawiska braku wykonywania w/w obowiązków przez właścicieli nieruchomości.  Dlatego też przypominamy, że o teren nieruchomości trzeba dbać, a zaniechanie obowiązku wykaszania działek może rodzić odpowiedzialność karną.

Osoby zaniepokojone stanem posesji pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod nr tel. 22 512 58 26, zgłoszenia można kierować także drogą elektroniczną na adres: j.kociszewska@wiazowna.pl

Czujka na straży twojego bezpieczeństwa!

czujka_gaz_fotolia_720

Jesień i zima to czas, kiedy w mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko wystąpienia pożarów. W powietrzu częściej grasuje też „cichy zabójca” – niewidoczny gaz bez smaku i zapachu. Jest sprawcą wielu zatruć, a w najgorszym wypadku śmierci osób, które się go nawdychały. Możemy temu zapobiec. Strażacy podpowiadają, jak to zrobić.

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach wybucha kilkadziesiąt tysięcy pożarów oraz dochodzi do kilku tysięcy zdarzeń, podczas których atakuje nas tlenek węgla. Chcąc uczulić społeczeństwo, m.in. dzieci, młodzież oraz seniorów, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ruszyła z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną pod hasłem: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Jej celem głównym jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć czadem w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.

Skąd się bierze czad?

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Foto: KGPSP

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Zgodnie z przepisami (§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei zgodnie z Prawem budowlanym (art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych są zobowiązani do przeprowadzania okresowej kontroli. Muszą to robić co najmniej raz w roku. Należy wtedy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
 6. Instalować czujki dymu i dwutlenku węgla.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Foto: KGPSP

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.straz.gov.pl.

Strażacy zagrają turniej w nowej hali w Gliniance

W piątek (12 października) o godzinie 18.00 zapraszamy na Turniej Halowy Piłki Nożnej Straży Pożarnej. Zawody odbędą się w nowej hali, którą udostępnia Szkoła Podstawowa w Gliniance. Zawody są organizowane przez KP PSP w Otwocku.

Nowy budynek ma wymiary 20,00×35,00 m. Hala gimnastyczna jest częścią rozbudowanego budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance. Inwestycja została zrealizowana w ramach podjętego przez Gminę przedsięwzięcia polegającego na jednoczesnej przebudowie, rozbudowie oraz termomodernizacji pięciu gminnych placówek oświatowych usytuowanych w miejscowościach Wiązowna, Glinianka, Wola Ducka oraz Zakręt. Realizacja tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki zastosowanej przez Gminę Wiązowna nowatorskiej formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Powierzchnia użytkowa nowej sali gimnastycznej wynosi 647,33 m2. Pole do gry zostało oznaczone liniami segregacyjnymi wydzielającymi trzy boiska główne tj. do gry w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Dzięki zastosowaniu kotary grodzącej istnieje także możliwość jednoczesnego prowadzenia zajęć dla dwóch grup uczniów. Każda z wydzielonych w ten sposób części sali posiada wyposażenie sportowe dające możliwość ich aranżacji odpowiednio na boisko do koszykówki lub do siatkówki. Sala gimnastyczna jest także wyposażona w elektroniczną tablicę wyników oraz siatki chroniące instalacje techniczne.

Więcej informacji o turnieju KP PSP w Otwocku, ul.Mieszka I 13/15, email: otwock@mazowsze.straz.pl, tel. 22 718-16-20

Więcej informacji o wsparciu gminy dla nowej hali w Gliniance Tadeusz Dąbrowski – Wydział Inwestycji, pok. 209, tel. 22 512 58 62, e-mail: t.dabrowski@wiazowna.pl

Zakupimy nowoczesny sprzęt dla straży

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości powyżej 25 tys. zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych. O przyznanie środków ubiegaliśmy się składając wniosek w naborze na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu IIIB. Dla OSP Wiązowna, Malcanów i Glinianka planujemy zakupić m. in. torby ratownicze, parawany ochronne, zestaw osłon ostrych krawędzi, przenośny zestaw oświetleniowy, nóż do pasów bezpieczeństwa, plandekę wielofunkcyjną. Przyznana dotacja i środki własne pozwolą nam zakupić ten nowoczesny sprzęt, jakże potrzebny w chwilach zagrożenia życia. Nasi strażacy często wyjeżdżają na akcje na drogach, do pożarów budynków czy terenów leśnych. Unowocześnienie sprzętu ratowniczego było dla nas bardzo ważne i każde dodatkowe pieniądze na ten cel są potrzebne. Powyżej prezentujemy zdjęcia z podpisania umowy na ten cel.

Szczegółowych informacji udziela Michał Białek, pok. 208, tel. 22 512 58 38, email: m.bialek@wiazowna.pl