bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”. Stanowisko w sprawie OAW

Pomarańczowo-czerwono-niebieski znak w formie okręgów. Napis Dla harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Gmina Wiązowna jest członkiem Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa" (Foto: sm.waw.pl)

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przedstawił swoje stanowisko w sprawie planów realizacji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), zaprezentowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Stowarzyszenie przeanalizowało streszczenie „Studium Korytarzowego”, na podstawie którego podejmowane mają być dalsze decyzje strategiczne. W stanowisku zwraca uwagę, „że proponowany przebieg oddziałuje na tereny planowanej lub istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz obszarów cennych przyrodniczo. Zaprezentowane przez GDDKiA wyniki analiz nie tłumaczą w sposób jednoznaczny i definitywny wyższości poszczególnych wariantów korytarzy drogowych nad innymi, a metodyka zastosowana przy wyborze optymalnego wariantu może budzić wątpliwości”.

Zdaniem Stowarzyszenia „ w sytuacji, gdy w konsekwencji budowy OAW, znaczącym przemianom ulegnie układ przestrzenny warszawskiego obszaru metropolitalnego, zakres analiz przedinwestycyjnych wydaje się zbyt mały”. „Metropolia Warszawa” wnosi o zaprezentowanie pełnej metodyki, przyjętych kryteriów oraz ich wag, w celu umożliwienia oceny wyników analiz.

Ja czytamy w stanowisku „Lokalizacja OAW zdeterminuje rozwój obszarów podwarszawskich, często nadając im zupełnie nowe funkcje, inne niż te dotychczas ustalone w wieloletnich programach rozwoju czy polityce przestrzennej poszczególnych jednostek samorządowych. Realizacja OAW może również w sposób znaczący wpłynąć na gminne projekty przewidziane do realizacji, ale i więzi społeczne, które pozwalały nam do tej pory wspólnie rozwiązywać wiele problemów”.

Stowarzyszenie uważa, że „mieszkańcy Obszaru Metropolitalnego Warszawy zasługują na zwiększenie transparentności działań oraz szczególną dbałość o merytoryczne planowanie inwestycji o tak znaczącej randze”. „Metropolia Warszawa” wnioskuje o prowadzenie przejrzystego i aktywnego procesu konsultacji z mieszkańcami terenów planowanego przebiegu obwodnicy. „Jednoznacznie uważamy, że w trakcie przygotowania inwestycji niezbędny jest szeroki dialog z jst oraz z organizacjami społecznymi terenów, na których miałaby przebiegać Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, co pozwoli na uwzględnienie w pracach nad jej ostatecznym przebiegiem wszystkich lokalnych uwarunkowań, w tym dotychczasowych ustaleń planistycznych poszczególnych gmin” – czytamy w stanowisku.

Pełna treść stanowiska dostępna jest na stronie Stowarzyszenia “Metropolia Warszawa” oraz pod tekstem.

Sesja Rady Gminy. Stanowisko w sprawie OAW przyjęte

Tablet na którym wyświetla się strona esesja
Posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy Wiązowna odbywają się stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na pierwszej sesji w tym roku – 26 stycznia – radni gminni spotkali się, by podejmować decyzje ważne dotyczące naszej gminy. Przyjęto stanowisko w sprawie istotnej dla przyszłości naszej gminy – planowanej budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.  

Radni w stanowisku wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec planowanych propozycji przebiegu autostrady A50 przez tereny naszej gminy w wariancie czerwonym i zielonym. “Przeprowadzanie kolejnej autostrady przez teren gminy Wiązowna w odległości około 8 km od istniejącego skrzyżowania dróg S17 i S2 nie tylko zdewastuje cenne przyrodniczo tereny gminy, ale również w sposób istotny spowoduje defragmentację gminy, zarówno pod względem społecznym, jak i infrastrukturalnym. Przyczyni się do nawarstwienia negatywnych oddziaływań na mieszkańców i pozostałe elementy środowiska przyrodniczego poprzez skumulowanie hałasu, zwiększenie poziomu zanieczyszczeń powietrza czy kolejne poprzecinanie szlaków migracyjnych zwierząt”.

Do najważniejszych podjętych uchwał należały te planistyczne, w skład których wchodzą dwa przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. “Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” oraz “Duchnów Wspólna II”. Celem opracowania przedmiotowych planów miejscowych jest stworzenie możliwości rozwoju zabudowy w terenie o dużym potencjale inwestycyjnym, w tym określenie jednolitych zasad kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej z ewentualną funkcją nieuciążliwych usług podstawowych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej. 

Radni zdecydowali też o zmianie uchwały nr 14.XVIII.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 721 w Emowie. Uchwała polega na zwiększeniu pomocy rzeczowej do 24 600 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na dwóch przejazdach dla rowerzystów i przejściu dla pieszych. 

Ważnym tematem były również przyjęcie harmonogramu pracy Rady Gminy Wiązowna i planów pracy poszczególnych komisji w 2021 r. 

Materiały z prac rady dostępne są w BIP oraz na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl. Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woznica@wiazowna.pl.