Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Współpraca z NGO zawsze się opłaca

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Bardzo ważna jest dla nas współpraca z organizacjami pozarządowymi. Z roku na rok rosną kwoty, jakie przeznaczamy na różnego rodzaju zadania realizowane przez NGO. Wiemy już, co w tym roku będą miały do zaproponowania mieszkańcom naszej gminy.

Na współpracę z NGO w 2022 r. przeznaczyliśmy 640 960 zł, w 2023 roku zaś to  845 900 zł. Wydatki na wieloletnie konkursy w latach 2023-2025 r. to 2 100 000 zł.

W połowie grudnia 2022 r. ogłosiliśmy konkursy na zadania roczne oraz wieloletnie z zakresu turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadania, które będą realizowane, obejmują różne dziedziny, mi.n.: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspieranie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wymagania spełniło 18, a podział środków wygląda następująco:

 

L.p. Zadanie publiczne Nazwa NGO Kwota dofinansowania
1. Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na terenie gminy Wiązowna w 2023 r. Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro Fortalicium 5 000 zł
2. Świat widziany oczami podróżnika w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 4 000 zł
3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz poza nim w 2023 r. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego 12 000 zł
4. Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna w 2023 r. Stowarzyszenie „KROKUS-WIĄZOWNA” 35 000 zł
5. Dni Teatru 2023 – prezentacje Wiązowskiego Teatru Muzycznego w 2023 r. Fundacja „To lubię” 15 400 zł
6. Organizacja wystawy „Wielka historia w małej Wiązownie” w 2023 r. Stowarzyszenie WIĘZY 10 000 zł
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Stowarzyszenie Seniorów „Bądźmy Razem” 120 000 zł
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” 75 000 zł
9. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział zawodników i drużyn w turniejach oraz rozgrywkach ligowych i pucharowych w latach 2023-2025 Gminny Klub Tenisa Stołowego Wiązowna 540 000 zł
10. Prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w latach 2023-2025 Klub Sportowy Advit Wiązowna 540 000 zł
11. Klub Sportowy Glinianka 210 000 zł
12. Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Rzakta 135 000 zł
13. prowadzenie treningów z zakresu sportów: Brazylijskie Ju-Jitsu, Zapasy, Grapplig, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizacji dwóch zawodów w każdym roku „PUCHAR ORŁA” w Gi i No-Gi sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wiązowna, pokrycie opłat startowych, ubezpieczenia i wyżywienia na zawodach w latach 2023-2025 Uczniowski Klub Sportowy „Zakręt” 210 000 zł
14. prowadzenie zajęć sportowo-aktywizujących – ćwiczenia ruchowo-sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów w latach 2023-2025 Klub Sportowy Advit Wiązowna 60 000 zł
15. Organizacja imprezy biegowej na terenie gminy Wiązowna – WTF Wiązowna Trail&Fun w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł
16. organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych na terenie gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 45 000 zł
17. organizacja i przeprowadzenie cyklu treningów biegowych dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Klub „Team ZabieganeDni” 23 940 zł
18. Organizacja Międzyszkolnej i Przedszkolnej Ligi Tanecznej Fast-Step Summer Cup o Puchar Wójta Gminy Wiązowna w latach 2023-2025 Uczniowski Klub Sportowy Fast-Step 66 000 zł

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 29 grudnia

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Oferty można składać do 29 grudnia.

Konkurs ogłoszono w zakresach:

 1. ochrony i promocji zdrowia;
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 3. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
 4. upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferty należy złożyć do 29 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wiązowna). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Współpraca z NGO. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Pod koniec listopada ogłosiliśmy konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Wiązowna. Mamy już wyniki.

Konkursy odbyły się w zakresach:

 1. prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 r.;
 2. prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 r.;
 3. „wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna”, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Termin składania ofert upłynął 15 grudnia. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert od organizacji pozarządowych na zadania w poszczególnych zakresach. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

W dniu 22 grudnia Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem wójta dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie oferty spełniły wymagania konkursowe, a podział środków wygląda następująco:

Tabela z wynikami rozstrzygnięcia konkursów dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w kolejnych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, pok. 208, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Konkursy ofert dla NGO. Masz czas do 15 grudnia

Napis NGO ułożonych z klocków - niebieskiego, czerwonego i żółtego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: pixabay.com)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Termin składania ofert mija 15 grudnia.

Dzięki konkursom wspieramy działania realizowane na terenie Gminy Wiązowna i dla jej mieszkańców oraz rozszerzamy współpracę z sektorem pozarządowym (NGO).

Ogłoszone konkursy:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć, treningów, szkoleń w dziedzinie piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wiązowna oraz udział drużyn piłki nożnej w turniejach i rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych w 2021 roku. Na powierzenie lub wsparcie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 218 000 zł;
 2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – prowadzenie zajęć sportowo – aktywizujących: „Ćwiczenia ruchowo – sportowe dla dorosłych, szczególnie dla seniorów” w 2021 roku. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 20 000 zł;
 3. profilaktyka zdrowotna i przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna. Na powierzenie zadania zaplanowano w budżecie Gminy Wiązowna na 2021 rok kwotę 35 000 zł.

Organizacje i inne podmioty zainteresowane udziałem w konkursie rejestrują się na stronie internetowej www.engo.org.pl i tworzą swoje Profile Organizacji. Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.

Po wypełnieniu oferty, należy ją wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i złożyć:

 1. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna (05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59) lub
 2. przesyłać ofertę pocztą na wyżej wymieniony adres (decyduje data wpływu do Urzędu) lub
 3. przesyłać ofertę za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie. Opis koperty, w której umieszczono ofertę, powinien zawierać:

 1. nazwę oferenta;
 2. napis: „Oferta konkursowa”;
 3. zakres: (przepisujemy z tytułu załącznika);
 4. rodzaj zadania: określony w § 1 załącznika.

Oferty należy złożyć do 15 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

Program współpracy z NGO. Zakończyliśmy konsultacje społeczne

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Zakończyliśmy konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy na temat projektu „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Konsultacje ruszyły 7 września i zakończyły się 28 września. Przeprowadzono je w formie pisemnej.

Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” udostępniony został do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:

1) Urzędzie Gminy Wiązowna w Biurze Obsługi Mieszkańca;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;

3) na stronie internetowej www.tuwiazowna.pl.

Nie wpłynął żaden wniosek. Protokół z konsultacji został zamieszczony pod tekstem, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązowna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.

 

Współpraca z NGO. Złóż uwagi do programu

Pięć plików białych dokumentów, każdy spięty czarną klamrą, ułożone jeden na drugim
Analiza dokumentów jest bardzo istotna w procesie przetwarzania danych, bo dostarcza najważniejszych informacji na temat projektu (Foto: pxabay.com)

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020 dostępny na stronie http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.  

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

 1. celów współpracy – § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej – § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok – § 15 -34 programu,
 5. podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
 6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 r. zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc.,
 2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2021 r. można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt programu współpracy na 2021 r., który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

Źródło: https://www.mazovia.pl