Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt CPK i Prognoza oddziaływania na środowisko. Przeanalizowaliśmy dokumenty

Mapa korytarza transportowy CPK przechodzącego przez naszą gminę
Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy (Foto: CPK)

Po zapoznaniu się z dokumentami przedłożonymi do konsultacji, możemy podsumować je krótko – bardzo dużo, bardzo ogólnych informacji. W kontekście lokalizacji Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej wiemy mniej niż po marcowych konsultacjach. Z dokumentu usunięto bowiem warianty trasy i jednocześnie poszerzono korytarz drogowy w obrębie którego może powstać droga. Jako jednostka samorządu terytorialnego zgłosimy nasze uwagi do dokumentów.

Strategiczne Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Prognoza oddziaływania na środowisko to łącznie ok. 990 stron tekstu i załączników graficznych. Opracowania sporządzone zostały w skali całego kraju, w związku z czym zawarte w nich informacje i analizy są dość ogólne. Nie znajdziemy tam więc szczegółowych odniesień do lokalnych uwarunkowań.

Analizy mają być skonkretyzowane i uszczegółowione na kolejnych etapach realizacji inwestycji planowanych w ramach SSL CPK, w tym na etapie ocen oddziaływania na środowisko dla poszczególnych przedsięwzięć.

W dokumencie zawarto informację, że analizy wykonywane na potrzeby ustalenia lokalizacji portu lotniczego bazują na trzech głównych kryteriach:

  1. społecznych – 45%,
  2. ekonomicznych – 40%,
  3. środowiskowych – 15 %.

Możemy jedynie podejrzewać, że podobne wartości będą brane po uwagę przy wyznaczaniu przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W tym wypadku kluczowe znaczenie może mieć czynnik społeczny.

Główne merytoryczne zastrzeżenia, które zgłasimy w związku z samą treścią dokumentów, będą dotyczyć:

  1. nieuzasadnionego rozszerzenia korytarza drogowego na cały obszar gminy (w uwagach do pierwszych konsultacji jednoznacznie wskazaliśmy na brak uzasadnienia prowadzenia nowej obwodnicy w najbliższym sąsiedztwie już realizowanej drogi A2 i Południowej Obwodnicy Warszawy);
  2. braku spójności dokumentów w zakresie uwzględnienia w analizach istniejącej drogi A2, Południowej Obwodnicy Warszawy oraz drogi ekspresowej S17 (np. na załączniku graficznym pn. “Droga ekspresowa S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (A50 i S50) arkusz 7 z 10” nadal nie oznaczono m.in. na obszarze gminy Wiązowna autostrady A2 oraz realizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy);
  3. braku podstaw merytorycznych do powoływania się w dokumencie na analizy wypadkowości w latach 2015-2017 przeprowadzone dla drogi DK17 – budowa drogi S17 już powoduje poprawę poziomu bezpieczeństwa na tym odcinku drogi; podawanie kwestii podniesienia bezpieczeństwa jako argumentu za budową trasy OAW jest, naszym zdaniem, nieprawidłowe;
  4. nieuwzględnienia oddziaływań wynikających z inwestycji drogowych: S17 i A2, w związku z czym nie oddaje to rzeczywistego poziomu hałasu na terenie gminy Wiązowna (powołuje się na analizy akustyczne przeprowadzone przed powstaniem dróg szybkiego ruchu) i prowadzi do błędnych wniosków;
  5. wykonania analizy oddziaływań skumulowanych na ludzi jedynie w odniesieniu do hałasu, pomijając inne możliwe oddziaływania (np. zanieczyszczenie powietrza, aspekty społeczne związane z wysiedleniami) oraz nieuwzględnienie już istniejących na terenie gminy emiterów (S17 i A2);
  6. braku należytego odniesienia się do oddziaływania na obszar Natura 2000 Dolina Środkowego Świdra oraz Rezerwat Przyrody Rzeki Świder – niektóre analizy zawarte w prognozie pomijają te obszary chronione całkowicie lub bagatelizują wpływ ewentualnej inwestycji drogowej na ich funkcjonowanie.

Niezależnie od powyższych uwag podkreślamy, że władze gminy wyrażają stanowczy sprzeciw wobec wyznaczenia przez obszar Gminy Wiązowna korytarza drogowego związanego z planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW), w szczególności wobec projektowania jakiegokolwiek wariantu ewentualnej trasy OAW.

Dokumenty te nie obejmują aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć ani terminów ich realizacji. Szczegółowe analizy w tym zakresie mają być wykonywane w ramach opracowań dla poszczególnych inwestycji. W zakresie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, dla której orientacyjny przebieg korytarzy przedstawiono w dokumencie, realizatorem będzie właściwy zarządca drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do końca grudnia mamy możliwość składania uwag do projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego i Prognozy oddziaływania na środowisko. (pisaliśmy o tym tutaj: Twój głos jest ważny. Złóż uwagi do CPK!)

Zgodnie z zapewnieniami znajdującymi się na stronie GDDKiA, uwagi zgłoszone w obszarze drogowym w ramach konsultacji prowadzonych przez CPK, będą przez nich analizowane i w miarę możliwości uwzględnione podczas prowadzenia kolejnych prac przygotowawczych dla Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje, można składać uwagi

Mapa korytarza transportowy CPK przechodzącego przez naszą gminę
Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy (Foto: CPK)

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym zwarte są założenia związane z budową tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym razem do konsultacji przedłożono również “Prognozę oddziaływania na środowisko”. Uwagi do dokumentów można składać do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy uwag. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji (więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Centralny Port Komunikacyjny. Jest raport z konsultacji społecznych).

Aktualnie prowadzone konsultacje obejmują procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Zgodnie z prawem polskim i UE, muszą być nią objęte projekty dokumentów dotyczące realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Spółka CPK informuje: “Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi”.

Najważniejsza kwestia z punktu widzenia naszej gminy, to przebieg planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W aktualnym opracowaniu nie pokazano żadnych wariantów przebiegu tej drogi – został wskazany jedynie szeroki na ok. 30 km „korytarz transportowy”. Zrezygnowanie ze wskazania na mapach wariantów przebiegu drogi, spowodowane było zapewne znacznym poziomem ogólności dokumentu, który uniemożliwia prowadzenie rozmów na temat konkretnej lokalizacji drogi.

W porównaniu z poprzednim opracowaniem na wysokości naszej gminy rozszerzeniu uległ korytarz transportowy – obejmuje on teraz teren prawie całej gminy. Korytarz ten przedstawiony został na załączniku graficznym pod tekstem. Wynika więc z tego, że dokonano rozszerzenia obszaru, gdzie ewentualna droga tranzytowa może w przyszłości powstać.

Obecnie Urząd Gminy dokonuje szczegółowej analizy zamieszczonych na stronie CPK dokumentów, w celu złożenia stosowanych uwag. Niezależnie od treści tych opracowań zaznaczamy, że stanowisko organów gminy wyrażone w uwagach złożonych do pierwszych konsultacji, pozostaje aktualne (ze stanowiskiem Rady Gminy Wiązowna można zapoznać się TUTAJ).

Zachęcamy do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat wyżej wymienionych dokumentów. Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.