Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Centralny Port Komunikacyjny. Trwają konsultacje, można składać uwagi

Mapa korytarza transportowy CPK przechodzącego przez naszą gminę
Korytarz transportowy obejmuje teraz teren prawie całej gminy (Foto: CPK)

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym zwarte są założenia związane z budową tzw. Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Tym razem do konsultacji przedłożono również “Prognozę oddziaływania na środowisko”. Uwagi do dokumentów można składać do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy uwag. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji (więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Centralny Port Komunikacyjny. Jest raport z konsultacji społecznych).

Aktualnie prowadzone konsultacje obejmują procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Zgodnie z prawem polskim i UE, muszą być nią objęte projekty dokumentów dotyczące realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Spółka CPK informuje: “Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi”.

Najważniejsza kwestia z punktu widzenia naszej gminy, to przebieg planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. W aktualnym opracowaniu nie pokazano żadnych wariantów przebiegu tej drogi – został wskazany jedynie szeroki na ok. 30 km „korytarz transportowy”. Zrezygnowanie ze wskazania na mapach wariantów przebiegu drogi, spowodowane było zapewne znacznym poziomem ogólności dokumentu, który uniemożliwia prowadzenie rozmów na temat konkretnej lokalizacji drogi.

W porównaniu z poprzednim opracowaniem na wysokości naszej gminy rozszerzeniu uległ korytarz transportowy – obejmuje on teraz teren prawie całej gminy. Korytarz ten przedstawiony został na załączniku graficznym pod tekstem. Wynika więc z tego, że dokonano rozszerzenia obszaru, gdzie ewentualna droga tranzytowa może w przyszłości powstać.

Obecnie Urząd Gminy dokonuje szczegółowej analizy zamieszczonych na stronie CPK dokumentów, w celu złożenia stosowanych uwag. Niezależnie od treści tych opracowań zaznaczamy, że stanowisko organów gminy wyrażone w uwagach złożonych do pierwszych konsultacji, pozostaje aktualne (ze stanowiskiem Rady Gminy Wiązowna można zapoznać się TUTAJ).

Zachęcamy do zapoznania się i wyrażenia opinii na temat wyżej wymienionych dokumentów. Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie: https://cpk.pl/pl/inwestycja

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

Centralny Port Komunikacyjny. Jest raport z konsultacji społecznych

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10
Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10

Jest już “Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dokument przedstawiał m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. Dwa warianty drogi przebiegały przez teren Gminy Wiązowna.

Na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego (www.cpk.pl) opublikowano „Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego”, stanowiący podsumowanie wyników konsultacji, które miały miejsce od 10 lutego do 10 marca 2020 r. (więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium). W ramach konsultacji społecznych zebrano łącznie ponad 146 tys. głosów w sprawie SSL, stanowiące uwagi indywidualne, stanowiska organizacji czy jednostek samorządu terytorialnego, w tym uwagi naszych mieszkańców oraz naszego samorządu.

Jak czytamy we wstępie: „Przedmiotem konsultacji były przede wszystkim korytarze przyszłych inwestycji, a więc pasy szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, wewnątrz których zostaną w przyszłości zaprojektowane przebiegi linii kolejowych i drogowych. Na załącznikach mapowych projektu SSL, oprócz granic korytarzy, zaprezentowano także orientacyjne, wstępnie proponowane warianty przebiegów szlaków transportowych. Należy podkreślić, że na obecnym etapie realizacja żadnego z nich nie została przesądzona, a przedłożony materiał stanowi podstawę do dalszych dyskusji i analiz”.

To, co z punktu widzenia naszej gminy jest najważniejsze, zawarto w rozdziale 6 raportu (od str. 180). W tabeli na str. 185 zaprezentowano stanowisko CPK, w którym mowa jest o rozszerzeniu na południe korytarza drogowego Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (na odcinku pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Górą Kalwarią), w zakresie obejmującym miejscowości Osieck i Pilawa. Załącznik mapowy pokazuje także, że korytarz poszerzono również w kierunku północnym, obejmując np. miasto Józefów. Analizując pozostałe przebiegi korytarzy drogowych wokół Warszawy, wyraźnie widać, że przedstawiony raport, w zakresie który jest dla nas najistotniejszy, sprowadza się głównie do rozszerzenia zasięgów proponowanych korytarzy drogowych, a więc zwiększenia obszarów, gdzie ewentualne drogi tranzytowe mogą w przyszłości powstać. Odnośnie uwag dotyczących orientacyjnych wariantów przebiegów tras wskazano, że zostaną one szczegółowo przeanalizowane przez projektantów na dalszym etapie prac.

Z informacji przekazywanych przez spółkę CPK wynika, że kolejnym etapem ma być przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu zawierającego korytarze uwzględniające wyniki przeprowadzonych konsultacji. Procedura ta uwzględnia oczywiście udział społeczeństwa. Harmonogram prac przygotowawczych dla poszczególnych inwestycji (załącznik 1 raportu) wskazuje, że przedmiotem dalszych działań są inwestycje kolejowe.

Odpowiada to wcześniejszym informacjom, że za te właśnie działania (prócz budowy samego lotniska) odpowiadać będzie spółka CPK Sp. z o.o. Natomiast instytucją właściwą dla inwestycji drogowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Póki co, oficjalna strona GDDKiA nie podaje nowych informacji o dalszych pracach w tym zakresie.

Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.

GDDKiA informuje o Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Budowa drogi. Żółta koparka przesypuje hałdy ziemi
Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach (Foto: pixabay.com)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o stanie prac nad Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.  GDDKiA opracowała studium korytarzowe dla tego przedsięwzięcia. Zgodnie z cyklem przygotowania inwestycji drogowej to dopiero początek i do ustalenia ostatecznego przebiegu drogi jeszcze wiele pracy.

GDDKiA informuje, że warianty drogi wytyczone na mapach opublikowanych w serwisie internetowym spółki CPK, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu trzeba po każdej ze stron dodać jeszcze pas ok. 2,5 km.

GDDKiA przypomina, że obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze logistyczne nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Dopiero po kolejnych pracach analitycznych Generalna Dyrekcja będzie w stanie dyskutować o konkretnych przebiegach. Co to jest studium korytarzowe i w jakim celu je wykonuje, opisała szerzej tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34797/Inwestycje-planujemy-z-wyprzedzeniem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gddkia.gov.pl/

O trwających konsultacjach społecznych i możliwości składania wniosków pisaliśmy w materiale: Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium.

Centralny Port Komunikacyjny. Złóż uwagi do studium

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10
Mapa przebiegu drogi ekspresowej S10

Do 10 marca trwają konsultacje społeczne w sprawie “Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. Dokument przedstawia m.in. koncepcje układu komunikacyjnego mającego obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny. W dokumencie dwa z wariantów drogi przebiegają przez teren gminy Wiązowna.

Na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie opublikowano obwieszczenie o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wskazuje lokalizację lotniska, a także korytarz przebiegu planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych. Zgodnie z informacją na stronie CPK kolejnym etapem prac będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu, w ramach której będzie można ponownie złożyć uwagi lub wnioski.

Zachęcamy do wyrażenia opinii na temat ww. dokumentu, szczególnie do załącznika nr 3 „Atlas map przebiegów korytarzy drogowych – arkusz 6”. Uwagi zgłoszone przez mieszkańców pozwolą m.in. na zdefiniowanie lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

Uwagi lub wnioski można składać w następujący sposób:

  • za pośrednictwem dedykowanego formularza on-line, znajdującego się na stronie internetowej: https://cpk.pl/;
  • przesłać wypełniony formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje SSL”;
  • składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze w godz. 9.00 –15.00.

Jednocześnie informujemy, że oficjalna uwaga zostanie również złożona przez Urząd Gminy Wiązowna.

Podkreślamy, że wyżej wskazane studium stanowi wstępny dokument o znacznym poziomie ogólności. Zakładamy, że ustalenie dokładnej lokalizacji poszczególnych inwestycji, w tym dróg stanowiących element Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, będzie procesem złożonym i zapewne długotrwałym. Zainteresowanych odsyłamy do informacji opublikowanych przez GDDKiA dot. cyklu przygotowania inwestycji drogowej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34339/Cykl-przygotowania-inwestycji-drogowej

Szczegóły oraz komplet dokumentów (mapy, studium) dotyczących SSL dostępne są pod adresem: https://www.cpk.pl/. Więcej informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16 lub 22 512 58 19.