bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Konkurs dla NGO. Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Zachęcamy organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytetach:

1a Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;

1b Dotacje na wkład własny w programach międzynarodowych;

2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych;

3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;

4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich.

Termin naboru wniosków: od 2 października 2023 godz. 14:00 do 13 listopada 2023 godz. 14:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://niw.gov.pl/rozpoczecie-naboru-w-edycji-2024-rzadowego-programu-proo/

Organizacja zawodów pn. „VI Puchar Orła”. Konkurs ofert

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego.

Zakres zadania:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Organizacja zawodów pn. „VI Puchar Orła”.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

Uzupełnioną ofertę należy wygenerować w generatorze wniosków engo, wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione i dostarczyć do Urzędu Gminy Wiązowna do 8 czerwca 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Poniżej link do generatora wniosków z aktualnie trwającymi otwartymi konkursami ofert.

https://wiazowna.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

https://bip.wiazowna.pl/api/files/79579

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka, Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl

“Sport dla Wszystkich” Ruszyła druga edycja programu

plakat programu "Sport dla Wszystkich"
(foto: gov.pl)

Ruszył drugi nabór na dofinansowanie w programie „Sport dla Wszystkich”. Do rozdysponowania jest 70 mln zł, o które mogą wnioskować m.in. gminne, szkolne i ludowe kluby sportowe.

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o rozpoczęciu drugiego naboru w programie „Sport dla Wszystkich” na zadania realizowane w 2023 roku. W puli jest 70 mln zł, które można wydać m.in. na upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim oraz w różnych grupach społecznych.

Do 31 marca należy składać i przesyłać wnioski za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT. Zostaną one rozpatrzone do 31 maja 2023 r.

Zgodnie z regulaminem o dofinansowanie mogą ubiegać się  organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Do grona uprawnionych beneficjentów należą m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.

Jak wskazano w komunikacie MSiT, program polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport. Chodzi m.in. o wsparcie finansowe zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Mogą to być działania lokalne, regionalne lub ogólnopolskie.

Według regulaminu, wnioskodawcy muszą zagwarantować udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania.

Innymi źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu terytorialnego w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury na podstawie stosownej umowy z określeniem kwoty usługi. Wkład własny może też być niefinansowy w postaci pracy wolontariuszy – na podstawie stosownego porozumienia z wyceną świadczenia.

Źródło: PAP Samorząd

Jaki budżet dla NGO? Zaproszenie na komisję rady

Radni Gminy Wiązowna i prezydium Gminy Wiązowna siedzą przy stołach ustawionych w kwadrat
Rada Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

W najbliższy piątek 23 września o godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Ekologii i Edukacji. Komisja odbędzie się w sposób stacjonarny w sali konferencyjnej UG Wiązowna, przy ul. Lubelskiej 59 w Wiązownie. Jednym z tematów jest zakres współpracy z organizacjami w 2023 r.

Przewodnicząca komisji Agnieszka Mikulska serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych, fundacji, kół gospodyń wiejskich, straży pożarnych i in.) na spotkanie, podczas którego omawiane będą potrzeby finansowe i organizacyjne organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, że te do 30 września każdego roku mają możliwość składania wniosków do budżetu gminy na kolejny rok.

Porządek obrad:

 1. Omówienie potrzeb finansowych organizacji pozarządowych na 2023 rok;
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję zwołaną na 27 września 2022 roku;
 3. Sprawy różne.

Na portalu eSesja dostępne będą informacje o posiedzeniu. Szczegółowych informacji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego

Powiat Otwocki wraz z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, zapraszają przedstawicieli trzeciego sektora (NGO) do udziału w III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Wydarzenie odbędzie się 8 września (czwartek), w godzinach 10-16 w Powiatowym Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.

Mając na względzie to, jak cenną platformą porozumienia dla organizacji pozarządowych jest Forum NGO, powiat otwocki postanowił zorganizować jego kolejną trzecią edycję. Tym razem do współpracy zaproszono Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Jej doświadczeni eksperci od lat zajmują się problematyką NGOsów. Doskonale znają szanse, ale też trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości.

Tegoroczne forum powiatowe trzeciego sektora odbędzie się w sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, przy ulicy Poniatowskiego 10.

Wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach, przyczyniły się do zahamowania działalności niejednej fundacji czy stowarzyszenia. Nie wszystkie planowane projekty udało się zrealizować, a inne musiały być, zorganizowane w innym niż zakładano wymiarze. Dlatego, między innymi o tym, jak działać skutecznie i rozwijać potencjał organizacji, a także jak ułatwiają życie innowacje społeczne, przedstawiciele samorządu powiatowego oraz eksperci będą rozmawiać z reprezentantami trzeciego sektora z terenu powiatu otwockiego. Nie zabraknie także panelu dyskusyjnego, którego główną tematyką jest samorząd i NGO: razem dla dobra wspólnego.

Więcej szczegółów, w tym warunki uczestnictwa są dostępne na stronie powiatu otwockiego: www.powiat-otwocki.pl.

III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego

Program współpracy gminy z NGO na 2023 r. Konsultacje społeczne

Wyciągnięta dłoń. Nad nią grafiki - dymki wypowiedzi
Drugi etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) (Foto: Adobe Stock)

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wiązowna do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców gminy Wiązowna na temat projektu Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2023 rok”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 19 sierpnia do 02 września 2022 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. elektronicznie poprzez przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego drogą mailową na adres m.grzegrzolka@wiazowna.pl;
 2. wypełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna formularza konsultacyjnego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wiązowna.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt Uchwały Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna – zakładka „konsultacje społeczne”;
 2. na stronie internetowej tuwiazowna.pl;
 3. Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) do Biura Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.grzegrzolka@wiazowna.pl, do dnia 02 września 2022 r.

Formularze wypełnione anonimowo oraz przekazane do Urzędu Gminy Wiązowna po tej dacie nie będą rozpatrywane.

NGO. Otwarty konkurs ofert

Litery NGO na drewnianych kolockach ustawione jeden na drugim
Współpraca z organizacjami pozarządowymi to jeden z priorytetów naszej gminy (Fot: Adobe Stock)

Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Konkurs ogłoszono w zakresie turystyki i krajoznawstwa na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie nowych oraz konserwacja i naprawa istniejących drogowskazów na szlakach turystycznych, znajdujących się na terenie Gminy Wiązowna”.

Oferty należy złożyć do 19 sierpnia 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Magdalena Grzegrzółka z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 32, 603 117 322, e-mail: m.grzegrzolka@wiazowna.pl.

Konkurs ofert dla NGO. Masz czas do 26 marca

Segregator z dokumentami po prawej. Po lewej kalkulator, a na nim czerwony długopis

Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Wnioski można składać do 26 marca.

Konkurs ogłaszamy w następujących zakresach:

I. Ochrona i promocja zdrowia:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych akcji krwiodawstwa, prelekcji edukacyjnych i prezentacji multimedialnych przybliżających ideę honorowego krwiodawstwa – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja spotkań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów, mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Projekt edukacyjny „Festiwal zdrowia”, zajęcia i wykłady z udziałem sportowców promujące postawy prozdrowotne wśród uczniów szkół podstawowych – powierzenie zadania.
 4. Zadanie nr 4. Spotkania i warsztaty edukacyjne z psychologiem, mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od social mediów dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania.
 5. Zadanie nr 5. Konsultacje ze specjalistami z zakresu dietetyki, fizjoterapii i psychologii dla mieszkańców Gminy Wiązowna – powierzenie zadania

II. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego o puchar Wójta Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Organizacja imprezy biegowej, przełajowej na terenie Gminy Wiązowna, na dystansach 10 km, 5 km, 600 m (dla dzieci), wraz z przeprowadzeniem treningów poprzedzających imprezę – wsparcie zadania.
 3. Zadanie nr 3. Organizacja turnieju tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy Wiązowna – wsparcie zadania.

III. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja letniego wypoczynku dla harcerzy i zuchów oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wiązowna połączonego z zajęciami edukacyjnymi w zakresie technik przetrwania, pierwszej pomocy przedmedycznej, terenoznawstwa i ochrony przyrody – wsparcie zadania.
 2. Zadanie nr 2. Wydanie publikacji popularno-naukowej na temat Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra na tle rozszerzenia Przedmościa Warszawa z lat 1940  – wsparcie zadania.

IV. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. Zadanie nr 1. Organizacja stałej wystawy poświęconej dawnym sposobom prania i dbania o czystość połączona z cyklem imprez, spotkań, prelekcji i przedstawień teatralnych dla mieszkańców Gminy – wsparcie zadania.

Oferty należy złożyć do 26 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć poniżej.

Więcej informacji udziela Karol Bronikowski z Wydziału Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 38, e-mail: k.bronikowski@wiazowna.pl.