bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Ruszył nabór. Zgłoś się chóru Mienia River

Śpiewasz? Może chcesz zacząć śpiewać? Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie otworzył nabór do chóru „Mienia River”. Spróbuj swoich sił i zgłoś się na przesłuchanie.

Nie trzeba mieć doświadczenia, wystarczy wypełnić formularz lub napisać do GOK i przyjść na przesłuchanie.

Do 13 września GOK czeka na Wasze zgłoszenia: (formularz: https://forms.gle/3KQx9bdeXwPKATLV7), a 14 września odbędzie się przesłuchania w Pawilonie Kultury w Wiązownie.

A już od 16 września rozpoczną się regularne spotkania zespołu i przygotowania do pierwszego, wspólnego koncertu.

Więcej informacji można uzyskać w GOK pod nr tel. 22 180 00 41, e-mail: zapisy@gok-wiazowna.pl

Projekt realizowany w ramach zadania Voucher Kultury i dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2023.

Czterokrotnie powtórzony napis chór. Na jego tle grafika śpiewającej do mikrofonu kobiety w niebieskiej sukience.

Koncert w Wiązownie. Zapraszamy 15 sierpnia do Gminnego Parku Centrum

Zapraszamy na koncert patriotyczny z okazji Dnia Wojska Polskiego 15 sierpnia o godz. 13.00. Będzie o Polsce, o naszych tradycjach i o historycznych zwycięstwach. O 11.00 przed kwaterą wojenną na wiązowskim cmentarzu delegacja samorządowa złoży kwiaty, a o 12.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny.

Koncert patriotyczny 15 sierpnia w Wiązownie

Fundusz Inicjatyw Sąsiedzkich. Zdobądź granty na działania!

Sto złotych zwinite w rulonik i ustawone w dwóch rzędach na sztorc
Dotacje można pozyskać z różych źródeł (Foto: Adobe Stock)

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie wystartował z Funduszem Inicjatyw Sąsiedzkich. Złóżcie wniosek i zyskajcie dotację na swoje działania! Czekają na Was dwa programy: "Świetlik" i "Voucher Kultury". Sołectwa zaś mogą już planować wydatki w ramach funduszu „Mam pomysł!”.

W ramach programu “Świetlik” do przyznania jest 10 grantów na działania kulturalne, sportowe, edukacyjne i rekreacyjne aktywizujące lokalną społeczność. W tym naborze szczególnie promowane są działania skierowane do dzieci i młodzieży.

 • I termin naboru: 1-18 czerwca 2023.
 • II termin naboru: od 4 września 2023.
 • Okres realizacji projektów: lipiec – sierpień 2023.
 • Maksymalna kwota dofinansowania: 5 000 zł.

W ramach “Vouchery Kultury”, realizowanego przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury (program Dom Kultury+ Edycja 2023), wyłonionych zostanie od trzech do siedmiu inicjatyw. W konkursie można się ubiegać o dofinansowanie nawet do 10 000 zł na projekty przyczyniające się do rozwoju kultury na terenie Gminy Wiązowna. W tym programie skupiamy się na działaniach kulturotwórczych, nowatorskich, wspierających współpracę pomiędzy mieszkańcami gminy lub/i skierowanych w szczególności do seniorów lub dzieci.

 • Termin naboru: 1-22 czerwca 2023.
 • Okres realizacji inicjatyw: sierpień – październik 2023.

Przedstawiciele sołectw mogą składać już formularze dotyczące planów wydatkowania środków na działania kulturalne i społeczne w sołectwach w ramach funduszu „Mam pomysł!.

Poniżej udostępniamy regulaminy programów ze wszystkimi załącznikami.

Świetlik – ogłoszenie naboru wniosków
Świetlik – regulamin
Świetlik – wzór wniosku
Świetlik – wzór sprawozdania

Voucher kultury – regulamin
Voucher kultury – karta oceny
Voucher kultury – wykaz kosztów kwalifikowanych
Voucher kultury – wzór wniosku

Mam pomysł! – regulamin
Mam pomysł – formularz danych

Gminny Ośrodek Kultury czeka na Wasze zgłoszenia!

Więcej informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, tel. 22 180 00 41, e-mail: gok@gok-wiazowna.pl

Na czarnym tle różowy kształt w formie biletu. Napis Voucher Kultury.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Statut Pawilonu Kultury przyjęty

Na sali przy stołach ustawionych w kształcie litery u siedzą mężczyźni i kobiety. Na ścianie wisi godło Polski i herb Gminy Wiązowna oraz wyświetlany jest dokument.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas majowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 16 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych oraz przekazano petycję do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiązowskiej w Emowie.

Na sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Został zwiększony plan dochodów o kwotę 11 779,43 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiązowna”.

Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania pn. „Budowa budynku usługowego opieki nad dziećmi do lat 3 wraz z oddziałem przedszkolnym”. Inwestycja jest planowana na lata 2023-2026 dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Rządowego Programu „Maluch+”.

Następne projekty uchwał dotyczyły określenia trybu prac nad projektami uchwały budżetowej oraz odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wiązowna w związku z otrzymanym pismem wycofującym skargę.

Na sesji radni również zdecydowali o ponownym zarządzeniu przedterminowych wyborów sołtysa
w Woli Karczewskiej w związku z rezygnacją obecnego sołtysa oraz ustalili przebieg drogi gminnej nr 270854W w Zakręcie.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie zmiany uchwały z 2010 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt-Zachód”. Podjęcie niniejszej uchwały daje podstawę do względnie szybkiego objęcia planem miejscowym dużego obszaru, dzięki czemu stworzone zostaną warunki prawne do rozwiązania najważniejszych problemów komunikacyjnych i funkcjonalnych w tej części miejscowości Zakręt.

Kolejny projekt uchwały dotyczył Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiązowna. Następnie określono wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Rada zajęła się również uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Kruszówcu, Duchnowie oraz dwóch w Gliniance, a następnie zmianą uchwały w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania.

Na koniec radni zdecydowali o przyjęciu zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, którego treść została uzgodniona z Nadzorem Prawnym Wojewody Mazowieckiego oraz o przekazaniu petycji do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Wyższy ekwiwalent dla strażaków

Sesja Rady Gminy Wiązowna 28 marca 2023 r. Radni - kobiety i mężczyźni - siedzą przy brązowych stołach. Na ścianie wiszą: godło polski i herb Gminy Wiązowna.
Sesja Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Podczas marcowej sesji radni zdecydowali o przyjęciu 12 projektów uchwał. Dokonano zmian budżetowych, przyjęto zmiany w statucie „Pawilonu Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz zdecydowano o podwyższeniu ekwiwalentu dla strażaków do 23 zł.

Na początek radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 715 361,14 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Wiązowna na 2023 rok. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do remontów dróg na terenie gminy Wiązowna.

W następnej kolejności Radni podjęli decyzję w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie. Zmianie uległa nazwa instytucji kultury, otrzymując brzmienie – „Pawilon Kultury” Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Radni również podjęli stanowisko w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Zmiana wiąże się z doprecyzowaniem terminologii, iż wspomniany ekwiwalent należny jest wyłącznie strażakom ratownikom OSP, czyli druhom, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i są uprawnieni do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz podwyższeniem kwoty ekwiwalentu.

Na sesji podjęto także projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Wiązowna dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiąże się to z koniecznością uporządkowania dotychczasowych prac planistycznych i wyeliminowania z obiegu prawnego uchwał, których dalsza realizacja z uwagi na upływ czasu oraz uwarunkowania przestrzenne stała się bezzasadna.

Następnie radni zajęli się projektem uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w Wiązownie i Góraszce celem uporządkowania stanu prawnego i faktycznego drogi.

Rada zdecydowała również o podjęciu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie oraz prace budowlane przy zabytkach, a następnie określono sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku.

Kolejny projekt uchwały dotyczył uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody, w związku z planowaną inwestycją, która będzie dotyczyć budowy słupów stalowych z lampami LED w obrębie alei drzew rosnących w miejscowości Majdan.

Następnie radni zajęli się Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2023 roku, celem zapewnienia opieki nad zwierzętami z terenów gminy.

Na koniec Rada zdecydowała o nadaniu nazwy dwóm ulicom, „Pasieki” w Woli Duckiej oraz „Świerkowa” w Zakręcie. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej nieruchomości oraz służyć bezpieczeństwu mieszkańców, precyzując lokalizację nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Halloweenowe warsztaty. Zajęcia w Majalandzie

Zapraszamy na halloweenowe szaleństwo w Majaland. Bezpłatne warsztaty prowadzone przez instruktorów GOK.

Już 28 i 29 października na terenie Parku Rozrywki Majaland odbędą się straaaasznie fajne warsztaty:

 1. halloweenowe, wycinane, dyniowe ozdoby (dostępne bez zapisów),
 2. potwornie brokatowe tatuaże,
 3. mrocznie, tajemnicze makijaże,
 4. lampiony rozświetlające każdy mrok,
 5. czarodziejskie różdżki i przybory szkolne,
 6. przerażająca piniata,
 7. zjawiskowe zjawy, przyjacielskie duchy,  uśmiechnięte nietoperze i milusińskie  pająki do samodzielnego zmalowania dla najmłodszych,
 8. potwornie fajne girlandy.

Aby wziąć udział w warsztatach niezbędne jest zgłoszenie poprzez formularz dostępny online: https://docs.google.com/forms/d/1cYhygSYXFEEmYcMdCYzCWvWNhZ2i-U48WW-NTm5moW0/edit

W piątek 28 października o godz. 15.00, 16.00, 17.00, a w sobotę 29 października o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje bilet wstępu do Parku Majaland. Dzieci z Ukrainy wchodzą bezpłatnie. Posiadacze kart rocznych korzystają ze swoich kart. Bilety dostępne online w promocji: dzieci do 1m 45 zł, pozostałe osoby 59 zł.

Warsztaty halloweenowe w Majalandzie

“Świetlik”. Zdobądź pieniądze i zrealizuj swój pomysł na zajęcia

Realizuj swoje pomysły, działaj wspólnie z sąsiadami. Rób to, co lubisz oraz tam, gdzie chcesz! Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie ogłosił nabór wniosków na realizację projektów w ramach działania „Świetlik”.

“Świetlik” ma na celu włączenie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie, rekreacji i turystyce oraz do ich współtworzenia. Pragniemy wspierać aktywnych mieszkańców chcących działać na rzecz lokalnej społeczności, poprzez sfinansowanie oddolnych inicjatyw.

Co zyskasz?

 1. Ciekawe zajęcia, kursy, spotkania oraz aktywności według twojego pomysłu w wybranej przez ciebie lokalizacji. Ty decydujesz, co będzie się działo,  kto będzie instruktorem, gdzie będą odbywały się zajęcia.
 2. Zdobędziesz doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektem.
 3. Poznasz ciekawych ludzi, zacieśnisz więzi społeczne.
 4. Cały czas będziesz mógł liczyć na wsparcie i pomoc pracowników GOK-u.
 5. Możesz otrzymać 200 zł za koordynację projektu.

Jaki jest budżet projektu?

W naborze mamy do rozdania 25 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 2 500 zł.

Co mogę zorganizować w ramach projektu?

Koncerty, spektakle teatralne, spotkania, odczyty, wydarzenia o charakterze rocznicowym i historycznym, spotkania i inne wydarzenia o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Zajęcia sekcji, zespołów zainteresowań oraz pracowni specjalistycznych. Kursy, warsztaty i seminaria. Wydarzenia o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.

Co mam zrobić?

 1. Zapoznaj się z regulaminem i pomyśl, co chciałbyś zorganizować, jakie potrzeby masz ty, twoja rodzina oraz sąsiedzi.
 2. Napisz wniosek. Wydrukuj i podpisz. Dokumenty złóż do 28 października do godz. 16.00 w biurze GOK (ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna) lub wyślij listownie (szczegóły znajdziesz w ogłoszeniu o naborze).
 3. Oczekuj na rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy.

A teraz działaj! Twórz! Inspiruj społeczność…

Program Świtlik edycja IV

Kolejny szlak rowerowy na terenie Gminy Wiązowna. Wytyczono i oznakowano trasę

Dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Wiązownie, powstał kolejny szlak rowerowy.

Nowy oznakowany szlak biegnie od Wiązowny, przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Wolę Karczewską do Glinianki. Na trasie, dzięki dotacji z PSE, pojawiły się tablice, na których znajdują się opisy całego szlaku oraz drogowskazy kierunkowe.

Projekt został zrealizowany również we współpracy z PTTK Oddział „Mazowsze” z Warszawy przy wsparciu technicznym Spółdzielni Socjalnej „Odmiana” z Wiązowny.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jest skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

info: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie

Warsztaty dla dzieci z Ukrainy. Już 30 września w Majaland Warsaw

Zapraszamy dzieci przybyłe do naszej gminy z Ukrainy do udziału w bezpłatnych warsztatach bajkoterapii, prowadzonych w języku ukraińskim. Warsztaty odbędą się w bajecznym miejscu, jakim jest Majaland Warsaw przy ul. Przelotowej 1 w Góraszce.

W programie: interaktywne bajki w wykonaniu aktorów Teatru Żydowskiego, bajki terapeutyczne Bajkodajni, piosenki w wykonaniu ukraińskiej wokalistki 7-letniej Victorii Traczyk, konkursy z nagrodami i liczne niespodzianki. Wstęp jest bezpłatny, jednak warunkiem udziału jest wysłanie chęci uczestnictwa na adres: kontakt@bajkodajnia.pl.

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie jest partnerem wydarzenia.

“Wiązy dla Wiązowny”. Świętujmy wspólnie Światowy Dzień Drzewa

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, wspólnie z Nhood Polska oraz Projektem Góraszka zaprasza na DZIEŃ DRZEWA.

Wysocy, zieloni przyjaciele odgrywają ogromną rolę w naszym życiu. Nauczmy się doceniać ten skarb. Zapraszamy na warsztaty dla dzieci lub wykład dla dorosłych: zapisy@gok-wiazowna.pl lub 22 180 00 41

8 października (sobota) UWAGA – obowiązują zapisy

10:00 – 11:00 Eksperymenty naukowe dla dzieci – 30 zł/os. (dzieci w wieku 6 – 12 lat). Płatność na miejscu kartą lub gotówką.

10:00 – 10:45 Wykład dla dorosłych: „O zielonych koronach słów kilka – rola drzew w codziennym życiu człowieka”

11:00 – 13:00 Warsztaty „Leśna przygoda” – bezpłatnie (dzieci w wieku 6 – 12 lat).

10 października – Światowy Dzień Drzewa Na terenie dawnego lotniska w Góraszce zasadzimy „Wiązy dla Wiązowny”. Pragniemy, aby drzewa te służyły produkując tlen, upiększając krajobraz oraz dając cień.

17 i 18 października zagościmy we wszystkich szkołach w naszej gminie. Wspólnie zbliżmy się do natury i postaramy lepiej ją poznać.

dzień drzewa w Gminie Wiązowna.