bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Walne zebranie członków Spółki Wodnej “Wiąz” we wtorek 18 czerwca

Podczas szkoleń można nabyć wiele cennych umiejętności

Zarząd Spółki Wodnej „Wiąz” zaprasza 18 czerwca na walne zebranie członków spółki, które odbędzie w Duchnowskim Domu Kultury.

Spółka Wodna „Wiąz” postawiła sobie za zadanie wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do: ochrony wód przed zanieczyszczeniem, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią retencji wód oraz odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych. Co roku odbywa się walne członków spółki. Tym razem spotykanie odbędzie się 18 czerwca o godz. 18.00 w Duchnowskim Domu Kultury.

Porządek obrad kształtuje się następująco:

  1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania;
  2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad;
  3. Sprawozdanie z działalności organów samorządowych Spółki za 2023 r.;
  4. Przedstawienie planu działań Spółki na 2024 r.;
  5. Przyjęcie uchwał:
  • zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu za 2023 r.
  • udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023 r.
  • zatwierdzenie planu pracy Spółki na 2024 r.
  1. Wolne głosy i wnioski.

Gorąco zachęcamy Państwa do wejścia w szeregi spółki. Aby przystąpić do niej, należy wypełnić deklarację (dostępną pod tekstem). Członkowie spółki mogą zgłaszać do niej występujące problemy oraz czynnie brać udział w decydowaniu o kierunkach jej działania. Takie zgłoszenie można złożyć elektronicznie na adres: spolkawodna.wiaz@gmail.com lub pisemnie w siedzibie spółki: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem Spółka Wodna „Wiąz”.

Ustalona składka członkowska to tylko 50 zł od członka na rok. Należy ją zapłacić, najlepiej, do 31 maja na konto bo nr 46 1090 1753 0000 0001 5020 7742.

Wszelkie informacje, dotyczące spółek wodnych działających na terenie gminy Wiązowna, publikowane są na naszej stronie w zakładce: W twojej okolicy/Spółki wodne.

Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące poszczególnych spółek wodnych, tj. statuty, skład zarządów, adresy, kontakty, rachunki bankowe czy deklarację przystąpienia do Spółki Wodnej „Wiąz”.

Szczegółowych informacji udziela Marta Gajda – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, tel. 22 512 58 90, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Konserwacja urządzeń wodnych. “Wiąz” dostanie 100 tys. zł

100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych
Spółka Wodna "Wiąz" otrzyma 100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych (Foto: M. Gajda)

Gmina Wiązowna została jednym z beneficjentów programu "Mazowsze dla melioracji". 100 tys. zł dotacji trafi na konserwację kluczowych urządzeń wodnych w ośmiu miejscowościach na terenie gminy Wiązowna.

Samorząd Mazowsza przeznaczy blisko 1,2 mln zł na poprawę warunków melioracyjnych na terenie województwa. Część ze środków (100 tys. zł) otrzyma powstała w 2021 r. Spółce Wodnej “Wiąz”, która działa na terenie naszej gminy.

Dotacja pomoże w konserwacji kluczowych urządzeń wodnych na terenie ośmiu sołectw: Wiązowna, Góraszka, Boryszew, Duchnów, Rzakta, Bolesławów, Izabela oraz Malcanów.

Umowy z beneficjentami podpisano 24 sierpnia. Łączny koszt nowo powstałego programu “Mazowsze dla melioracji” wynosi 5 mln zł.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Spółką Wodną “Wiąz” pod adresem e-mailowym: spolkawodna.wiaz@gmail.com.

Źródło: mazovia.pl

Spółka Wodna “Wiąz” już działa! Zapisz się i wspomóż jej prace

100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych
Spółka Wodna "Wiąz" otrzyma 100 tysięcy złotych na konserwację urządzeń wodnych (Foto: M. Gajda)

Spółka Wodna „Wiąz”, obejmująca swym działaniem teren gminy Wiązowna, dopełniła już wszystkich formalności i rozpoczęła działalność. Wkrótce ruszą pierwsze zaplanowane prace. W interesie nas wszystkich leży, aby jak najwięcej mieszkańców oraz firm z naszego terenu przystąpiło do spółki. Dzięki temu będzie można zyskać dodatkowe pieniądze na tak ważne dla całej naszej gminnej społeczności działania.

Spółka Wodna „Wiąz” postawiła sobie za zadanie wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń, w tym urządzeń wodnych, służących do: ochrony wód przed zanieczyszczeniem, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią retencji wód oraz odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

W imieniu zarządu Spółki Wodnej „Wiąz” gorąco zapraszamy Państwa do wejścia w jej szeregi. Aby przystąpić do spółki, należy wypełnić deklarację (dostępną pod tekstem). Członkowie spółki mogą zgłaszać do niej występujące problemy oraz czynnie brać udział w decydowaniu o kierunkach jej działania. Takie zgłoszenie można złożyć elektronicznie na adres: spolkawodna.wiaz@gmail.com lub pisemnie w siedzibie spółki: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna z dopiskiem Spółka Wodna „Wiąz”.

Aktualnie powstaje dokładnych harmonogram działań. Są już wstępne ustalenia z wykonawcami, niezbędne również do złożenia przez spółkę wniosków o dotacje, które można  pozyskać od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego. Reszta pozostaje w naszych rękach. Aby zrealizować planowany na kwotę blisko 415 000 zł budżet, „Wiąz” musi wykazać się wkładem własnym na kwotę minimum 15 000 zł. Nie jest to duża suma, ale zależna od wpłat członków i dotacji innych osób lub firm chcących wesprzeć jej działalność.

Wpłaty można dokonywać na konto spółki o nr 46 1090 1753 0000 0001 5020 7742. Ustalona składka członkowska to 50 zł od członka na rok. Należy ją zapłacić, najlepiej, do 31 maja. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz nazwę miejscowości i rok, za który jest składka.

Wszelkie informacje, dotyczące spółek wodnych działających na terenie gminy Wiązowna, publikowane są na stronie tuwiazowna.pl w zakładce: W Twojej okolicy/ Spółki wodne. Znajdą tutaj Państwo informacje dotyczące poszczególnych spółek wodnych, tj. statuty, skład zarządów, adresy, kontakty, rachunki bankowe czy deklarację przystąpienia do Spółki Wodnej „Wiąz”.

Więcej informacji na temat działań Spółek Wodnych na terenie naszej gminy udziela Marta Gajda – Wydział Gospodarki Komunalnej, tel; 22 512 58 90, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl

Sesja Rady Gminy. Zapraszamy 29 marca

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wiązowna 30 grudnia 2021 r.
Rada Gminy Wiązowna(Foto: UG Wiązowna)

Już 29 marca odbędzie się Sesja Rady Gminy Wiązowna, na której radni gminni spotkają się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Na początku obrad Rada Gminy rozpatrzy Stanowisko na znak solidarności z Narodem Ukraińskim w związku z dokonanym przez Federację Rosyjską aktem agresji. Zostanie także przedstawiony projekt stanowiska w sprawie ponowienia wniosku o utworzenie Komisariatu Policji w Wiązownie. Poprzednie stanowisko przyjęto na sesji w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Podczas sesji radni zajmą się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 198 986, 97 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Krótkiej w Góraszce. Zwiększony zostanie także plan wydatków o kwotę 600 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na modernizację stacji uzdatniania wody w Lipowie oraz na remont rurociągu odprowadzającego wody popłuczne ze stacji. Plan wydatków zwiększy się także o sumę 940 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Krótkiej w Góraszce oraz na odcinku ul. Pięknej w Majdanie. Zostanie również dokończona budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Równej w Majdanie.

Następnie radni zajmą się petycją złożoną przez Cech Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza. Radni zdecydują również o przyjęciu uchwały dotyczącej utworzenia Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance oraz nadania mu statutu. Podjęcie uchwały zapewni właściwe przygotowanie żłobka do rozpoczęcia działalności.

Kolejna decyzja będzie dotyczyć przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Wiązowna na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ważną decyzją do podjęcia będzie również wyrażenie woli przejęcia w zarządzanie przez Gminę Wiązowna od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dróg lokalnych zrealizowanych w ramach budowy dróg ekspresowych S2 i S17 oraz autostrady A2.

Kolejne cztery uchwały będą dotyczyć przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna Niezapominajki – Aleja Kwiatów Polskich” oraz pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza” na obszarach I, II oraz III.

Ze względu na zbliżający się czas wakacji, radni określą sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy, dzięki czemu zostanie zapewnione miejsce do odpoczynku, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa osób kąpiących się.

W związku z powstaniem na terenie gminy Wiązowna Spółki Wodnej „Wiąz”, radni podejmą temat wystąpienia gminy ze spółek wodnych działających na określonych terenach gminy Wiązowna, a następnie zdecydują o możliwości przystąpienia do Spółki Wodnej „Wiąz”. Jak wynika z deklaracji dotychczas funkcjonujących spółek, wyraziły one wolę połączenia się ze Spółką Wodną „Wiąz”.

Rada zajmie się również ustaleniem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Wiązowna w 2022 roku.

Ważnym punktem sesji będzie uchwała o przyjęciu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wiązowna”. Jego głównym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla do 2027 r, co wiąże się z zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii.

Na koniec radni zdecydują o przyjęciu zmiany nazw jednostek budżetowych. W związku z utworzeniem Gminnego Żłobka „Wiązusie” w Gliniance, Centrum Usług Wspólnych obejmie swoją działalnością nowopowstałą jednostkę. Radni zdecydują również o przyjęciu uchwały dotyczącej planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Więcej szczegółów znajdą Państwo pod tekstem – w projektach uchwał zaplanowanych na sesję. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zapraszamy do śledzenia sesji on-line już 29 marca o godz. 16.15 na portalu mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady.

Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Spółka Wodna “Wiąz”, obejmująca obszar całej gminy, powołana!

Cel osiągnięty! Mieszkańcy przy wsparciu władz samorządowych powołali jedną Spółkę Wodną „Wiąz” dla całego terenu gminy Wiązowna. Spotkanie założycielskie odbyło się 5 października w Pawilonie Kultury w Wiązownie.

Na spotkanie przybyli mieszkańcy z prawie wszystkich zakątków naszej gminy, bo problem dotyczy nas wszystkich. Zebranych przywitał Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny oraz nakreślił problemy, z jakimi od wielu lat się borykamy. Zaprezentował również propozycję statutu nowej spółki. W nim znalazły się założenia, na których będzie opierać się jej działalność. Następnie przedstawiono zebranym projekt porozumienia w sprawie utworzenia spółki wodnej oraz przystąpiono do ustalenia jej nazwy. Zgłoszono pięć propozycji. W głosowaniu zdecydowano, że przyjmie ona miano Spółka Wodna „Wiąz”.

Porozumienie zawarto, składając podpisy na liście osób je zawierających, stanowiącej załącznik do porozumienia. Podczas spotkania podjęto niezbędne uchwały, które umożliwią rozpoczęcie dzielności spółki, w sprawach: uchwalenie statutu spółki, powołania zarządu spółki i komisji rewizyjnej oraz wysokości składki członkowskiej (50 zł na rok).

Do zarządu weszli: Danuta Podgórska (Izabela, Michałówek), Józef Banacki (Wiązowna), Elżbieta Bogucka (Rzakta, Czarnówka, Bolesławów), Michał Szustak (Kruszówiec), Robert Mikulski (Dziechciniec), Maciej Tomaszewski (Majdan), Stanisław Sochan (Malcanów), Robert Rudnicki (Zakręt), Anna Grelewska (Wola Karczewska), Barbara Krawczyńska (Wola Ducka), Hanna Kowalczyk (Duchnów), Zbigniew Mnich (Lipowo), Andrzej Rak (Góraszka) i Marcin Wojnowski (Pęcin).

Do komisji rewizyjnej powołano: Marka Piwowara (Malcanów), Artura Kamińskiego (Majdan) i  Dominika Sobocińskiego (Stefanówka).

Istotą stworzenia Spółki Wodnej „Wiąz” jest przejęcie przez nią przede wszystkim obowiązków związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych. Spółka wodna, obejmując swym zarządem teren całej gminy, odpowiedzialna będzie za urządzenia wodne aż do ich ujścia. Przyczyni się to do zagwarantowania właściwego kształtowania stosunków wodno-gruntowych, a tym samym będziemy mogli przeciwdziałać występowaniu podtopień i zalewaniu posesji oraz ograniczać i niwelować występowanie szkód. Działając z wyprzedzeniem, spółka będzie zapobiegała wydarzeniom, na które w pewnym sensie marnowane są nasze wspólne środki, energia i siły wszystkich angażowanych służb kryzysowych. Największym atutem takiej spółki jest to, że może ona, w przeciwieństwie do osób prywatnych, korzystać z pomocy finansowej zarówno państwa, jak i jednostek samorządu terytorialnego, a pozyskane fundusze wykorzystać do prowadzenia prac utrzymaniowych, remontowych lub realizacji nowych inwestycji związanych, np. z wykonywaniem urządzeń przeciwpowodziowych, regulacyjnych czy piętrzących, tj. kanały, rowy, zbiorniki, drenacje, odwodnienia, zastawki.

Spółka Wodna „Wiąz” zachęca spółki już działające na wybranych terenach gminy do rozważenia możliwości przyłączenia się i wejścia w skład „Wiązu”. Zaprasza również mieszkańców do wstąpienia do spółki. Dane Spółki Wodnej „Wiąz” podamy, jak tylko dopełni ona wszelkich formalności wynikających z przepisów prawa. Na naszej stronie będziemy sukcesywnie umieszczać szczegóły i informacje dotyczące spółki “Wiąz”.

Więcej informacji udziela Marta Gajda – Wydział Środowiska i Nieruchomości, tel; 22 512 58 21, e-mail: m.gajda@wiazowna.pl