radio button mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
cz-b pomniejsz powiększ szukaj bip wiązowna bip wiązowna
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Zdecyduj, na co wydać fundusz sołecki. Zapraszamy na zebrania

Mieszkańcy naszej gminy mogą mieć wpływ na sposób wydawania pieniędzy z budżetu gminy pośrednio – przez wybranych przez siebie radnych i bezpośrednio – wtedy, gdy biorą udział w dzieleniu tzw. funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców 26 sołectw i czterech osiedli w naszej gminie. Wysokość kwoty funduszu sołeckiego dla konkretnego sołectwa jest obliczana na podstawie tzw. kwoty bazowej i liczby mieszkańców sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego są także środkami publicznymi, a zatem podlegają takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Przy ich wydatkowaniu należy się kierować zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Jedno, dwa lub trzy zadania mają większą szansę na realizację, tym bardziej, że środki przeznaczone na dane zadanie powinny pokrywać w całości jego koszty.

Kto, jak, kiedy i gdzie zgłasza wniosek?

Wniosek może złożyć sołtys, rada sołecka lub zarząd osiedla albo co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków. Podejmowane przedsięwzięcia muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Wiązowna.

Wniosek składany jest na zebraniu sołeckim. Zebrania odbędą się w każdym sołectwie i osiedlu na przełomie sierpnia i września (harmonogram do pobrania pod tekstem). Nad wszystkimi wnioskami głosują mieszkańcy, którzy biorą udział w zebraniu. Szacunek kosztów wniosku musi mieścić się w kwocie przypadającej sołectwu w danym roku. Mieszkańcy naszej gminy najczęściej przeznaczają te pieniądze na budowę oświetlenia ulicznego, place zabaw dla dzieci i siłownie plenerowe, bądź też na imprezy integracyjne, kruszywo i drogi.

Więcej informacji udziela Justyna Sadkowska, tel. 22 512 58 64, kom. (ws. funduszu sołeckiego) 601 901 509, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

Ławnicy poszukiwani. Ruszył nabór

Ogłaszamy nabór na ławników do sądów w Warszawie i Otwocku. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca. Decyzja, które kandydatury zostaną przedłożone prezesom właściwych sądów, zapadnie najpóźniej w październiku br.

Nabór ma związek z upływającą w tym roku kadencją ławników, wybranych w 2015 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 52) Rada Gminy Wiązowna wybiera 2 kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Otwocku i 1 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych).

Wymagania, jakie musi spełnić osoba, która chce piastować tę funkcję:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła 30 lat;
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczyła 70 lat;
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • dodatkowo do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r., tak by do 31 października 2019 r. przesyłać prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Wiązowna, pok. 207 w godzinach urzędowania, tj. pn. 8.00 – 18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.tuwiazowna.pl oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy – pok. 207, tel. 22 512 58 33 lub 603 209 701.

„Wakacje Blisko Domu”. Ruszyły zapisy

Wakacje Blisko Domu

Po raz kolejny zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udział w akcji „Wakacje Blisko Domu”. Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do szkół i Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Proponujemy 10 tygodniowych turnusów w naszych szkołach, Gminnym Ośrodku Kultury i niektórych świetlicach wiejskich. Podczas tegorocznych wakacji dzieci w wieku od 6 do 15 lat będą mogły spędzić ciekawie czas w szkołach w: Gliniance, Malcanowie, Wiązownie i Zakręcie. Wypoczynek rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 26 lipca. Zgłoszenia do szkół przyjmowane będą do 5 czerwca. Szkoły zapewniają posiłek. Warunkiem przyjęcia na półkolonie jest:

 1. prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna (do pobrania pod tekstem) złożona u koordynatora wypoczynku w danej placówce,
 2. uiszczona opłata 50 zł za tygodniowy pobyt dziecka.

Tygodniowy koszt pobytu dziecka w wybranej placówce to 50 zł: 30 zł to kwota na materiały programowe, a 20 zł to koszt posiłku. Oprócz tego dodatkowo do zapłaty będzie maksymalnie 50 zł od osoby za tydzień na sfinansowanie wycieczek i wyjazdów np. do kina czy na basen.

 

 

Wypoczynek organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie odbędzie się w terminie 29 lipca – 30 sierpnia. Zapewnimy go w trzech miejscach: w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie, Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej oraz w świetlicy „Pod Jaworem” w Izabeli. Jeżeli w terminie do 15 czerwca zgłosi się minimum 15 chętnych dzieci na wypoczynek w innej świetlicy na terenie gminy Wiązowna, akcja „Wakacje Blisko Domu” odbędzie się także w tym wskazanym budynku. Zgłoszenia do GOK przyjmowane będą do 30 czerwca.

Warunkiem przyjęcia na półkolonie jest:

 1. prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna złożona u koordynatora wypoczynku w danej placówce,
 2. uiszczona opłata 30 zł za tygodniowy pobyt dziecka, a w przypadku Karty Dużej Rodziny – 10 zł za tydzień.

Karty zgłoszeniowe można pobrać ze stron internetowych organizatorów: Gminy Wiązowna, Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie oraz poszczególnych szkół.

Więcej informacji można uzyskać w:

 1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna – tel. tel. 22 180 00 27 lub e-mail: edukacja@wiazowna.pl,
 2. Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie, tel.  22 780 41 79 lub e-mail: gok@gok-wiazowna.pl,
 3. Poszczególnych placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa w Gliniance, tel. 22 789 96 71; Szkoła Podstawowa w Malcanowie, tel. tel. 22 180 00 08; Szkoła Podstawowa w Wiązownie, tel. 22 789 01 95; Szkoła Podstawowa w Zakręcie, tel. tel. 22 773 39 79.

Węzeł „Zakręt”. Planowane zmiany w organizacji ruchu

Zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcy węzła „Zakręt” spółki Warbud S.A., w czerwcu ma ruszyć budowa tego odcinak trasy S17. Prace te wiązać się będą ze zmianami w organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 17 w Zakręcie.

Nie ma jeszcze szczegółowych uzgodnień dotyczących poszczególnych organizacji, ale znamy ich ogólny zakres. Etap pierwszy obejmował będzie zwężenie pasów ruchu na drodze krajowej nr 2 oraz likwidację pasa do skrętu w prawo  z Warszawy w kierunku Wiązowny i Lublina. Tym samym na skrzyżowaniu, jadąc od strony Warszawy, zostaną tylko dwa pasy, a z tego skrajnego ruch odbywał się będzie zarówno prosto w kierunku Mińska Mazowieckiego, jak i w kierunku Lublina. Na tym etapie powstawać będą mury oporowe dla tzw. „wanny”, czyli części drogi przebiegającej poniżej aktualnego poziomu gruntu.

 

Wizualizacja węzła „Zakręt”. Foto: http://s17-zakret-lubelska.pl

W kolejnym etapie wykonawca będzie prowadził budowę właściwej drogi ekspresowej, a obecne skrzyżowanie DK2 i DK17 zostanie zlokalizowane w ulicy Błękitnej. Jest to bardzo ogólny zarys ze względu na plany wdrożenia go dopiero w połowie 2020 r. Na ten moment nie ma jeszcze szczegółów technicznych tego rozwiązania.

Jak tylko otrzymamy szczegółowe informacje, zamieścimy je na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o budowie węzła „Zakręt” można znaleźć na stronie: http://www.s17-zakret-lubelska.pl/

Więcej informacji udziela Rafał Musiałek – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Starosta Otwocki zaprasza. Spotkanie dla architektów

Starosta Otwocki zaprasza projektantów z uprawnieniami architektoniczno-konstrukcyjnymi i instalacyjnymi na spotkanie.

Jego celem będzie omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu projektów budowlanych. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia o godz. 16 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. M. E. Andriollego w Otwocku (ul. Poniatowskiego 10, parter, sala A9).

Foto:pixabay.com

Opłaty za odbiór śmieci. Podwyżka od 1 maja

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą

W Gminie Wiązowna od 1 maja zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podwyżka nie jest zależna od samorządu Gminy Wiązowna i wynika z rosnących w naszym regionie i w całej Polsce kosztów odbioru odpadów.

Oferty na odbiór śmieci z naszej gminy, które otrzymaliśmy w ogłoszonych przetargach (pierwszy przetarg na śmieci został anulowany, więcej w tekście: Przetarg na odbiór śmieci unieważniony), są dużo wyższe niż w latach poprzednich. O tym, że szykują się podwyżki informowaliśmy, m.in. w artykule: Lekaro wznawia odbiór śmieci. Samorząd nie ma możliwości prawnych, by dopłacić do wywozu i zachować stawki na niezmienionym poziomie. Dlatego trzeba było podjąć uchwałę (nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r.) podnoszącą ceny. Zgodnie z nią od maja br. obowiązywać będą następujące stawki:

 • 29,00 zł od osoby miesięcznie za śmieci segregowane;
 • 67,00 zł od osoby miesięcznie za śmieci niesegregowane.

Opłaty należy wnosić na dotychczasowe indywidualne konto w terminach do 15-go każdego miesiąca. Jeśli ktoś zapłacił z góry, będzie trzeba dopłacić różnicę. Z czego wynika wzrost?

 

 

Szczególny wpływ na rynek odbioru odpadów ma rejonizacja odbioru śmieci. W efekcie gminy są zobligowane do ich zagospodarowania w wyznaczonych obszarach gospodarki odpadami i mieszczących się na ich terenie Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK. Gmina Wiązowna należy do najdroższego – zachodniego obszaru, w którym działa kilka tego typu zakładów. Stawki za zagospodarowanie śmieci na naszym obszarze należą do najwyższych w kraju i są wyższe niż w sąsiednich regionach, np. w tym wschodnim, do którego należy większość sąsiednich gmin z powiatu mińskiego. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego zabronione jest transportowanie śmieci pomiędzy regionami (RIPOK), więc musimy ponosić znacznie wyższe niż w innych regionach koszty.

Nad powstrzymaniem drastycznego wzrostu cen pracuje obecnie Ministerstwo Środowiska, przygotowując już zmiany w prawie, na które wszyscy czekamy. W tej sprawie zainterweniowali samorządowcy. List podpisany m.in. przez Wójta Gminy Wiązowna zamieszczamy poniżej.

Umowa na zagospodarowanie odpadów z terenu naszej gminy obowiązywać będzie tylko przez rok. Z umowy wynikać będzie też, że będzie można ją wcześniej rozwiązać w sytuacji zmiany przepisów powodujących obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów. Nasi pracownicy wkrótce doręczą mieszkańcom informacje (listy polecone) w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Szczegółowych informacji w sprawie gospodarki odpadami udzielają Anna Bogucka i Karol Bronikowski – Wydział Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, tel. 22 512 5 824 i 825, kom.661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl oraz k.bronikowski@wiazowna.pl.

Iwona Marczyk

Naczelnik Wydziału Środowiska i Nieruchomości

Budowa S17. Zmiana w organizacji ruchu i tras autobusów

Firma Strabag wprowadziła czasową organizację ruchu z drogi krajowej DK17 przez ul. Parkingową i Lubelską. Przekierowanie ruchu nastąpiło 2 kwietnia i potrwa co najmniej 16 miesięcy.

Przypominamy, iż objazd podyktowany jest koniecznością rozbiórki obecnego mostu na rzece Mieni w ciągu drogi krajowej nr 17 i wybudowaniu w tym miejscu nowego mostu. Czasowa organizacja ruchu potrwa ok. 16 miesięcy z wyłączeniem tych zimowych.

Szczegóły objazdu:

Ruch z Warszawy do Lublina przebiega następująco: obwodnicą Wiązowny do ul. Parkingowej, dalej ul. Lubelską w kierunku skrzyżowania ze światłami i powrót na DK17 w kierunku Lublina (w tym kierunku nie będzie możliwy skręt w lewo z ul. Parkingowej w ul. Lubelską i Kościelną).

Ruch z Lublina do Warszawy jest skierowany na obecnych światłach z drogą 721 w prawo w ul. Lubelską, dalej w lewo w ul. Parkingową i ponownie w prawo na obwodnicę Wiązowny (w tym kierunku nie będzie możliwa jazda na wprost ul. Lubelską w kierunku urzędu i skręt w prawo w ul. Kościelną).

Wykonawca przeprasza za utrudnienia.

Przypominamy, że na całym odcinku trasy S17, na którym trwa budowa, można spodziewać się utrudnień, np. ograniczeń w prędkości oraz chwilowych wstrzymań ruchu. Więcej na temat budowy drogi ekspresowej przeczytają Państwo w tekście: Drogi 2019. Kiedy pojedziemy S17?

Od kwietnia zmiana tras linii 722, L22 i 730

Drogowcy pracują przy budowie drogi S17. Z tego powodu zmieniły się trasy autobusów linii 722, 730 i L22.

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy drogi ekspresowej S17, a tym samym zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Lubelskiej na odcinku Parkingowa – Kościelna oraz drogi krajowej DK 17 na odcinku Parkingowa – Wiązowska, od dnia 2 kwietnia aż do odwołania od momentu rozpoczęcia kursowania we wczesnych godzinach porannych linie autobusowe 722 oraz L22 zostały skierowane na następującą trasę objazdową:

w obu kierunkach: od skrzyżowania ulic Wiązowska / DK 17 / Lubelska: Lubelska – Sportowa – (w lewo) Nadrzeczna – (w lewo) Kościelna – Lubelska i dalej swoimi trasami podstawowymi.

Wobec powyższego utrzymuje się zawieszenie funkcjonowania przystanków SPORTOWA 01 i 02.

W zamian uruchamia się przystanki zastępcze:

 • SPORTOWA 51, zlokalizowany przy ul. Sportowej przed skrzyżowaniem z ul. Kwiatową (jadąc od strony ul. Lubelskiej), obowiązujący jako stały dla linii autobusowych 722 oraz L22,
 • SPORTOWA 52, zlokalizowany na chodniku przy ul. Sportowej za skrzyżowaniem z ul. Kwiatową (jadąc od strony ul. Nadrzecznej), obowiązujący jako stały dla linii autobusowych 722 oraz L22.

Linie autobusowe 722 oraz L22 kursować będą na podstawie specjalnych rozkładów jazdy.

W związku z rozpoczęciem naprawy nawierzchni jezdni pętli WIĄZOWNA zlokalizowanej przy ul. Lubelskiej w Wiązownie, a tym samym brakiem możliwości przejazdu przez ww. kraniec, od 1 kwietnia od początku kursowania do odwołania, linia autobusowa 730 została skierowana (w obu kierunkach) do krańca BRZEZINY od skrzyżowania ulic Boryszewska / Lubelska w Wiązownie bezpośrednio ulicą Boryszewską, tj. bez wykonywania podjazdów do zespołu przystankowego URZĄD GMINY. Zawieszeniu nie ulega funkcjonowanie żadnego przystanku.

Linia autobusowa 730 kursować będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy.

ZTM przeprasza za utrudnienia.

Odbiór śmieci z posesji. Będą przejściowe problemy

Trzy pojemniki na śmieci stojące przy krawężniku w kolorze zielonym z czerwoną klapą

Szanowni Mieszkańcy,

w najbliższych dniach mogą się zdarzyć opóźnienia w odbiorze śmieci z terenu naszej gminy. Dzieje się tak dlatego, że firma Lekaro, która przez lata odbierała od nas odpady, w dniu 16 stycznia br. pod rygorem braku zawarcia aneksu, dotyczącego zmiany wynagrodzenia, wymówiła Gminie Wiązowna z dniem 28 lutego 2019 r. umowę na tę usługę.

Pomimo wielu spotkań i wymiany korespondencji do dziś nie osiągnęliśmy – w trybie negocjacji – spodziewanego konsensusu. By zabezpieczyć interes mieszkańców, podjęliśmy rozmowy z wykonawcą zastępczym, który już wkrótce, jeśli będzie to konieczne, przejmie obowiązki firmy Lekaro.

Co to oznacza w praktyce?

Może się zdarzyć, że w najbliższych dniach worki sprzed naszych posesji nie zostaną odebrane. Nie jesteśmy w stanie dziś odpowiedzieć na pytanie, czy Lekaro faktycznie przestanie odbierać odpady, a jeśli tak – to kiedy nowy wykonawca usług zacznie realizować harmonogram ich wywozu. Zorganizowanie takiej operacji potrwa z pewnością kilka – kilkanaście dni. W tym czasie prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Jeśli chodzi o opłaty za śmieci nadal obowiązują te, które co miesiąc Państwo wnosicie, do momentu aż nie zostaną one zmienione uchwałą Rady Gminy Wiązowna. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, od razu Państwa o tym poinformujemy.

Dlaczego Lekaro nie odbiera śmieci?

Firma Lekaro z dniem 28 lutego br. jednostronnie zerwała umowę na wywóz odpadów, którą z Gminą Wiązowna podpisała 17 czerwca 2016 r. Na mocy tej umowy Lekaro miało odbierać od nas śmieci do końca czerwca 2019 r. Firma zażądała podniesienia ceny odbioru śmieci w trakcie obowiązywania tej umowy. Cena miała być podniesiona o blisko 150 proc. Firma Lekaro tłumaczy to rosnącymi kosztami działalności. Zdaniem prawników podpisanie takiego aneksu do umowy przez nas byłoby bezprawne. Gmina Wiązowna zaproponowała ugodę sądową – to procedura, która umożliwiłaby dalszą współpracę z Lekaro (do końca czerwca 2019 r.) i jednocześnie rozstrzygnięcie przed sądem, o ile może wzrosnąć opłata w czasie obowiązywania tego kontraktu. Firma Lekaro nie zaakceptowała naszej propozycji, zrywając umowę jednostronnie.

Jesteśmy nastawieni na polubowne rozwiązanie sytuacji, ale w trosce o interes mieszkańców oraz o przestrzeganie obowiązującego prawa, jesteśmy zmuszeni działać w sposób, który opisaliśmy powyżej.

Szanowni Mieszkańcy, prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest dynamiczna, z całą pewnością będzie się zmieniać. Zachowując pełną transparentność, będziemy Państwa o wszystkich decyzjach informowali w komunikatach SMS i na naszej stronie internetowej.

Uruchomiliśmy także telefony interwencyjne pod nr: 661 969 850. Nasi urzędnicy służą bieżącymi informacjami w tym temacie.

Szczegółowych informacji o gminnej gospodarce odpadami udziela podinspektor Anna Bogucka – Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 010, tel. 22 512 58 24, kom. 661 969 850, e-mail: a.bogucka@wiazowna.pl.

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie

Dołączyliśmy do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To dla nas kolejny krok na drodze ku „e-urzędowi”.

Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Wiązowna funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go u nas potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić.

Profil Zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny i alternatywa dla tego kwalifikowanego, przy pomocy którego online załatwisz sprawę w różnego rodzaju publicznych urzędach. Pozwala na składanie przez internet np. wniosków, podań czy deklaracji. Coraz więcej osób korzysta z PZ, ponieważ można się nim posłużyć m.in. na platformie ePUAP, PUE ZUS oraz CEIDG. Dzięki niemu złożysz PIT bez wychodzenia z domu i czekania w kolejce.

Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez internet (pz.gov.pl) i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym – teraz również w naszym Urzędzie Gminy. Do takiego punktu należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem. Można również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ta forma nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie czy Punkcie Potwierdzającym.

Zachęcamy Państwa do wyrobienia Profilu Zaufanego i tym samym możliwości załatwiania wielu spraw w różnych urzędach i instytucjach o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu. Osobami, które w naszym Urzędzie będą potwierdzały Profil Zaufany, są pracownicy Biura Obsługi Mieszkańca: Edyta Brońka (tel. 22 512 58 00, e.bronka@wiazowna.pl) i Izabela Trela (tel. 22 512 58 00, i.trela@wiazowna.pl).

Punkt dostępny jest na parterze budynku urzędu. Zapraszamy w poniedziałki w godz. 08:00 – 18:00 oraz wtorki – piątki w godz. 08:00 – 16:00.